10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Verdistyrt prosjektutvikling

4 min. lesning

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt. Under gir vi deg 10 tips som er viktig å tenke på i forbindelse med kostnadsestimering.

1. Kalkylearbeidet kan ikke starte tidlig nok

Etabler alltid en kalkyle tidlig. Kostnadsestimering må være en integrert del av arbeidsprosessen fra prosjektet startes og estimatene må oppdateres jevnlig. Det er viktig å definere hva som skal være ambisjonsnivået i forkant av prosjektet, slik at omfanget og prosjektets alternativer henger sammen. Start også arbeidet med levetidskostnader- og verdiskaping fra oppstart av prosjektet.

LES OGSÅ: Verdien av god tidligfase

2. Metode tilpasset fase

Bruk av referansepriser fra andre prosjekter i starten og mer objektbasert analyse senere. Analyser mengder, inndeling av mengder og kvaliteter. Benytt benchmarking aktivt og sørg for å ha en prosjektnedbrytingsstruktur som bidrar til å definere prosjektets omfang for å gi et mest mulig komplett estimat.

Integrer kalkylearbeidet i resten av prosjektprosessen på en god måte. Det er viktig å gjøre dette i tidlig fase av prosjektet, der prosjektet lett kan påvirkes uten at det følger store endringskostnader.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her

3. Organisering og åpenhet

Etabler en kostnadsestimeringsorganisasjon som en integrert del av prosjektledelsen og prosjekteringsteamet. Åpenhet og involvering om kostnadsestimat blant alle parter i prosjektet er viktig. Gjennom dette kan man «få alle i samme båt», slik at kreftene brukes på å løse felles mål. Legg opp til iterative prosesser hvor man jobber godt sammen fremfor å først fokusere på program (designbasis) og deretter prosjektering før kalkyle. Transparens, kommunikasjon og dokumentasjon er sentrale stikkord.

LES OGSÅ: Verdistyrt prosjektutvikling: Med fokus på kulturbygging (intervju)

4. Språk – riktig ordbruk – bruk standarder

Det bør benyttes et entydig begrepsapparat som forstås av alle aktører inkludert ledelsen. Begreper som basiskalkyle, forventet kostnad, styringsramme, kostnadsramme, p50, p85, budsjett og liknende bør brukes i samsvar med standarder (f.eks. NS 3451, bygningsdeltabellen) og veiledere (jf. bl.a. Finansdepartementets veiledere). Bruk også standardiserte verktøy (jf. bl.a. Calcus), og ikke «personlige regneark».

5. Usikkerhet

Usikkerhet bør kvantifiseres og dokumenteres i henhold til anerkjent metodikk for usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring. Riktige spørsmål, riktige personer, riktig perspektiv og kontekst samt aktiv bruk av bl.a. usikkerhetsregister er viktige stikkord for å oppnå dette.

6. Prosjekteierstyring

Det er viktig å sikre at prosjekteier har definert et realistisk og målbart omfang. Det skal være sammenheng mellom omfang, kvalitet, gevinster og investeringskapasitet, slik at investering og verdiskaping som følge av investeringen henger sammen.

LES OGSÅ: Prosjekteier som premissgiver for suksess

7. Medvirkning

Avdekk ambisjonsnivå både hos eier og bruker. Primært retter dette punktet seg mot bruker av investeringen, men i noen tilfeller må den samme avklaringen rettes mot eier, jf. hvis innholdet i punkt 6 ikke er oppfylt. I tillegg bør man få brukers operative kompetanse inn i prosjektet for å sikre tilsiktet funksjonalitet ved overgang til drift.

8. Verktøy

Sikre verktøy for strategisk «scope kontroll» slik som areal, innhold og ytre betingelser. Bruk «redskaper» som for eksempel Calcus operativ og i kombinasjon med prosesser som sikrer tilfredsstillende informasjonstilgang.

9. Arkitekter og tekniske rådgivere

Dra nytte av prosjekteringsgruppas kunnskap og underliggende premisser for løsningsprinsipper, samt estimat av mengder og planlagte kvaliteter.

10. Eventuell entreprenør

I de tilfellene der entreprenør er engasjert i tidligfase, benytt entreprenørens underliggende premisser om løsningsprinsipper samt estimat mengder og planlagte kvaliteter.

I veilederen for verdistyrt prosjektutvikling går vi igjennom beste praksis for kostnadsestimering og gir deg eksempler på erfaringer fra Tønsberg-prosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Du kan laste ned veilederen under.

Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Svein Petter har erfaring i planlegging, ledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, utvikling av veiledere og gjennomføring av store prosjekter særlig innenfor helsesektoren. Han er leder av Metiers Helsebygg-avdeling. Han har bl.a. vært involvert i «Nytt» Rikshospital, Stavanger universitetssykehus, nytt østfoldsykehus, Nye Kirkenes Sykehus og Oslo Universitetssykehus og har i ca. 15 år vært fagredaktør i tidsskriftet helse medisin og teknikk (HMT). Foretrukket rekreasjonsaktivitet er å være «til sjøs», helst under seil.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan ser Verdistyrt prosjektutvikling ut i gjennomføringsfase?

Innenfor Verdistyrt prosjektutvikling snakker vi mye om viktigheten av tidligfase i prosjektene. En god tidligfase er sentralt for at prosjektet skal bli vellykket. Samtidig skal man ikke undervurdere viktigheten av verdistyringsprinsippet også i gjennomføringsfasen av et prosjekt. Mulighet for omfangsstyring i byggefasen er viktig. Samarbeid mellom prosjekteringsfunksjon, innkjøp og produksjon, samt effektiv beslutningsstyring, vil være avgjørende for en effektiv bygging. Det er også en rekke kritiske prosesser som man må lykkes med i fellesskap mellom aktørene for å få mest mulig verdi ut av investeringene og for å bli ferdig innenfor avtalt tid. Her får du en gjennomgående oversikt over viktige prinsipper og kritiske prosesser i gjennomføringsfase, i henhold til beste praksis innenfor Verdistyrt prosjektutvikling.

11 blogginnlegg om Verdistyrt prosjektutvikling du bør få med deg

Hvordan kan vi lykkes med å utvikle og gjennomføre prosjekter innenfor fastsatte tids- og kostnadsrammer, og som i tillegg resulterer i gode sluttprodukter? Årlig ender for mange prosjekter med store, uforutsette kostnadsøkninger. Undersøkelser viser at kostnadene til store offentlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt i løpet av forprosjektet. Blant disse er det byggeprosjekter som har størst økning. Dette innebærer for mange prosjekter at det brukes langt større midler enn forutsatt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi og nytte sluttproduktet gir. Dette vil vi i Metier gjøre noe med. Med metoden Verdistyrt prosjektutvikling (VPU), ønsker vi å være katalysator for en omstilling i bransjen slik at vi sammen kan dra mot et felles mål: å bygge de beste, mest lønnsomme prosjektene ut av investerte midler. Her har vi samlet 11 blogginnlegg som gir deg en god oversikt over hva VPU er, og hvilken nytte metoden gir i store så vel som små prosjekter.

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.