10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Verdistyrt prosjektutvikling

3 min. lesning

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt. Under gir vi deg 10 tips som er viktig å tenke på i forbindelse med kostnadsestimering.

1. Kalkylearbeidet kan ikke starte tidlig nok

Etabler alltid en kalkyle tidlig. Kostnadsestimering må være en integrert del av arbeidsprosessen fra prosjektet startes og estimatene må oppdateres jevnlig. Det er viktig å definere hva som skal være ambisjonsnivået i forkant av prosjektet, slik at omfanget og prosjektets alternativer henger sammen. Start også arbeidet med levetidskostnader- og verdiskaping fra oppstart av prosjektet.

LES OGSÅ: Verdien av god tidligfase

2. Metode tilpasset fase

Bruk av referansepriser fra andre prosjekter i starten og mer objektbasert analyse senere. Analyser mengder, inndeling av mengder og kvaliteter. Benytt benchmarking aktivt og sørg for å ha en prosjektnedbrytingsstruktur som bidrar til å definere prosjektets omfang for å gi et mest mulig komplett estimat.

Integrer kalkylearbeidet i resten av prosjektprosessen på en god måte. Det er viktig å gjøre dette i tidlig fase av prosjektet, der prosjektet lett kan påvirkes uten at det følger store endringskostnader.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her

3. Organisering og åpenhet

Etabler en kostnadsestimeringsorganisasjon som en integrert del av prosjektledelsen og prosjekteringsteamet. Åpenhet og involvering om kostnadsestimat blant alle parter i prosjektet er viktig. Gjennom dette kan man «få alle i samme båt», slik at kreftene brukes på å løse felles mål. Legg opp til iterative prosesser hvor man jobber godt sammen fremfor å først fokusere på program (designbasis) og deretter prosjektering før kalkyle. Transparens, kommunikasjon og dokumentasjon er sentrale stikkord.

LES OGSÅ: Verdistyrt prosjektutvikling: Med fokus på kulturbygging (intervju)

4. Språk – riktig ordbruk – bruk standarder

Det bør benyttes et entydig begrepsapparat som forstås av alle aktører inkludert ledelsen. Begreper som basiskalkyle, forventet kostnad, styringsramme, kostnadsramme, p50, p85, budsjett og liknende bør brukes i samsvar med standarder (f.eks. NS 3451, bygningsdeltabellen) og veiledere (jf. bl.a. Finansdepartementets veiledere). Bruk også standardiserte verktøy (jf. bl.a. Calcus), og ikke «personlige regneark».

5. Usikkerhet

Usikkerhet bør kvantifiseres og dokumenteres i henhold til anerkjent metodikk for usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring. Riktige spørsmål, riktige personer, riktig perspektiv og kontekst samt aktiv bruk av bl.a. usikkerhetsregister er viktige stikkord for å oppnå dette.

6. Prosjekteierstyring

Det er viktig å sikre at prosjekteier har definert et realistisk og målbart omfang. Det skal være sammenheng mellom omfang, kvalitet, gevinster og investeringskapasitet, slik at investering og verdiskaping som følge av investeringen henger sammen.

LES OGSÅ: Prosjekteier som premissgiver for suksess

7. Medvirkning

Avdekk ambisjonsnivå både hos eier og bruker. Primært retter dette punktet seg mot bruker av investeringen, men i noen tilfeller må den samme avklaringen rettes mot eier, jf. hvis innholdet i punkt 6 ikke er oppfylt. I tillegg bør man få brukers operative kompetanse inn i prosjektet for å sikre tilsiktet funksjonalitet ved overgang til drift.

8. Verktøy

Sikre verktøy for strategisk «scope kontroll» slik som areal, innhold og ytre betingelser. Bruk «redskaper» som for eksempel Calcus operativ og i kombinasjon med prosesser som sikrer tilfredsstillende informasjonstilgang.

9. Arkitekter og tekniske rådgivere

Dra nytte av prosjekteringsgruppas kunnskap og underliggende premisser for løsningsprinsipper, samt estimat av mengder og planlagte kvaliteter.

10. Eventuell entreprenør

I de tilfellene der entreprenør er engasjert i tidligfase, benytt entreprenørens underliggende premisser om løsningsprinsipper samt estimat mengder og planlagte kvaliteter.

I veilederen for verdistyrt prosjektutvikling går vi igjennom beste praksis for kostnadsestimering og gir deg eksempler på erfaringer fra Tønsberg-prosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Du kan laste ned veilederen under.

Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Svein Petter har erfaring i planlegging, ledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, utvikling av veiledere og gjennomføring av store prosjekter særlig innenfor helsesektoren. Han er leder av Metier OEC’s Helsebygg-avdeling. Han har bl.a. vært involvert i «Nytt» Rikshospital, Stavanger universitetssykehus, nytt østfoldsykehus, Nye Kirkenes Sykehus og Oslo Universitetssykehus og har i ca. 15 år vært fagredaktør i tidsskriftet helse medisin og teknikk (HMT). Foretrukket rekreasjonsaktivitet er å være «til sjøs», helst under seil.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fem grunner til å ta en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling

Prosjekter er til først og fremst for å løse et behov og skape verdi. Et nytt bygg skal for eksempel gi bedre samhandling og mer rasjonell kontordrift som igjen resulterer i bedre ytelser. En ny vei skal øke trafikksikkerheten og gi kortere reisetid. Det er de som eier og har behovet som er bestiller av prosjektet og som står ansvarlig for investeringen.

Hvordan unngå unødvendige prosjektoverskridelser og mislykkede prosjekter med prosjekteierstyring?

I Norge har vi et svært høyt kompetansenivå innen prosjektledelse. Likevel erfarer vi altfor mange unødvendige prosjektoverskridelser og mislykkede prosjekter. Hva kan være grunnen til dette? Kan en årsak være dårlig prosjekteierstyring? Det tar vi en nærmere titt på i dette blogginnlegget.

9 tips for å bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter

Etter at Metier OEC lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling» og veilederen med samme navn 2019, har flere og flere fått øynene opp for metoden. Nå er også versjon to av veilederen lansert, med enda flere eksempler og temaer. Men hvordan kan du på best mulig måte bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter?