10 tips for å lykkes med miljø og bærekraft i prosjekter

Prosjektgjennomføring Bærekraft

6 min. lesning

Om vi skal minimere klimaendringene må vi være mer på ballen og iverksette initiativer som faktisk reduserer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Likevel er det mange som ikke klarer å implementere bærekraftaspektet i sine prosjekter. Ofte handler dette om at de ikke har kunnskapen om hvordan bærekraftige løsninger og fordeler kan innlemmes på en god måte.

Her gir vi deg 10 tips for å lykkes med bærekraft i prosjekter.

“If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near,” sa en gang forretningsmannen Jack Welch. Om man ikke klarer å tilpasse seg forholdene rundt er enden nær. Det er med andre ord viktig å være tilpasningsdyktig i et endret marked, og bærekraft er en stor del av dette.

En rapport fra «Global Commission of the Economy and Climate» anslår at det finnes markedsmuligheter tilsvarende $26 billioner tilknyttet arbeidet med å løse FNs bærekraftsmål.

Å jobbe strategisk med bærekraft i prosjekter er derfor viktig for å sikre at dere ikke går glipp av store gevinster og muligheter. Det er rett og slett lønnsomt å være bærekraftig!

For å få mest mulig gevinst i dette arbeidet må hele organisasjonen prioritere bærekraft. Det vil si at bærekraft må prioriteres av både prosjekteier og prosjektleder. derfor har vi delt opp tipsene etter hva vi føler er mest relevant spesielt for prosjekteierorganisasjon, og hva som kan være aktuelt for både prosjekteier og -leder.

figur 1 bærekraft 10 tipsFigur 1: Tipsene i dette blogginnlegget er delt opp etter hvem de er mest aktuelle for i organisasjonen, men mange overlapper.

3 tips til prosjekteier

1. Forstå markedet

Det er viktig at din organisasjon er oppdatert på pågående markedstrender og bevegelser. Hvilke muligheter er der ute, og hvordan kan organisasjonen forberede seg bedre for fremtiden? Er prosjekteieren klar over harde og myke forpliktelser?

  • Harde forpliktelser er krav som er lovpålagte (f.eks. TEK17) og som organisasjonen må tilfredsstille for å drive virksomhet lovlig.
  • Myke forpliktelser er ikke lovpålagte krav, men er satt etter internasjonale avtaler og konvensjoner, som Parisavtalen og FNs klimamål.

Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et  vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurs her.


2. Etablere et veikart mot bærekraft

Etabler et veikart mot bærekraft! Et veikart skapes gjennom å utvikle bærekraftig prosjekttilnærming som inkluderer standarder, planer og retningslinjer for å støtte bærekraft på prosjektnivå. Dette må tilfredsstille myndighetskrav på en måte som vektlegger og fremmer bærekraft i prosjekter.

3. Etablere og promotere en praksis for bærekraft

Dette handler kort og godt om å velge de løsningene som er mest bærekraftige og promotere denne praksisen i bransjen. Prosjekteierorganisasjonen kan inkorporere bærekraft i form av tekniske løsninger og standardiserte praksiser på prosjektnivå. Eksempler på slik praksis er klimagassregnskap, og designverktøy rettet mot bærekraft for å fremme mer miljøvennlige og energibesparende løsninger.

Det er også viktig at prosjekteierorganisasjonen promoterer standardiserte praksiser og -løsninger på et bransjenivå, ved å for eksempel utvikle håndbøker og standarder som er gratis og tilgjengelige for alle.

LES OGSÅ: Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekter?

Tips til prosjektorganisasjonen

4. Fastsette strategiske bærekraftsmål

Prosjektorganisasjoner må fokusere eksplisitt på bærekraft når de utvikler prosjektmål og ambisjoner, og være spesielt oppmerksom på tilfeller der bærekraft skaper motstridende interesser. I Oslo kommune stilles det for eksempel allerede krav om fossilfri/utslippsfri anleggsdrift i egne prosjekter.

5. Tilpass prosjektledelsesprosesser for bærekraft

Er prosjektets styringssystem tilpasset bærekraftsmål og kompleksitet? Blir alle interessenter og deres interesser fanget opp og adressert? Det kan hende tradisjonelle prosjektstyringsprosesser må tilpasses slik at de bedre kan fange opp reelle utfordringer og muligheter her.

LES OGSÅ: Hvordan velger du riktig prosjektstyringssystem?

6. Utvikle bærekraftig leverandørpraksis

Prosjektorganisasjonen bør gi veiledning og støtte til leverandører og underleverandører ved implementering av bærekraftig praksis som f.eks. bruk av miljøvennlige materialer, elektriske maskiner og batterier, samt prefabrikkerte løsninger.

På prosjektnivå kan dette gjøres ved å påvirke valg av leverandører i prosjektet. Det anbefales at prosjektorganisasjon inngår kontrakt med leverandører som har kompetanse og erfaring innen bærekraft, og som legger vekt på bærekraftige løsninger.

7. Legg vekt på bærekraft i prosjektdesign

Tidligfase er kritisk for prosjektsuksess! Bærekraftaspektet bør derfor inkluderes i tidligfase av prosjekter og kobles mot resultat- og effektmål. Dette krever godt definerte prosjektmål innenfor bærekraft som følges opp i hele prosjektets levetid. Et eksempel på dette er livssyklusanalyse/LCA-analyse (Lifecycle Assessement).

LES OGSÅ: Hvordan lager du en verdistyrt bærekraftstrategi

Tips til prosjekteier- og prosjektorganisasjon

8. Inkludering av bærekraftige aktører i prosjektet

Det lønner seg å inkludere aktører som brenner for bærekraft i prosjektet. Disse kan ta med seg nye perspektiver og løsninger til bordet. Prosjekteieren har også mulighet til å inkludere en tredjepart, som en miljøorganisasjon, for ekspert kompetanse innenfor bærekraft. For eksempel kan dere inkludere miljøorganisasjoner som Belona og Natur og ungdom i prosjektets interessenthåndtering.

9. Utvikle kompetanse om bærekraft

Det er nødvendig å utvikle kapasitet og tilegne seg ressurser som kan komme frem til innovative løsninger for prosjektene.

  • For organisasjonen betyr dette å investere i formelle opplærings- og sertifiseringsprogrammer.
  • For prosjektet betyr dette at det settes krav om kompetanse/sertifisering for egne ressurser og innleide.

LES OGSÅ: Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

10. Bærekraftprioritering i porteføljen

Bærekraftaspektet bør påvirke måten prosjekteierorganisasjonen prioriterer og velger ut prosjekter. Prosjekteieren som vektlegger bærekraftspørsmål når de skal beslutte hvilke prosjekter som skal finansieres og godkjennes, vil få en bedre forståelse og synlighet av gevinster. Et eksempel på dette er et rammeverk for prosjektvalg som inkludere bærekraftskriterier som en hoveddimensjon i tidligfasevurderinger.

 

New call-to-action


Hasan er opptatt av å løse utfordringer knyttet til ESG, bærekraftig utvikling og innovasjon på både virksomhets- og prosjektnivå. Han har en doktorgrad i økonomi og bærekraftig ledelse, samt betydelig erfaring innen organisering, planlegging og strategiutvikling for bygg- og anleggsprosjekter. Han har vært Prosjektingeniør og planlegger i flere år hos Consolidated Contractors Group hvor han var involvert i flere megaprosjekter. De siste årene har han vært Ph.d. forsker ved The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities ved NTNU, hvor han har utviklet og publisert ny kunnskap om hvordan bedrifter kan styrke sin innsats innen bærekraft og innovasjon, både i sine virksomheter og prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.