10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Verdistyrt prosjektutvikling

4 min. lesning

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt. Under gir vi deg 10 tips som er viktig å tenke på i forbindelse med kostnadsestimering.

1. Kalkylearbeidet kan ikke starte tidlig nok

Etabler alltid en kalkyle tidlig. Kostnadsestimering må være en integrert del av arbeidsprosessen fra prosjektet startes og estimatene må oppdateres jevnlig. Det er viktig å definere hva som skal være ambisjonsnivået i forkant av prosjektet, slik at omfanget og prosjektets alternativer henger sammen. Start også arbeidet med levetidskostnader- og verdiskaping fra oppstart av prosjektet.

LES OGSÅ: Verdien av god tidligfase

2. Metode tilpasset fase

Bruk av referansepriser fra andre prosjekter i starten og mer objektbasert analyse senere. Analyser mengder, inndeling av mengder og kvaliteter. Benytt benchmarking aktivt og sørg for å ha en prosjektnedbrytingsstruktur som bidrar til å definere prosjektets omfang for å gi et mest mulig komplett estimat.

Integrer kalkylearbeidet i resten av prosjektprosessen på en god måte. Det er viktig å gjøre dette i tidlig fase av prosjektet, der prosjektet lett kan påvirkes uten at det følger store endringskostnader.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her

3. Organisering og åpenhet

Etabler en kostnadsestimeringsorganisasjon som en integrert del av prosjektledelsen og prosjekteringsteamet. Åpenhet og involvering om kostnadsestimat blant alle parter i prosjektet er viktig. Gjennom dette kan man «få alle i samme båt», slik at kreftene brukes på å løse felles mål. Legg opp til iterative prosesser hvor man jobber godt sammen fremfor å først fokusere på program (designbasis) og deretter prosjektering før kalkyle. Transparens, kommunikasjon og dokumentasjon er sentrale stikkord.

LES OGSÅ: Verdistyrt prosjektutvikling: Med fokus på kulturbygging (intervju)

4. Språk – riktig ordbruk – bruk standarder

Det bør benyttes et entydig begrepsapparat som forstås av alle aktører inkludert ledelsen. Begreper som basiskalkyle, forventet kostnad, styringsramme, kostnadsramme, p50, p85, budsjett og liknende bør brukes i samsvar med standarder (f.eks. NS 3451, bygningsdeltabellen) og veiledere (jf. bl.a. Finansdepartementets veiledere). Bruk også standardiserte verktøy (jf. bl.a. Calcus), og ikke «personlige regneark».

5. Usikkerhet

Usikkerhet bør kvantifiseres og dokumenteres i henhold til anerkjent metodikk for usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring. Riktige spørsmål, riktige personer, riktig perspektiv og kontekst samt aktiv bruk av bl.a. usikkerhetsregister er viktige stikkord for å oppnå dette.

6. Prosjekteierstyring

Det er viktig å sikre at prosjekteier har definert et realistisk og målbart omfang. Det skal være sammenheng mellom omfang, kvalitet, gevinster og investeringskapasitet, slik at investering og verdiskaping som følge av investeringen henger sammen.

LES OGSÅ: Prosjekteier som premissgiver for suksess

7. Medvirkning

Avdekk ambisjonsnivå både hos eier og bruker. Primært retter dette punktet seg mot bruker av investeringen, men i noen tilfeller må den samme avklaringen rettes mot eier, jf. hvis innholdet i punkt 6 ikke er oppfylt. I tillegg bør man få brukers operative kompetanse inn i prosjektet for å sikre tilsiktet funksjonalitet ved overgang til drift.

8. Verktøy

Sikre verktøy for strategisk «scope kontroll» slik som areal, innhold og ytre betingelser. Bruk «redskaper» som for eksempel Calcus operativ og i kombinasjon med prosesser som sikrer tilfredsstillende informasjonstilgang.

9. Arkitekter og tekniske rådgivere

Dra nytte av prosjekteringsgruppas kunnskap og underliggende premisser for løsningsprinsipper, samt estimat av mengder og planlagte kvaliteter.

10. Eventuell entreprenør

I de tilfellene der entreprenør er engasjert i tidligfase, benytt entreprenørens underliggende premisser om løsningsprinsipper samt estimat mengder og planlagte kvaliteter.

I veilederen for verdistyrt prosjektutvikling går vi igjennom beste praksis for kostnadsestimering og gir deg eksempler på erfaringer fra Tønsberg-prosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Du kan laste ned veilederen under.

Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Svein Petter har erfaring i planlegging, ledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, utvikling av veiledere og gjennomføring av store prosjekter særlig innenfor helsesektoren. Han er leder av Metier OEC’s Helsebygg-avdeling. Han har bl.a. vært involvert i «Nytt» Rikshospital, Stavanger universitetssykehus, nytt østfoldsykehus, Nye Kirkenes Sykehus og Oslo Universitetssykehus og har i ca. 15 år vært fagredaktør i tidsskriftet helse medisin og teknikk (HMT). Foretrukket rekreasjonsaktivitet er å være «til sjøs», helst under seil.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Det er nesten ikke mulig å overvurdere viktigheten og verdien av tidligfase. Denne kan være avgjørende ikke bare for kostnaden av prosjektet, men også for verdien man får i den andre enden – altså om man sitter igjen med et ferdig produkt som på best mulig måte svarer til behovet innenfor kostnadsrammene man er gitt. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over kjerneprosessene i tidligfase, og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse, i henhold til metoden Verdistyrt prosjektutvikling.

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre vanlig i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Det er selvfølgelig forskjellige årsaker til dette, men noen gjengangere er det. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier OEC lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.