Prosjekteier som premissgiver for suksess

Prosjekteierstyring Verdistyrt prosjektutvikling Virksomhetsstyring

4 min. lesning

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Norge er i verdensklasse på prosjektledelse

Norge er blant de fremste i verden på prosjektledelse. De aller fleste store byggeprosjekter her til lands har prosjektledere med lang relevant erfaring og formell prosjektkompetanse. Som for alle yrkesgrupper er det spredning i feltet, men gjennomsnittsnivået på prosjektledere i store norske byggeprosjekter er godt. Når det kommer til prosjekteier, nivået over prosjektleder, er bildet et annet.


Last ned gratis veileder om verdistyrt prosjektutvikling

Må bli bedre på prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring som fag er langt mindre kjent, og det hersker ofte stor usikkerhet om hva prosjekteiers rolle og ansvar er. I alt for mange tilfeller har prosjekteier en passiv rolle frem til prosjektet er i store problemer. Først da involverer prosjekteier seg, gjerne i rollen som brannslukker.

Dette er prosjekteiers rolle

Metier OEC har i over 30 år arbeidet med prosjekteierstyring i norske prosjekter og virksomheter. Dessverre er det vår erfaring at prosjekteiere i alt for liten grad kjenner til sin rolle som kanskje den viktigste premissgiveren for prosjektets suksess. Et av hovedfunnene i veilederen for verdistyrt prosjektutvikling var nettopp dette med at kompetent prosjekteierstyring er suksessfaktor nummer en for å lykkes med prosjekter.

Prosjekteier er den personen som på vegne av virksomhetens ledelse skal sikre at virksomhetens midler forvaltes på en best mulig måte og at investeringen i million- eller milliardklassen faktisk gir den nytten som er tiltenkt. Det er et stort ansvar som krever riktig kompetanse og bevissthet på egne oppgaver i prosjektet.

En prosjekteier skal blant annet:

  • Etablere tydelige mål, spesifisere og avgrense omfang, samt sette føringer for prosjektet. Noen sentrale spørsmål som prosjekteier må avklare i denne sammenheng er: Hva er hensikten med prosjektet og hvilken effekt skal oppnås? Når skal prosjektet være ferdig? Hva er prosjektets totale kostnadsramme, og hvor mye av dette disponerer prosjektleder? Hvilken kvalitet skal leveransen ha? Hvordan skal prioriteten mellom tid, kost og kvalitet være? Hvem bør få ansvaret som prosjektleder?

  • Balansere kostnad og nytte. Maksimal nytte for investeringen krever at prosjekteier er bevisst på om investeringsnivået er riktig i forhold til nytten prosjektet skal gi. Vil det å øke investeringen gi tilsvarende økning i nytte? Hvordan skal investeringskostnader balanseres mot fremtidige driftskostnader? I hvor stor grad skal brukerne få påvirke prosjektomfanget og hvordan skal brukerbehovene identifiseres og styres? Dette må prosjekteier ta stilling til og beslutte basert på utredninger fra prosjektet og virksomheten.
  • Ha fokus på effektmålene som er selve årsaken til at prosjektet initieres, og sikre at disse kan realiseres. Man bygger som regel ikke for byggets skyld, men for å ta ut en effekt i andre enden. Eksempler på slike effekter er økt lønnsomhet for en produksjonsbedrift eller mer helse for hver krone for et sykehus. Disse effektene realiseres sjelden kun gjennom et byggeprosjekt. Som regel kreves et parallelt mottaksprosjekt eller organisasjonsprosjekt som gjør at bygg og organisasjon sammen kan fungere optimalt. Dette krever endring og kan være vel så krevende å styre som et byggeprosjekt.

  • Sørge for at virksomhetens prosjektrammeverk følges. Prosjektorganisasjonen må forholde seg til virksomhetens gitte rammer for prosjektgjennomføring for å øke prosjektets mulighet for suksess. Det skjer ikke alltid av seg selv, og prosjekteier må påse at rammeverket følges.

  • Initiere og følge opp uavhengig kvalitetssikring av prosjektet. Selv med god kompetanse i prosjektet kan ting gå feil. Ekstern kvalitetssikring vil øke sannsynligheten for at risiko og muligheter blir avdekket tidlig nok til at det kan gjøres tiltak som gjør at prosjektet lykkes.

  • Etablere et effektivt styringsnivå over prosjektet. For å ivareta prosekteierskapet på en god måte, må man evne å se både prosjektperspektivet, forretningsperspektivet og brukerperspektivet under ett og balanse disse. I store komplekse prosjekter vil det ofte være fornuftig å sette sammen en styringsgruppe for å sikre at alle disse perspektivene i prosjekteierskapet ivaretas.

For å håndtere disse oppgavene kreves det både riktig kompetanse, relevant erfaring, tid og et godt rammeverk. Prosjekteierstyring er proaktivt og systematisk arbeid med bakgrunn i en faglig beste praksis.

Hovedvekten av arbeidet til en prosjekteier skjer i tidlig fase av prosjektet. Det er her man har størst mulighet til å påvirke verdien som prosjektet skal gi, og det er også i denne fasen at grunnlaget for en god gjennomføring legges. Hva som er viktig å tenke på i tidligfase kan du leser mer om i blogginnlegget "Verdien av god tidligfase." Alt for få virksomheter innser viktigheten av dette og unnlater å ta nødvendige grep, både i forhold til etablering av et rammeverk for eierstyring av prosjekter, og ikke minst systematisk kompetansebygging. Konsekvensene av det kan bli store og kostbare, både for egen virksomhet og for samfunnet.

New Call-to-action
 


Alexander Smidt Olsen er Director i Metier OEC der han blant annet har ansvaret for området Verdistyrt Prosjektutvikling. Han er en av forfatterne bak en nasjonal veileder innenfor dette temaet.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteierstyring – hvorfor er det så vanskelig i praksis?

Prosjekteierstyring er en utfordring for mange, men også en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med prosjekter. Prosjekteierstyring handler om hvordan ledelsen utøver sitt lederskap og sin virksomhetsstyring ovenfor prosjektene. De riktige prosjektene må settes i gang, og man må sørge for at prosjektet gjennomføres på en god måte, slik at det lykkes og realiserer de gevinstene som er ønsket.

God eierstyring av Norges største prosjekter med Samtidig Prosjektering

For mange prosjekter er det utfordrende å få den eierstyringen man behøver. Dette kan være ekstra krevende for de største samferdselsprosjektene som involverer mange fag, har mange interessenter og er teknisk utfordrende. Hvordan skal man sikre at slike prosjekter får den nødvendige forankringen? Metodikken Samtidig Prosjektering ble utviklet nettopp for slike store, komplekse prosjekter. I dette blogginnlegget vil du lære mer om hvordan du som rådgiver eller entreprenør kan ta i bruk dette i ditt prosjekt.

Hva er prosjekteiers ansvar i usikkerhetsstyringen?

Alle prosjekter er unike, har et eget sett med omgivelser og har ulik grad av usikkerhet i seg. Selv om den løpende usikkerhetsstyringen i prosjektet utøves av prosjektleder og prosjektteamet, må prosjekteier engasjere seg i prosjektets sentrale usikkerheter – både trusler og muligheter. Som prosjekteier må du sikre at usikkerheter kommer frem til ditt bord, og så sørge for at de faktisk realitetsbehandles.