Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

Organisering og roller Prosjekteierstyring

3 min. lesning

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. I dette blogginnlegget forklarer vi hva som er forskjellen.

Følgende figur viser hierarkiet i en prosjektorganisasjon. Øverst i hierarkiet har man en virksomhetsledelse og en prosjekteier eller en kunde. Videre har man en leder og et team som skal levere prosjektet.

enkel-prosjektorganisasjon

Prosjekteier

Prosjekteier er linjeledelsens representant i prosjektet og den som er ansvarlig for prosjektets effektmål. Dette er en svært viktig rolle ettersom prosjekteieren har ansvaret for at prosjektets gevinster realiseres, også etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjekteier er også den personen som godkjenner oppstart av prosjektet, godkjenner faseoverganger og sikrer at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med virksomhetens rammer og forutsetninger. For eksempel kan dette være:

  • Bestemmelser for helse, mljø og sikkerhet
  • Lovkrav
  • Rutiner og fullmakter
  • Innkjøpsreglement
  • Virksomhetens til enhver tid gjeldende strategi
  • Krav til det spesifikke prosjektet (forventet nåverdi og/eller internrente)

Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


Prosjekteier er den endelige ansvarlige for prosjektet og må sikre at prosjektet gir verdi for pengene man investerer. Dessverre er det ganske vanlig at prosjekteierrollen tas for lett på. Det er viktig at personen som har denne rollen har tid, motivasjon og evne til å følge opp prosjektet og bekle rollen som prosjekteier.

Prosjektleder

Prosjektleder har ansvaret for å levere det vi kaller prosjektets resultatmål innenfor rammer knyttet til omfang/kvalitet, tid og kostnad. Man kan si at prosjektlederen er prosjektets daglige leder som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektet i henhold til prosjekteierens mandat.

Prosjektleder rapporterer til prosjekteier eller styringsgruppen og har ansvaret for å iverksette og gjennomføre deres beslutninger.

Å være en god prosjektleder krever mye kompetanse. Man må være god på kommunikasjon og en god leder. I tillegg bør man ha kompetanse om de produktene som prosjektet skal levere og virksomheten man leverer prosjektets resultater til. Kompetanse om god praksis i prosjektledelse er også nødvendig for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig. Man må kjenne til metoder, teknikker og verktøy som bør brukes gjennom hele prosjektets livssyklus.

LES OGSÅ: Dette kjennetegner en god prosjektleder og Slik blir du trygg som prosjektleder

Samme person kan ikke være både prosjektleder og prosjekteier

Prosjekteier og prosjektleder har to sentrale roller, og er et minimum av de rollene man trenger for å gjennomføre et prosjekt. Det er viktig å merke seg at én person ikke kan ha begge rollene. Sentralt i organiseringen av prosjekter er definering av roller og ansvar. Det må være klart for alle involverte hvem som gjør hva; hvem som skal lede prosjektet, hvem som skal eie prosjektet på vegne av linjeledelsen og hvem som skal utføre arbeidet. Uklarheter knyttet til roller og ansvar er en stor risiko for prosjektet.

Eierstyring i enkeltprosjekt


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik har man dratt fordeler av å samkjøre to prosjekter for Entra

Da Entra skulle rehabilitere to kontorbygg sentralt i Oslo, fikk de fordeler av å samkjøre deler av prosjektene. Her får du lese om prosjektledernes erfaringer fra parallellgjennomføring av blant annet kontraktstrategi og tilbudsdokumenter, og tips til hvordan du kan lykkes med samarbeid på tvers.

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.