Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Prosjektgjennomføring

4 min. lesning

Mye av en prosjektleders oppgave kan summeres opp i å sikre prosjektets fremdrift. Prosjektleder må vite hvor langt man er kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som er gjenstående til enhver tid. Vi har samlet tips til hvordan du bør gå frem i fremdriftsoppfølgingen av dine prosjekter.

Utvikle en god prosjektplan

Det er viktig å understreke at en god prosjektplan legger grunnlaget for effektiv fremdriftsoppfølging. Ingen prosjekter gjennomføres 100 % som planlagt, og det er prosjektleders ansvar å identifisere avvik og iverksette tiltak slik at prosjektet kommer i mål i henhold til plan. Dersom avvikene er for store må planen oppdateres slik at prosjektet styrer mot realistiske resultatmål.

Forutsetninger for god fremdrift i prosjektet

 • En dyktig prosjekteier med stort eierskap til gevinstplanen
 • En dyktig prosjektleder som driver prosjektet fremover
 • En prosjektorganisasjon med kompetanse, kapasitet og vilje til samarbeid
 • Et entydig og klart beskrevet arbeidsomfang - alle vet hva som skal gjøres og hvilke krav til kvalitet som er definert
 • Realistiske tids- og kostnadsestimater
 • Kontrakter med definerte leveransemilepæler og krav til kvalitet
 • Retningslinjer for fremdriftsmåling og rapportering
 • Statusmøter på faste tidspunkt
 • Fokus på tidlig identifikasjon av avvik
 • Fokus på å forebygge avvik; redusere risiko og utnytte muligheter gjennom usikkerhetsanalyser
 • En ”levende” tiltaksplan hvor tiltak knyttet til avvik beskrives og iverksettes
 • En god prosess for håndtering av endringer
 • Jevnlig oppdatering av planer slik at man styrer mot realistiske mål
 • En åpen prosjektkultur med fokus på problemløsing

Få en oversikt over prosjektleders viktigste oppgaver. Last ned gratis sjekkliste her.


Planlegging for en god oppstart

Prosjektleder må fokusere på å få en god start på utførelsen av arbeidet. Det er viktig å komme i gang med arbeidet i henhold til tidsplanen og samtidig komme i gang med fremdriftsoppfølging og rapportering. Den tiden man mister ved å komme for sent i gang er vanskelig å ta igjen senere. Erfaringsmessig er man ofte forsinket med de første aktivitetene fordi det er mye som skal skje før man kan sette i gang. Dette kan løses ved å planlegge med en oppstartsaktivitet.

LES OGSÅ: Slik sikrer du en effektiv oppstart av prosjektet.

Bruk statusmøter effektivt

Prosjektets statusmøte er en viktig arena for å få frem avvik og etablere tiltak. Møtet bør avholdes ukentlig, hver 14 dag eller månedlig, alt etter prosjektets behov. De ansvarlige for aktivitetene beskriver hvor mye arbeid som er utført, sammenlikner med planen, beskriver eventuelle avvik og kommer med sine forslag til tiltak.

På neste statusmøte skal prosjektleder følge opp at tiltak er iverksatt og at de fungerer i henhold til intensjonene. Prosjektmedarbeiderne skal da også diskutere usikkerheten i prosjektet for dermed å komme med forslag til tiltak som kan gjennomføres for å unngå avvik.

Identifiser avvik fra plan tidlig

Det finnes ingen prosjekter som gjennomføres 100 % i henhold til plan. Det er derfor viktig å identifisere avvik tidlig. Jo tidligere, jo enklere og rimeligere er det å iverksette tiltak. Dersom avvikene oppdages for sent er det som oftest lite vi kan gjøre med dem og konsekvensene kan bli forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen mellom avvik og endringer i prosjekter.

Ta en aktiv rolle i fremdriftsoppfølgingen

Prosjektleder må ta en aktiv rolle i fremdriftsoppfølging. Dette innebærer nær kontakt med dem som utfører eller har ansvar for utførelse av arbeid. Prosjektleder skal hele tiden ha oversikt over fremdrift, avvik og tiltak i prosjektet. Statusmøter er ikke til for å informere prosjektleder, men for å sikre at alle har en felles forståelse for fremdriften og sørge for at avvik blir identifisert og tiltak gjennomført.

Oppfølging av endringer og fremdrift er en av suksesskriteriene for å kunne levere prosjekter til tid, kost og kvalitet. Det vil alltid komme endringer, og det viktigste er at du som prosjektleder håndterer dette på en god måte og iverksetter tiltak slik at du kommer i mål i henhold til plan.

 Få en oversikt over prosjektleders viktigste oppgaver. Last ned gratis sjekkliste her.


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for institusjonens brukere. Ifølge Helsedirektoratet viser både norske og internasjonale studier at omkring 30% av voksne pasienter på sykehus er underernærte eller i risiko for å bli underernært innen kort tid. En metaanalyse av europeiske studier viste at 52 % av eldre på sykehjem og 33 % av mottakere av hjemmetjenester var i risiko for underernæring. Dermed er det viktig at man lykkes i å bygge institusjonskjøkken, og at man både i planlegging, bygging og drift tar de beste valgene man kan.