Økt investeringstakt innen green tech gjennom god porteføljestyring

Program- og porteføljestyring Prosjekteierstyring Verdistyrt prosjektutvikling

6 min. lesning

Ifølge Fornybar Norge har investeringene i fornybar energi gått ned med nesten 40% siden 2018, mens investeringene i olje og gass har økt med 16% i samme periode. Samtidig konkluderer den ene klimarapporten etter den andre med at det grønne skiftet haster. At den norske Energikommisjonens rapport som ble levert til OED 1.2.2023 heter «Mer av alt – raskere» sier tydelig at fornybar kraftproduksjon må opp, og forbruket ned.  Hvordan kan vi sikre at klimavennlige investeringsmuligheter i selskapenes porteføljer vinner «konkurransen» om investeringskapitalen? Det forsøker vi å bli klokere på her. 

Hva menes med «green tech»?

Grønn teknologi, eller «green tech», refererer til teknologi som bidrar til utslippsreduksjon eller som kan fange utslipp fra produksjonsprosesser. Dette kan være teknologi som gjør det mulig å benytte miljøvennlig råstoff i en produksjonsprosess, teknologi som fanger CO2 fra forbrenningsprosesser, eller direkte fra atmosfæren. Det kan også være utskifting av energikilde fra fossilt brensel til fornybar energi fra vann, sol eller vind.

Vi trenger mer klimaendring per krone

En fersk rapport fra Fornybar Norge viser som nevnt at investeringene i fornybar energi har gått ned mens tilsvarende investeringer for olje og gass har økt. Sammenligner man faktiske størrelser er det snakk om 180 milliarder til de fossile energikildene og bare skarve 24 milliarder til de grønne. 

Noen selskaper har en investeringsportefølje som består av både fossile og fornybare muligheter, mens andre har en strategi om å investere utelukkende i produksjon av fornybar energi eller produkter som er nødvendig for “det grønne skiftet”. Industribedrifter med en portefølje av investeringsmuligheter innen grønn teknologi for å redusere egne utslipp, er en tredje kategori. Uavhengig av formål og strategi er det ingen selskaper som ønsker å investere i ny teknologi dersom det ikke er en forventning om at investeringen vil være lønnsom for selskapet innen en definert tidshorisont.

Skal vi begrense klimaendringene, må det gjøres betydelig større investeringer i grønn teknologi og fornybar energi, samtidig som investeringer i olje- og gassutvinning og fossilbaserte produksjonsprosesser reduseres. Det vil kreve en god balanse av reguleringer og økonomiske insentiver for at både statlige og private selskaper gjennomgående skal prioritere å gjennomføre de investeringsprosjektene som gir de beste klimabidragene. Dette er ofte store, kapitalintensive prosjekter med betydelig teknologi- og gjennomføringsrisiko. Bedriftenes porteføljestyring vil derfor være tett koblet til sektorenes langsiktige rammebetingelser.

Les også: Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Hva er unikt for porteføljestyring av grønne initiativer?

Porteføljestyring er et ledelsesverktøy som sikrer at man oppnår de overordnede målene for virksomheten gjennom å velge ut investeringsmuligheter som understøtter strategien, prioritere mellom disse og dernest gjennomføre de utvalgte prosjektene på best mulig måte. Det å styre prosjektene enkeltvis på best mulig måte kan gjøres etter en metodikk som kalles verdistyrt prosjektutvikling.

Det er i utgangspunktet lite forskjell på porteføljestyring av grønne prosjekter og andre prosjekter, men det kan være behov for å justere virksomhetens prioriteringskriterier og tidshorisont for at grønne initiativ skal nå opp i konkurransen om investeringsmidler. Kriterier knyttet til bedriftenes bærekraftvisjoner og mål om redusert CO2-fotavtrykk må på kort sikt gis høyere vekt enn rene lønnsomhetsmål, med mindre  fiskale og regulatoriske rammebetingelser er utformet slik at grønne initiativ også vil oppnå høyest lønnsomhet.

Les også: Hvorfor bør man drive med porteføljestyring? og Porteføljestyring - hvordan skille gull fra gråstein

Hvordan styre den samlede porteføljen av endringsinitiativer?

En portefølje består av alle endringsinitiativer som er foreslått, besluttet og iverksatt. Et endringsinitiativ er alle prosjekter og programmer som har som hensikt å oppnå strategiske mål for virksomheten. Porteføljestyring handler om å velge den sammensetningen av prosjekter som i størst mulig grad bidrar til å ta virksomheten fra det den er i dag, til det den ønsker å bli i fremtiden.

Styringen av en portefølje ligger på ledernivå i virksomheten som helhet – fordi en virksomhets endringsportefølje er av strategisk betydning for hele virksomheten. De virksomhetene som er gode på porteføljestyring evner å gjennomføre flere prosjekter og har høyere suksessrate som følge av at de riktige initiativene velges.

Hvordan styre hvert enkelt prosjekt godt?

Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) er en beste praksis for gjennomføring av de prosjektene som er prioritert og besluttet iverksatt. Det handler om å etablere klare roller og ansvarsforhold, etablere en god prosjektkultur med ønskede holdninger og adferd, og derigjennom skape tillitt og få til en god balanse mellom styring og støtte.

Les også: Hvordan leder du innenfor verdistyrt prosjektutvikling?

VPU er en metode som hjelper prosjekteiere, prosjektledere og andre nøkkelressurser med å gjennomføre prosjektet slik at man får mest mulig verdi ut av investeringen. Normalt sett dreier dette seg om bedriftsøkonomisk fortjeneste eller samfunnsøkonomiske gevinster, men det kan også inkludere andre forhold. For mange prosjekter – og spesielt i sammenhengen vi diskuterer her – er bærekraft en slik verdi. I de grønne prosjektene står den miljømessige påvirkningen sentralt, men sosial og økonomisk bærekraft vil normalt også tillegges verdi.

New Call-to-action


Ada er direktør i Metier Management Consulting. Hun har lang erfaring fra norske industri- og energiselskaper med store og kapitalintensive prosjekter, der hun i har hatt lederroller innen strategi og forretningsutvikling med ansvar for blant annet beslutnings- og usikkerhetsanalyse, porteføljestyring, metodeutvikling og kompetanseutvikling. Hun har også flere års erfaring som konsulent innen strategisk og finansiell rådgivning, med hovedfokus på forretningsutvikling, virksomhetsstyring og generell beslutningsstøtte. Ada liker å lufte hode og kropp i Oslomarka eller høyt til fjells - sommer som vinter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios). Metodikken er basert på beste praksis og er utviklet for å gi en strukturert og kontrollert tilnærming til prosjektledelse. Her forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer, og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann?