Fem grunner til å ta en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling

Verdistyrt prosjektutvikling

5 min. lesning

Prosjekter er til først og fremst for å løse et behov og skape verdi. Et nytt bygg skal for eksempel gi bedre samhandling og mer rasjonell kontordrift som igjen resulterer i bedre ytelser. En ny vei skal øke trafikksikkerheten og gi kortere reisetid. Det er de som eier og har behovet som er bestiller av prosjektet og som står ansvarlig for investeringen.

Det burde være en selvfølge at alle valg bør tas med utgangspunkt i de overordnende målene og kriteriene slik at man får mest mulig verdi for pengene. Likevel ser vi ofte at mange prosjekter ikke evner å maksimere verdien av investeringen. Mangelen på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og felles insentiver er gjengangere blant årsakene til at man feiler på akkurat dette. Og det er akkurat det metoden Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) gjør noe med.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva rammeverket og metoden består av, og hvorfor det er lurt å investere i kompetanse i Verdistyrt prosjektutvikling.

Kort om VPU

Verdistyrt prosjektutvikling er en beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere i byggeprosjekter, men kan også være relevant for rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere og andre nøkkelressurser hos entreprenører.

VPU er en metode som hjelper din virksomhet med å gjennomføre prosjektet slik at man får mest mulig verdi ut av investeringen.

LES OGSÅ: Dette er Verdistyrt prosjektutvikling


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


To store prosjekter som har gått i front

Metoden har blitt testet ut i to store prosjekter; byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter og utbyggingen av Sykehuset i Vestfold, og med svært gode resultater. Begge prosjektene har fått mer verdi for pengene, raskere gjennomføringstid og økt forutsigbarhet for partene ved å følge prinsippene beskrevet i veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling.

Det er Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier som står bak metoden.

Ettertraktet kompetanse for fremtidens prosjekter

Med en sertifisering på CVen så vil du få dokumentert din kompetanse innen Verdistyrt prosjektutvikling basert på beste praksis fra bl.a. PRINCE2, AACEI og Construction Industry Institute. VPU er i ferd med å bli en bransjestandard for utvikling og styring av større prosjekter i Norge. Med denne sertifiseringen vil du få kompetanse som gjør deg til en attraktiv ressurs for fremtidens prosjektinvesteringer.

Ny arbeidsmetode som skaper en verdibasert kultur i prosjektet

Kompetansen du tilegner deg vil gjøre deg i stand til å delta i team som jobber med verdioptimalisering i prosjekter slik at du kan være en viktig bidragsyter til at prosjektet får maksimal verdi ut av hver investerte krone.

Dette er en spennende måte å jobbe på. Ved å insentivere alle parter i prosjektet til å trekke i samme retning får man en god kultur. Alle jobber mot det samme målet og har like stor interesse i å lykkes med prosjektet. Gjennom en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling får du innsikt og eksempler fra spennende referanse-prosjekter hvor man har jobbet etter metoden i hele prosjektforløpet.

Innsikt i hvordan vurdere kostnadsøkning mot nytte

Mange prosjekter erfarer store kostnadsøkninger gjennom livsløpet, og undersøkelser viser at store statlige byggeprosjekter har en betydelig kostnadsvekst i løpet av forprosjektet. For mange prosjekter innebærer kostnadsøkningene at prosjektet blir for dyrt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi som prosjekter gir. Manglende forutsigbarhet rundt kostnader kan medføre omkamper, forsinkelser eller at prosjektene stoppes.

Med denne sertifiseringen vil du få kunnskap til god praksis for verdioptimalisering, inkludert styring og prioritering av omfang. Du vil også lære en ny måte å jobbe med kostnadsstyring på som innebærer raske iterasjoner gjennom hele prosjektutviklingen. Dette gir mulighet til å styre prosjektomfanget underveis slik at man hele tiden kan vurdere løsningens nytte opp mot kostnadsnivå.

En gjennomføringsstrategi som gir høyre effektivitet

Gjennomføringsstrategien for et prosjekt er den overordnede og altomfattende fremdriftsplanen for prosjektet. Den har til hovedhensikt å sikre forutsigbarhet for alle aktørene og interessentene i og rundt prosjektet.

VPU lærer deg hvordan en omforent og robust gjennomføringsstrategi muliggjør utførelse av arbeidsprosesser i parallell, og dermed et høyere tempo. Det vil gi deg en mer forutsigbar fremdrift, men det fordrer riktig kompetanse i alle parallelle prosesser.

Bedre kontroll og forutsigbarhet

En felles og helhetlig arbeidsmetodikk vil sikre kontinuerlig og reell styring av prosjektomfang og kostnader. VPU bidrar til økt forutsigbarhet for partene, lavt endringsvolum, god kostnadskontroll, og mer verdi for pengene.

Passer Verdistyrt prosjektutvikling for meg?

Sertifiseringen retter seg mot premissgivere, bestillere og prosjekteiere, men den er også relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere og andre nøkkelressurser hos entreprenører. Eksemplene som er brukt i utarbeidelsen av veilederen for verdistyrt prosjektutvikling er fra byggebransjen, men prinsippene passer like bra for alle type prosjekter i offentlig og privat sektor.

New Call-to-action


Magne jobber som Business Director med ansvar for Verdistyrt Prosjektutvikling i Metier. Han arbeider mest med prosjekter i tidligfase, blant annet med konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og metodeutvikling. I tillegg har han lang erfaring med forbedringsprogrammer, og han holder kurs innen prosjektledelse, prosjektstyring, eierstyring og kostnadsestimering. På fritiden er Magne en aktiv mann og bruker mye tid på skigåing, løping og sykling.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.