Hvordan bygge kompetanse for å bli en god prosjekteier?

Prosjekteierstyring

5 min. lesning

Som ansvarlig for at prosjektet når sine mål så er det avgjørende at prosjekteier har den kompetansen som kreves for å være en god prosjekteier. Du må forstå din egen rolle, og ha både kunnskap og tid til å gjennomføre den.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva slags kompetanse og ferdigheter du bør ha for å lykkes i rollen, men først noen ord om hvem prosjekteieren egentlig er.

Hvem er egentlig prosjekteieren?

I mange organisasjoner er prosjektlederrollen tydelig, mens prosjekteierrollen derimot kan være mer uklar og lite synlig. Personen er ofte ikke ansatt som prosjekteier, men får ansvaret for eierstyringen i tillegg til sin ordinære rolle.

Prosjekteieren er den som er ansvarlig for at prosjektet når sine mål og fungerer som bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen. For å være en god prosjekteier er det flere kvaliteter du bør ha. Noe kan du tilegne deg gjennom kurs, mens andre ferdigheter går mer på egenskaper eller erfaringsbasert kompetanse.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

1. Generell fagkunnskap

En prosjekteier må ha generell kunnskap om prosjektledelse og eierstyring som fag. Selv om det ikke er prosjekteieren som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, er det likevel viktig at du kjenner til beste praksis for prosjektplanlegging og -styring og har en forståelse av hvilke roller som er ansvarlig for hva.

Det gjør kommunikasjonen og samarbeidet enklere mellom prosjekteier og -leder, og vil også bidra til du klarer å lage et prosjektmandat og en beskrivelse som gir et best mulig grunnlag for at prosjektet skal lykkes.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


2. Kunnskap om hvordan rollen utføres i din virksomhet

Når du har tilegnet deg den generelle kunnskapen om prosjektledelse og eierstyring, så er neste steg å finne ut av hvordan prosjekteierrollen utføres i din virksomhet. Mange virksomheter har definert at prosjekteierstyring er noe de skal drive med, men ofte er det stor forskjell på definert og implementert praksis. Det er ikke sikkert at beste praksis følges, og derfor er det greit å ha en forståelse for egen rolle og vite om hvilket ansvar og forventinger andre i virksomheten har til deg.

Hvis du er ny i prosjekteierrollen kan det ofte være lurt å skaffe seg en mentor. Å lære av en som har vært prosjekteier i virksomheten før, kan være nyttig. Men vær likevel oppmerksom på at de mest erfarne gjør ofte jobben slik den alltid har blitt gjort. Kanskje han eller hun ikke følger definert praksis, men har blitt vandt til å gjøre ting på sin egen måte uten at det har fått noen konsekvenser. Her kan du gå foran som et godt eksempel å sørge for etterlevelse av rammeverket som er definert.

LES OGSÅ: Prosjekteierstyring – hvorfor er det så vanskelig i praksis?

3. Gode samarbeidsevner

Du kan ha så mye kompetanse du bare vil, men uten gode samarbeidsevner kommer du ikke langt. Nøkkelen innenfor god prosjekteierstyring handler om samhandling, kommunikasjon, god ledelse og konflikthåndtering.

Det er essensielt at du har en god relasjon med prosjektlederen og at kommunikasjonen dere imellom er tydelig. Dere skal samarbeide innenfor de ulike fasene, og prosjekteierstyringen skal foregå parallelt med prosjektgjennomføringen.

4. En god tilrettelegger

En prosjekteier bør være en god tilrettelegger. For at prosjektet skal nå de effektmålene som er satt – og at gevinstene realiseres er det viktig at du bruker tilstrekkelig med tid i starten av et prosjekt.

Grunnlaget for suksess legges ofte i de første fasene av et prosjekt. Det gjelder å komme riktig ut av hoppkanten slik at alt ligger til rette for at prosjektteamet skal lykkes. En god prosjektbegrunnelse og et tydelig mandat er fundamentet i et godt gjennomført prosjekt. Bruker du nok tid i oppstartsfasen er potensialet større for å lykkes.

5. Ha en aktiv rolle igjennom hele prosjektet

Selv om det er viktig å være en god tilrettelegger og sørge for en god start, så er ikke jobben til prosjekteier over i oppstartsfasen. En prosjekteier må ha en aktiv rolle igjennom hele prosjektet.

Vår erfaring er at prosjekteieren ofte er på i oppstarten og når prosjektet skal overleveres, men for de fleste prosjektene så holder ikke dette. Det er en del behov under gjennomføring som ikke nødvendigvis dekkes av prosjektleder og resten av prosjektteamet.

LES OGSÅ: Er du en god prosjekteier?

Hvilke karakteristikker har en prosjekteier?

En prosjekteier er ofte;

  • en leder med resultatansvar.

  • en som selv har behov for det prosjektet, skal dekke. En stor egeninteresse påvirker gjerne prosjektet positivt, fordi det skaper engasjement.

  • en med et “passe høyt” stillingsnivå i virksomheten. Det betyr at prosjektet får nok oppmerksomhet internt, når det gjelder ressurser, beslutninger og riktig rådgivning. Men ikke så høyt at det ikke finnes tid til å prioritere prosjektet nok.

  • en som har tilstrekkelig autoritet i organisasjonen, og avklarte fullmakter.

  • en som er resultatorientert.

  • en som har tid, interesse og motivasjon til å fylle rollen.

Lykke til som prosjekteier i ditt neste prosjekt!

Eierstyring i enkeltprosjekt


Magnus jobber som senior manager og har over 9 års erfaring fra ledelsesrådgivning i prosjektorganisasjoner. Han har en sentral rolle i utvikling av metodikk og leveranse av forbedringsprogrammer i Metier OEC. Han har bred og lang erfaring med utvikling av eierstyringsmodeller og prosesser for både offentlig og privat sektor. I tillegg har han operasjonell prosjekterfaring gjennom ulike roller i store utbyggingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Magnus er en erfaren foredrags- og kursholder med meget gode tilbakemeldinger.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Bygget er ferdig bygget, brukerne har flyttet inn og driften er i gang, prosjektorganisasjonen er delvis oppløst og mange er allerede engasjert i nye prosjekter. Hvordan skal man egentlig avslutte et prosjekt på riktig måte, før man som prosjektleder kan slippe taket? En fallgruve i prosjekter er at prosjektet aldri blir formelt avsluttet, men «dør» hen. Prosjektleder er i gang med nye utfordringer, og avslutningsaktivitetene ble aldri egentlig gjennomført. I slike tilfeller risikerer man å miste viktig og verdifull innsikt. Her får du et overblikk over hvordan du bør gå frem i avslutningsprosessen, samt noen tips til hvordan du gjennomfører på en måte som gir godt utbytte i form av forståelse for prosjektets resultater som kan hjelpe dere å gjøre det enda bedre i fremtiden.  

Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Det er nesten ikke mulig å overvurdere viktigheten og verdien av tidligfase. Denne kan være avgjørende ikke bare for kostnaden av prosjektet, men også for verdien man får i den andre enden – altså om man sitter igjen med et ferdig produkt som på best mulig måte svarer til behovet innenfor kostnadsrammene man er gitt. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over kjerneprosessene i tidligfase, og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse, i henhold til metoden Verdistyrt prosjektutvikling.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en av de mest sentrale suksessfaktorene for at et prosjekt skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen innenfor Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i prosjektets styringsgruppe, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.