Verdien av god tidligfase

Verdistyrt prosjektutvikling

4 min. lesning

Styring av prosjekter i faser er et grunnleggende prinsipp for prosjekteierstyring og prosjektledelse. Formålet er å sikre forutsigbarhet og forankring hos aktørene, samt å modne prosjektet med utgangspunkt i prinsippet «hva er viktigst nå». Prosjektets faser fra start til slutt utgjør til sammen en prosjektmodell eller prosjektprosess.Prosjektmodellen, som også kan kalles en overordnet beslutningsplan, består av faser med ulike formål, innhold og leveranser. Figuren under viser en slik prosjektmodell.

modell og prinsipper

Av og til hører man om prosjekter som ikke lyktes fordi det ikke ble gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfasen. Konseptfasen i figuren over er så avgjort en del av den nevnte tidligfasen, og mange forbinder også neste fase der prosjektet defineres (skisse eller forprosjekt er vanlige betegnelser for byggeprosjekter) som en del av tidligfasen.

Utrede riktig konsept - konseptfase

Grunnlaget for prosjektets lønnsomhet, fleksibilitet og kostnader legges i tidligfase. I metoden verdistyrt prosjektutvikling er grundige tidligfasestudier en avgjørende suksessfaktor for å nå prosjektets overordnede mål. Figuren under illustrerer potensialet ved å lykkes i tidligfase sammenlignet med senere prosjektfaser der flere og flere rammer er fastlagt.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Overodnet suksess
Figuren illustrerer betydningen av riktige valg i prosjektets tidligfase. Forskjellen mellom god og dårlig tidligfase har mye større innvirkning på langsiktig verdi enn forskjellen mellom god og dårlig gjennomføring. A, B, C og D er eksempler på ulik tidligfase og gjennomføring av et prosjekt.


Utredningsfasen – i offentlige prosjekter ofte kalt konseptvalgutredning (KVU) – er en strategisk utredning, som fordrer tung involvering av virksomhetens ledelse. Formålet er å identifisere det beste konseptet for å løse problemstillingen som er definert i mandatet for utredningen. Alternativet vil være lavere verdi, omkamper eller at prosjektet sporer av sent. Realisering av feil bygg kan låse virksomheten og gi medfølgende driftskostnader i flere tiår. Det er derfor avgjørende å stille de riktige spørsmålene tidlig.

Valg av riktig konsept fordrer utredning av marked, behov, muligheter og lønnsomhet i levetiden. Vanlige fallgruver er at for mange behov blir ukritisk implementert.

Ved behovsanalyser er det derfor viktig å:

  • Gjennomføre en systematisk kartlegging av behovene
  • Knytte behov til det forretningsmessige eller virksomhetens formål
  • Identifisere det prosjektutløsende behov (den konkrete årsaken til at det må gjennomføres et tiltak)
  • Utfordre behov som blir identifisert, slik at ikke prosjektet vokser seg unødig stort

Videre skal virksomhetens målsettinger og strategi danne grunnlaget for en mulighetsstudie som skal identifisere alle løsninger som kan dekke det definerte behovet. Mulighetsstudiet skal være en strukturert prosess der man først åpner opp for å finne alle muligheter som kan dekke det identifiserte behov, før man snevrer inn til et håndterbart antall løsningsmuligheter. Kreative prosesser med fokus på å løse problemstillingen kan være verdifulle.

I byggeprosjekter kan følgende modell benyttes når tiltak skal identifiseres:

  1. Tiltak som påvirker markedet og behovet
  2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende bygg
  3. Forbedringer av eksisterende bygg
  4. Nyinvesteringer og større ombygginger

Etter en grovsiling sitter man igjen med et håndterbart antall alternativer. Basert på objektive vurderinger og forankrede kriterier kan det anbefales et konsept for videreføring. Kostnadene for valgt konsept bør ligge til grunn for prosjektets ramme i neste fase der man skal videreutvikle konseptet for å etablere et grunnlag som er tilstrekkelig for å ta en investeringsbeslutning.

For premissgivere og bestillere som igangsetter utredninger av store og fremtredende prosjekter er det svært viktig å huske at kostnaden for det arbeidet som gjøres i tidligfasen er en svært liten andel av kostnaden for det ferdige prosjektet. Verdien som kan tilføres prosjektet for hver investert krone i denne fasen er høy!

 Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Magne jobber som direktør i Metier. Han arbeider mest med prosjekter i tidligfase, blant annet med konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og metodeutvikling. I tillegg har han lang erfaring med forbedringsprogrammer, og han holder kurs innen prosjektledelse, prosjektstyring, eierstyring og kostnadsestimering. På fritiden er Magne en aktiv mann og bruker mye tid på skigåing, løping og sykling.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor er sykehusprosjekter vanskelige, og hva kan forbedres?

Dagens Medisin (DM) publiserte i januar en artikkel som tar for seg hvorfor nye sykehus i Norge blir bygget for små og ikke så gode som man hadde tenkt. Lang planleggingstid, overambisiøse forventninger til effektivisering og dårlige systemer for å lære av tidligere feil er noen av årsakene som pekes på i artikkelen. Legeforeningen og Akademikerne har hver for seg fått laget rapporter som viser at minst 20 byggeprosjekter ved landets sykehus er planlagt, vedtatt igangsatt eller under bygging, til en samlet pris på rundt 100 milliarder kroner. Disse sykehusene bygges gjennomgående for små. Hvorfor er sykehusbygging så vanskelig, og hvilke faktorer må til for å lykkes i større grad? 

Hvordan ser Verdistyrt prosjektutvikling ut i gjennomføringsfase?

Innenfor Verdistyrt prosjektutvikling snakker vi mye om viktigheten av tidligfase i prosjektene. En god tidligfase er sentralt for at prosjektet skal bli vellykket. Samtidig skal man ikke undervurdere viktigheten av verdistyringsprinsippet også i gjennomføringsfasen av et prosjekt. Mulighet for omfangsstyring i byggefasen er viktig. Samarbeid mellom prosjekteringsfunksjon, innkjøp og produksjon, samt effektiv beslutningsstyring, vil være avgjørende for en effektiv bygging. Det er også en rekke kritiske prosesser som man må lykkes med i fellesskap mellom aktørene for å få mest mulig verdi ut av investeringene og for å bli ferdig innenfor avtalt tid. Her får du en gjennomgående oversikt over viktige prinsipper og kritiske prosesser i gjennomføringsfase, i henhold til beste praksis innenfor Verdistyrt prosjektutvikling.

11 blogginnlegg om Verdistyrt prosjektutvikling du bør få med deg

Hvordan kan vi lykkes med å utvikle og gjennomføre prosjekter innenfor fastsatte tids- og kostnadsrammer, og som i tillegg resulterer i gode sluttprodukter? Årlig ender for mange prosjekter med store, uforutsette kostnadsøkninger. Undersøkelser viser at kostnadene til store offentlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt i løpet av forprosjektet. Blant disse er det byggeprosjekter som har størst økning. Dette innebærer for mange prosjekter at det brukes langt større midler enn forutsatt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi og nytte sluttproduktet gir. Dette vil vi i Metier gjøre noe med. Med metoden Verdistyrt prosjektutvikling (VPU), ønsker vi å være katalysator for en omstilling i bransjen slik at vi sammen kan dra mot et felles mål: å bygge de beste, mest lønnsomme prosjektene ut av investerte midler. Her har vi samlet 11 blogginnlegg som gir deg en god oversikt over hva VPU er, og hvilken nytte metoden gir i store så vel som små prosjekter.