Slik sikrer Skanska verdioptimalisering i sine prosjekter

Verdistyrt prosjektutvikling

7 min. lesning

Skanska har startet prosessen med å sertifisere alle sine prosjekteiere og -ledere i Verdistyrt prosjektutvikling. Nærmere hundre ansatte skal gjennom kurset, og i den anledning har vi tatt en prat med kursdeltaker Mons Egil Lien, for å se hva han tenker om løpet og Verdistyrt prosjektutvikling som metode.

Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) er en beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere i byggeprosjekter, men kan også være relevant for rådgivere, ledere for brukervirksomheter, prosjektledere og andre nøkkelressurser hos entreprenører. VPU er en metode som hjelper din virksomhet med å gjennomføre prosjektet slik at man får mest mulig verdi ut av investeringen.

Mons Egil Lien er regionsdirektør i Skanskas anleggsregion Industri, Bro og Marine. Han har jobbet i Skanska i 24 år, og har hatt ulike roller innenfor anleggsprosjekt; som prosjektingeniør, prosjektleder og nå som regionsdirektør.

Mons Egil Lien kvadratisk

Mons Egil har lang erfaring med å jobbe i prosjektstyrer, og har blant annet vært med på byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) hvor Skanska var totalleverandør. Prosjektet var også foregangsprosjekt for Verdistyrt prosjektutvikling som metode. Her satt Mons Egil i Skanskas interne prosjektstyre som representant for anlegg. Nå sitter han i prosjektstyret i mange av de store anleggsprosjektene selskapet forvalter.

I løpet av sin lange fartstid innen prosjektledelse har Mons Egil opplevd gode og mindre gode prosesser, konflikter og liknende. Han kjenner godt til den verdenen som er bakgrunnen for hvorfor man ønsker å vri samarbeidskulturen i bygg- og anleggsbransjen i en litt annen retning.


LES OGSÅ: Skanska sertifiserer sine prosjekteiere og ledere i Verdistyrt prosjektutvikling

Fleksibilitet og variasjon i kursløpet

Sertifiseringen i Verdistyrt prosjektutvikling for prosjekteiere består av to e-læringskurs, en heldagssamling og en avsluttende eksamen. Mons Egil opplevde kombinasjonen e-læring og samling som effektivt, både fordi deltakerne kom på et felles minstenivå i forkant av samlingen, og fordi opplegget ga fleksibilitet.

-Man kan tilpasse løpet til sin egen timeplan og ta hensyn til sin egen travelhet. E-læring er en effektiv måte å tilegne seg den teoretiske bakgrunnen for metoden på, men jeg er glad vi hadde samlingene som en oppbrytning. De ga god anledning til diskusjon, og bidro dermed også til større læringsutbytte.

Han trekker frem gode kursledere og mulighet for gruppearbeid utover kurset som store suksessfaktorer.

- På samlingene var det også med en av våre kollegaer fra Skanska som kunne konkretisere teorien med noen eksempler fra Skanskas egen verden, noe som bidro til forståelsen av hvordan man kan sette teori ut i praksis, forteller Mons Egil.

At Skanska nå er i gang med å sertifisere alle sine prosjekteiere og -ledere i VPU som metode vil komme prosjektene til gode.

- For meg som prosjekteier og porteføljeansvarlig som er borti en rekke kontraktsmodeller og gjennomføringsmodeller, samt er med på å diskutere kontraktsmodeller med våre kunder i tidligfase, er dette nyttig. Det gir en god bakgrunnskunnskap. På prosjekteiernivå bør alle være med.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Bedre sammen for å skape mest mulig kundeverdi

Å bli bedre sammen – på tvers av selskaper og aktører, og spesielt sammen med kunden for å skape mest mulig verdi, er kanskje det viktigste bidraget fra metoden.

- Det viktigste for meg i min stilling er at jeg har fått en større forståelse av hva det vil si å tilføre verdi til prosjektet sett fra flere perspektiv, ikke bare entrepenørperspektivet, sier Mons Egil. Vi er gode til å bli bedre sammen internt, men vi kan alltids bli bedre sammen eksternt.

VPU som metode bidrar til at alle involverte tar beslutninger som gir prosjektet verdi – og det er en litt annen måte å tenke på enn hva man har vært vant med tidligere.

Mons Egil forteller at sertifiseringen gir god nytte sett opp mot Skanskas interne verdier.

- Vi har tradisjonelt sett hatt et perspektiv tuftet på byggherreorganisasjonen og deres ønsker, og har noe å gå på når det kommer til brukerperspektiv. Nå blir vi enda bedre også her. Det er en annen måte å tenke på. I stedet for å bygge et prosjekt som tilfredsstiller et funksjonskrav på billigst mulig måte, skifter vi fokus over til å bygge noe som gir mest mulig verdi for investerte midler.

LES OGSÅ: Hvordan leder du innenfor verdistyrt prosjektutvikling?

Verdien av å jobbe sammen mot et felles mål

For å skape det beste mulig produktet er det viktig å se alle parters interesse og målsettinger. Her trekker han frem PNB og prosjektkulturen som en avgjørende faktor.

- En av suksessfaktorene ved PNB var et intenst ønske fra Justisdepartementet, Metier OEC og Skanska om å lykkes med gjennomføringsmodellen. Alle involverte hadde et ønske om å få det til og å jobbe på denne måten. Da ble det enda tydeligere at dette var man helt avhengig av, sier Mons Egil. Det var i alles felles interesse - altså hadde prosjektkulturen veldig mye å si for resultatet.

En annen viktig suksessfaktor er hvilke personer og organisasjoner man setter til å lede prosjektet. Disse må ha lyst til å lykkes med totaliteten, og ikke bare være opptatt av sin lille del i et prosjekt.

- Mennesker har også ulike egenskaper. Det er ikke alle som evner det, og man må finne de som kan bidra i prosjektet og gjøre de rette prioriteringene, forteller han. Dette gjelder for så vidt også kundene.

Bidrar til å sikre verdioptimalisering

Å jobbe etter metoden Verdistyrt prosjektutvikling er med på å redusere konfliktnivået i prosjektene, og bidrar til verdioptimalisering.

- Man optimaliserer totaliteten av et prosjekt og håndterer usikkerhetene i prosjektet på en bedre måte slik at man håndterer risikoen i prosjektgjennomføringen.

Ifølge Mons Egil er kulturbygging en stor del av nytteverdien. Bransjen blir en triveligere plass å jobbe i om man jobber sammen om å oppnå et felles mål istedenfor å jobbe mot hverandre.

- Det blir også bedre med tanke på rekruttering, hvor dette utvilsomt er en utfordring nå. Unge er ikke interessert i å jobbe i en bransje der man bruker mye tid på konflikter. Bruk av Verdistyrt Prosjektutvikling som metode reduserer risikoen for at man havner i nettopp denne typen konflikter.


Passer Verdistyrt prosjektutvikling for meg?

VPU er en metode som hjelper din virksomhet med å gjennomføre prosjektet slik at man får mest mulig verdi ut av investeringen.

En sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling retter seg mot premissgivere, bestillere og prosjekteiere, men den er også relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere og andre nøkkelressurser hos entreprenører. Eksemplene som er brukt i utarbeidelsen av veilederen for verdistyrt prosjektutvikling er fra byggebransjen, men prinsippene passer like bra for alle type prosjekter i offentlig og privat sektor.

Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Ronja jobber som tekstforfatter i Metier OEC, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Det er nesten ikke mulig å overvurdere viktigheten og verdien av tidligfase. Denne kan være avgjørende ikke bare for kostnaden av prosjektet, men også for verdien man får i den andre enden – altså om man sitter igjen med et ferdig produkt som på best mulig måte svarer til behovet innenfor kostnadsrammene man er gitt. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over kjerneprosessene i tidligfase, og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse, i henhold til metoden Verdistyrt prosjektutvikling.

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre vanlig i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Det er selvfølgelig forskjellige årsaker til dette, men noen gjengangere er det. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier OEC lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.