Hvordan bygge kompetanse for å bli en god prosjekteier?

Prosjekteierstyring

5 min. lesning

Som ansvarlig for at prosjektet når sine mål så er det avgjørende at prosjekteier har den kompetansen som kreves for å være en god prosjekteier. Du som prosjekteier må forstå din egen rolle, og ha både kunnskap og tid til å gjennomføre den.

Her går vi gjennom hvem en prosjekteier egentlig er, og hva slags kompetanse og ferdigheter du bør ha for å lykkes i rollen.

Hvem er egentlig prosjekteieren?

I mange organisasjoner er prosjektlederrollen tydelig, mens prosjekteierrollen derimot kan være mer uklar og lite synlig. Hun eller han er ofte ikke ansatt som prosjekteier, men får ansvaret for eierstyringen i tillegg til sin ordinære rolle.

Prosjekteieren er den som er ansvarlig for at prosjektet når sine mål og fungerer som bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen. For å være en god prosjekteier er det flere kvaliteter du bør ha. Noe kan du tilegne deg gjennom kurs, mens andre ferdigheter går mer på egenskaper eller erfaringsbasert kompetanse.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

Hvilke karakteristikker har en prosjekteier?

En prosjekteier er ofte...

  • en leder med resultatansvar

  • en som selv har behov for det prosjektet, skal dekke. En stor egeninteresse påvirker gjerne prosjektet positivt, fordi det skaper engasjement

  • en med et “passe høyt” stillingsnivå i virksomheten. Det betyr at prosjektet får nok oppmerksomhet internt, når det gjelder ressurser, beslutninger og riktig rådgivning. Men ikke så høyt at det ikke finnes tid til å prioritere prosjektet nok

  • en som har tilstrekkelig autoritet i organisasjonen, og avklarte fullmakter

  • en som er resultatorientert

  • en som har tid, interesse og motivasjon til å fylle rollen

Hva trengs for å lykkes i rollen?

Under har vi listet opp viktige ferdigheter og kompetanse som trengs for å lykkes i rollen som prosjekteier.

1. Generell fagkunnskap

Selv om det ikke er prosjekteieren som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, er det likevel viktig at du kjenner til beste praksis for prosjektplanlegging og -styring og har en forståelse av hvilke roller som er ansvarlig for hva.

Det gjør kommunikasjonen og samarbeidet enklere mellom prosjekteier og -leder, og vil også bidra til du klarer å lage et prosjektmandat og en beskrivelse som gir et best mulig grunnlag for at prosjektet skal lykkes.


Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


2. Kunnskap om hvordan rollen utføres i din virksomhet

Når du har tilegnet deg den generelle kunnskapen om prosjektledelse og eierstyring, er neste steg å finne ut av hvordan prosjekteierrollen utføres i din virksomhet. Mange virksomheter har definert at prosjekteierstyring er noe de skal drive med. Men ofte er det stor forskjell på definert og implementert praksis. Det er ikke sikkert at beste praksis følges, og derfor er det greit å ha en forståelse for egen rolle og vite om hvilket ansvar og forventninger andre i virksomheten har til deg.

Hvis du er ny i prosjekteierrollen kan det ofte være lurt å skaffe seg en mentor. Å lære av en som har vært prosjekteier i virksomheten før, kan være nyttig. Men vær likevel oppmerksom på at de mest erfarne gjør ofte jobben slik den alltid har blitt gjort. Kanskje han ikke følger definert praksis, men har blitt vant til å gjøre ting på sin egen måte uten at det har fått noen konsekvenser. Her kan du gå foran som et godt eksempel å sørge for etterlevelse av rammeverket som er definert.

LES OGSÅ: Prosjekteierstyring – hvorfor er det så vanskelig i praksis?

3. Gode samarbeidsevner

Du kan ha så mye kompetanse du bare vil, men uten gode samarbeidsevner kommer du ikke langt. Nøkkelen innenfor god prosjekteierstyring handler om samhandling, kommunikasjon, god ledelse og konflikthåndtering.

Det er essensielt at du har en god relasjon med prosjektlederen og at kommunikasjonen dere imellom er tydelig. Dere skal samarbeide innenfor de ulike fasene, og prosjekteierstyringen skal foregå parallelt med prosjektgjennomføringen.

4. Vær en god tilrettelegger

En prosjekteier bør være en god tilrettelegger. For at prosjektet skal nå de effektmålene som er satt og at gevinstene realiseres, er det viktig at du bruker tilstrekkelig med tid i starten av et prosjekt.

Grunnlaget for suksess legges ofte i de første fasene av et prosjekt. Det gjelder å komme riktig ut av hoppkanten slik at alt ligger til rette for at prosjektteamet skal lykkes. En god prosjektbegrunnelse og et tydelig mandat er fundamentet i et godt gjennomført prosjekt. Bruker du nok tid i oppstartfasen er potensialet større for å lykkes.

5. Ha en aktiv rolle gjennom hele prosjektet

Selv om det er viktig å være en god tilrettelegger og sørge for en god start, er ikke jobben til prosjekteier over i oppstartfasen. En prosjekteier må ha en aktiv rolle gjennom hele prosjektet.

Vår erfaring er at prosjekteieren ofte er på i oppstarten og når prosjektet skal overleveres, men for de fleste prosjektene så holder ikke dette. Det er en del behov under gjennomføring som ikke nødvendigvis dekkes av prosjektleder og resten av prosjektteamet.

LES OGSÅ: Er du en god prosjekteier?


Lykke til som prosjekteier i ditt neste prosjekt!

New call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og kaos. Det føles gjerne som om prosjektet må i gang og lykkes øyeblikkelig, spesielt når forretningsmål og finansiering er på plass. Dessverre ser det ut til at mange av dagens prosjekteiere undervurderer kompleksiteten av prosjektene. Deres iver etter suksess fører til dårlig prosjekteierstyring og unødvendige komplikasjoner i prosjektet. I dette innlegget ønsker jeg å sette lys på noen av hovedutfordringene rundt det å styre prosjekter i selskaper som har et stort mål om å bedre vår verden, har lite tid og store drømmer. Ved å sette fokus på robust prosjekteierstyring kan veien til målet bli ryddigere og mindre kaotisk.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en sentral suksessfaktor for at man skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen i tråd med Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i styringsgruppen, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.