Verdistyrt prosjektutvikling - En beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere

Verdistyrt prosjektutvikling

3 min. lesning

Mange prosjekter erfarer store kostnadsøkninger gjennom livsløpet. Undersøkelser viser at kostnadene til store offentlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt i løpet av forprosjektet. Blant disse er det byggeprosjekter som har størst økning. For mange prosjekter innebærer dette at det brukes langt større midler enn forutsatt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi eller nytte som prosjektet gir.

Denne manglende forutsigbarheten medfører omkamper, forsinkelser eller at prosjektene termineres. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan denne trenden kan snus gjennom en nyutviklet metode kalt verdistyrt prosjektutvikling. Metoden er beskrevet i vår veileder for verdistyrt prosjektutvikling.

Bakgrunnen for verdistyrt prosjektutvikling

Veilederen for verdistyrt prosjektutvikling er basert på erfaringer fra «Tønsbergprosjektet» ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt «Politiets nasjonale beredskapssenter». Begge er forsøksprosjekter og har gått i front for å teste ut nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller. Formålet har vært å få mer verdi ut av hver krone og resultatene så langt er meget gode.

Erfaringer er hentet fra prosjektenes tidligfase til et godt stykke inn i gjennomføringsfasen. Veilederen er videre basert på forskningsresultatene fra Concept-programmet, som er knyttet til Finansdepartementets kvalitetssikringsordning, og Oscar Value, som er finansiert av forskningsrådet og en rekke partnere i offentlig og privat sektor.

LES OGSÅ: Verdien av god tidligfase.

Hva er verdistyrt prosjektutvikling?

Med verdistyrt prosjektutvikling menes å innrette arbeidet gjennom hele prosjektet mot å maksimalisere verdien av investerte midler. Dette innebærer at alle viktige valg i prosjektet tas med utgangspunkt i de overordnede målsettingene. Dette burde være en selvfølge i alle prosjekter, og vil sannsynligvis være et ønske fra alle som investerer - hvis man spør dem. Likevel erfares at mangel på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og insentiver for aktørene forhindrer at den potensielle verdien av prosjektene tas ut.

Verdistyrt prosjektutvikling fordrer at man ikke bare definerer riktig prosjekt og gjennomfører prosjektet riktig, men også at man optimaliserer virksomhetens strategi, organisasjon og prosesser, i tillegg til selve bygget. Dette krever et godt lederskap og samspill mellom de som finansierer prosjektet, bruker og utbygger. Det mangler i dag entydige definisjoner som dekker prosessen med verdioptimalisering inkl. styring og prioritering. Relaterte engelske begreper som dekker flere av de samme intensjonene, er eksempelvis Target Value Design, Design to Cost og Value Engineering. Disse favner likevel ikke like vidt, men er viktige elementer i verdistyrt prosjektutvikling.


Lær mer om verdistyrt prosjektutvikling – meld deg på til vårt nye kurs her


Hvem er verdistyrt prosjektutvikling rettet mot?

Veilederen er først og fremst ment som et beste praksis faglig grunnlag og oppslagsverk for ulike eierroller i byggeprosjekter. I tillegg til hovedmålgruppen premissgivere/bestillere og prosjekteiere er den høyst relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukervirksomheter og for prosjektledere som skal avstemme forventninger med sine prosjekteiere. Rollene og aktørene som nevnes vil ha ulik nytte og interesse av å gå i dybden på de ulike temaene i veilederen.

Temaene er strukturert på en måte som først skal gi oversikt på et overordnet nivå, og siden går dypere inn på det enkelte tema. Eksemplene og begrepene som benyttes er hentet fra byggebransjen, men prinsippene er også gjeldende i andre type prosjekter. Veilederen er like relevant i privat som offentlig sektor.

Suksessfaktorer

Metoden verdistyrt prosjektutvikling beskriver suksessfaktorer som skal bidra til vellykket gjennomføring av prosjekter Disse peker på sentrale temaer som er helt avgjørende for å oppnå tilfredsstillende resultater og hvor mange i prosjekter går feil. Noen av disse er:

  • Kompetent prosjekteierstyring
  • Grundige tidligfasestudier
  • Robust gjennomføringsstrategi
  • Felles og helhetlig arbeidsmetodikk som sikrer kontinuerlig og reell styring av prosjektomfang og kostnader.
  • Riktig kompetanse, til riktig tid
  • Samspill og riktige insentiver.
  • Kultur for optimalisering av verdi

Hva mer?

Veilederens hovedinnhold  omfatter organisasjon og ledelse, prosjektprosesser, strategier samt de viktige kjerneprosessene med brukerhåndtering, prosjektering og kostnadsestimering. Det gis også en overordnet beskrivelse av spesial- og støtteprosesser som må håndteres for å sikre vellykkede prosjekter.

For å få mest mulig nytte av den oppfordres det til å følge den som beskrevet i innledningen.

Les mer om kurs i verdistyrt prosjektutvikling


Tord W. F. Isdal jobber som Consultant hos Metier OEC. Han har erfaring fra analyse av prosjektporteføljer og innen usikkerhetsanalyse. Tord er utdannet økonom og har en dobbel MSc i Management og Corporate Finance & Banking fra EDHEC Business School i Nice, Frankrike. På fritiden liker han å reise, lese og stå på skøyter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

9 tips for å bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter

Etter at Metier OEC lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling» og veilederen med samme navn, har flere og flere fått øynene opp for metoden. Men hvordan kan du på best mulig måte bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter?

Dette er verdistyrt prosjektutvikling

Svakt prosjekteierskap, utydelige mål og manglende kompetanse – dette er blant faktorene som ofte fører til at prosjekter ikke evner å ta ut sin potensielle verdi. Nå skal en ny metode sørge for en felles atferdsendring.

10 tips for å lykkes med kostnadsestimering i byggeprosjekter

Det erfares for ofte at prosjekter besluttes, og at kostnadsrammer settes, basert på gale eller utilstrekkelige forutsetninger. Faglig godt ledet estimering av kostnader er avgjørende for god styring av et prosjekt. Under gir vi deg 10 tips som er viktig å tenke på i forbindelse med kostnadsestimering.