Hvordan bygge kompetanse for å bli en god prosjekteier?

Prosjekteierstyring

5 min. lesning

Som ansvarlig for at prosjektet når sine mål så er det avgjørende at prosjekteier har den kompetansen som kreves for å være en god prosjekteier. Du må forstå din egen rolle, og ha både kunnskap og tid til å gjennomføre den.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva slags kompetanse og ferdigheter du bør ha for å lykkes i rollen, men først noen ord om hvem prosjekteieren egentlig er.

Hvem er egentlig prosjekteieren?

I mange organisasjoner er prosjektlederrollen tydelig, mens prosjekteierrollen derimot kan være mer uklar og lite synlig. Personen er ofte ikke ansatt som prosjekteier, men får ansvaret for eierstyringen i tillegg til sin ordinære rolle.

Prosjekteieren er den som er ansvarlig for at prosjektet når sine mål og fungerer som bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen. For å være en god prosjekteier er det flere kvaliteter du bør ha. Noe kan du tilegne deg gjennom kurs, mens andre ferdigheter går mer på egenskaper eller erfaringsbasert kompetanse.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

1. Generell fagkunnskap

En prosjekteier må ha generell kunnskap om prosjektledelse og eierstyring som fag. Selv om det ikke er prosjekteieren som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, er det likevel viktig at du kjenner til beste praksis for prosjektplanlegging og -styring og har en forståelse av hvilke roller som er ansvarlig for hva.

Det gjør kommunikasjonen og samarbeidet enklere mellom prosjekteier og -leder, og vil også bidra til du klarer å lage et prosjektmandat og en beskrivelse som gir et best mulig grunnlag for at prosjektet skal lykkes.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


2. Kunnskap om hvordan rollen utføres i din virksomhet

Når du har tilegnet deg den generelle kunnskapen om prosjektledelse og eierstyring, så er neste steg å finne ut av hvordan prosjekteierrollen utføres i din virksomhet. Mange virksomheter har definert at prosjekteierstyring er noe de skal drive med, men ofte er det stor forskjell på definert og implementert praksis. Det er ikke sikkert at beste praksis følges, og derfor er det greit å ha en forståelse for egen rolle og vite om hvilket ansvar og forventinger andre i virksomheten har til deg.

Hvis du er ny i prosjekteierrollen kan det ofte være lurt å skaffe seg en mentor. Å lære av en som har vært prosjekteier i virksomheten før, kan være nyttig. Men vær likevel oppmerksom på at de mest erfarne gjør ofte jobben slik den alltid har blitt gjort. Kanskje han eller hun ikke følger definert praksis, men har blitt vandt til å gjøre ting på sin egen måte uten at det har fått noen konsekvenser. Her kan du gå foran som et godt eksempel å sørge for etterlevelse av rammeverket som er definert.

LES OGSÅ: Prosjekteierstyring – hvorfor er det så vanskelig i praksis?

3. Gode samarbeidsevner

Du kan ha så mye kompetanse du bare vil, men uten gode samarbeidsevner kommer du ikke langt. Nøkkelen innenfor god prosjekteierstyring handler om samhandling, kommunikasjon, god ledelse og konflikthåndtering.

Det er essensielt at du har en god relasjon med prosjektlederen og at kommunikasjonen dere imellom er tydelig. Dere skal samarbeide innenfor de ulike fasene, og prosjekteierstyringen skal foregå parallelt med prosjektgjennomføringen.

4. En god tilrettelegger

En prosjekteier bør være en god tilrettelegger. For at prosjektet skal nå de effektmålene som er satt – og at gevinstene realiseres er det viktig at du bruker tilstrekkelig med tid i starten av et prosjekt.

Grunnlaget for suksess legges ofte i de første fasene av et prosjekt. Det gjelder å komme riktig ut av hoppkanten slik at alt ligger til rette for at prosjektteamet skal lykkes. En god prosjektbegrunnelse og et tydelig mandat er fundamentet i et godt gjennomført prosjekt. Bruker du nok tid i oppstartsfasen er potensialet større for å lykkes.

5. Ha en aktiv rolle igjennom hele prosjektet

Selv om det er viktig å være en god tilrettelegger og sørge for en god start, så er ikke jobben til prosjekteier over i oppstartsfasen. En prosjekteier må ha en aktiv rolle igjennom hele prosjektet.

Vår erfaring er at prosjekteieren ofte er på i oppstarten og når prosjektet skal overleveres, men for de fleste prosjektene så holder ikke dette. Det er en del behov under gjennomføring som ikke nødvendigvis dekkes av prosjektleder og resten av prosjektteamet.

LES OGSÅ: Er du en god prosjekteier?

Hvilke karakteristikker har en prosjekteier?

En prosjekteier er ofte;

  • en leder med resultatansvar.

  • en som selv har behov for det prosjektet, skal dekke. En stor egeninteresse påvirker gjerne prosjektet positivt, fordi det skaper engasjement.

  • en med et “passe høyt” stillingsnivå i virksomheten. Det betyr at prosjektet får nok oppmerksomhet internt, når det gjelder ressurser, beslutninger og riktig rådgivning. Men ikke så høyt at det ikke finnes tid til å prioritere prosjektet nok.

  • en som har tilstrekkelig autoritet i organisasjonen, og avklarte fullmakter.

  • en som er resultatorientert.

  • en som har tid, interesse og motivasjon til å fylle rollen.

Lykke til som prosjekteier i ditt neste prosjekt!

Eierstyring i enkeltprosjekt


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteierstyring satt i system

Hvordan kan din bedrift lykkes med prosjekteierstyring? I ordets enkleste forstand betyr prosjekteierstyring at ledelsen skal bidra til at prosjektene lykkes. Alle virksomheter som er gode på prosjekter har også prosesser for hvordan dette skal utøves både i enkeltprosjekter og på tvers av porteføljen. Men teorien om god eierstyring er ikke alltid like lett å få til i praksis. La oss hjelpe deg på veien.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Hvordan ser Verdistyrt prosjektutvikling ut i gjennomføringsfase?

Innenfor Verdistyrt prosjektutvikling snakker vi mye om viktigheten av tidligfase i prosjektene. En god tidligfase er sentralt for at prosjektet skal bli vellykket. Samtidig skal man ikke undervurdere viktigheten av verdistyringsprinsippet også i gjennomføringsfasen av et prosjekt. Mulighet for omfangsstyring i byggefasen er viktig. Samarbeid mellom prosjekteringsfunksjon, innkjøp og produksjon, samt effektiv beslutningsstyring, vil være avgjørende for en effektiv bygging. Det er også en rekke kritiske prosesser som man må lykkes med i fellesskap mellom aktørene for å få mest mulig verdi ut av investeringene og for å bli ferdig innenfor avtalt tid. Her får du en gjennomgående oversikt over viktige prinsipper og kritiske prosesser i gjennomføringsfase, i henhold til beste praksis innenfor Verdistyrt prosjektutvikling.