10 tips for å lykkes med miljø og bærekraft i prosjekter

Prosjektgjennomføring Bærekraft

6 min. lesning

Om vi skal minimere klimaendringene må vi være mer på ballen og iverksette initiativer som faktisk reduserer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Likevel er det mange som ikke klarer å implementere bærekraftaspektet i sine prosjekter. Ofte handler dette om at de ikke har kunnskapen om hvordan bærekraftige løsninger og fordeler kan innlemmes på en god måte.

Her gir vi deg 10 tips for å lykkes med bærekraft i prosjekter.

“If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near,” sa en gang forretningsmannen Jack Welch. Om man ikke klarer å tilpasse seg forholdene rundt er enden nær. Det er med andre ord viktig å være tilpasningsdyktig i et endret marked, og bærekraft er en stor del av dette.

En rapport fra «Global Commission of the Economy and Climate» anslår at det finnes markedsmuligheter tilsvarende $26 billioner tilknyttet arbeidet med å løse FNs bærekraftsmål.

Å jobbe strategisk med bærekraft i prosjekter er derfor viktig for å sikre at dere ikke går glipp av store gevinster og muligheter. Det er rett og slett lønnsomt å være bærekraftig!

For å få mest mulig gevinst i dette arbeidet må hele organisasjonen prioritere bærekraft. Det vil si at bærekraft må prioriteres av både prosjekteier og prosjektleder. derfor har vi delt opp tipsene etter hva vi føler er mest relevant spesielt for prosjekteierorganisasjon, og hva som kan være aktuelt for både prosjekteier og -leder.

figur 1 bærekraft 10 tipsFigur 1: Tipsene i dette blogginnlegget er delt opp etter hvem de er mest aktuelle for i organisasjonen, men mange overlapper.

3 tips til prosjekteier

1. Forstå markedet

Det er viktig at din organisasjon er oppdatert på pågående markedstrender og bevegelser. Hvilke muligheter er der ute, og hvordan kan organisasjonen forberede seg bedre for fremtiden? Er prosjekteieren klar over harde og myke forpliktelser?

  • Harde forpliktelser er krav som er lovpålagte (f.eks. TEK17) og som organisasjonen må tilfredsstille for å drive virksomhet lovlig.
  • Myke forpliktelser er ikke lovpålagte krav, men er satt etter internasjonale avtaler og konvensjoner, som Parisavtalen og FNs klimamål.

Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et  vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurs her.


2. Etablere et veikart mot bærekraft

Etabler et veikart mot bærekraft! Et veikart skapes gjennom å utvikle bærekraftig prosjekttilnærming som inkluderer standarder, planer og retningslinjer for å støtte bærekraft på prosjektnivå. Dette må tilfredsstille myndighetskrav på en måte som vektlegger og fremmer bærekraft i prosjekter.

3. Etablere og promotere en praksis for bærekraft

Dette handler kort og godt om å velge de løsningene som er mest bærekraftige og promotere denne praksisen i bransjen. Prosjekteierorganisasjonen kan inkorporere bærekraft i form av tekniske løsninger og standardiserte praksiser på prosjektnivå. Eksempler på slik praksis er klimagassregnskap, og designverktøy rettet mot bærekraft for å fremme mer miljøvennlige og energibesparende løsninger.

Det er også viktig at prosjekteierorganisasjonen promoterer standardiserte praksiser og -løsninger på et bransjenivå, ved å for eksempel utvikle håndbøker og standarder som er gratis og tilgjengelige for alle.

LES OGSÅ: Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekter?

Tips til prosjektorganisasjonen

4. Fastsette strategiske bærekraftsmål

Prosjektorganisasjoner må fokusere eksplisitt på bærekraft når de utvikler prosjektmål og ambisjoner, og være spesielt oppmerksom på tilfeller der bærekraft skaper motstridende interesser. I Oslo kommune stilles det for eksempel allerede krav om fossilfri/utslippsfri anleggsdrift i egne prosjekter.

5. Tilpass prosjektledelsesprosesser for bærekraft

Er prosjektets styringssystem tilpasset bærekraftsmål og kompleksitet? Blir alle interessenter og deres interesser fanget opp og adressert? Det kan hende tradisjonelle prosjektstyringsprosesser må tilpasses slik at de bedre kan fange opp reelle utfordringer og muligheter her.

LES OGSÅ: Hvordan velger du riktig prosjektstyringssystem?

6. Utvikle bærekraftig leverandørpraksis

Prosjektorganisasjonen bør gi veiledning og støtte til leverandører og underleverandører ved implementering av bærekraftig praksis som f.eks. bruk av miljøvennlige materialer, elektriske maskiner og batterier, samt prefabrikkerte løsninger.

På prosjektnivå kan dette gjøres ved å påvirke valg av leverandører i prosjektet. Det anbefales at prosjektorganisasjon inngår kontrakt med leverandører som har kompetanse og erfaring innen bærekraft, og som legger vekt på bærekraftige løsninger.

7. Legg vekt på bærekraft i prosjektdesign

Tidligfase er kritisk for prosjektsuksess! Bærekraftaspektet bør derfor inkluderes i tidligfase av prosjekter og kobles mot resultat- og effektmål. Dette krever godt definerte prosjektmål innenfor bærekraft som følges opp i hele prosjektets levetid. Et eksempel på dette er livssyklusanalyse/LCA-analyse (Lifecycle Assessement).

LES OGSÅ: Hvordan lager du en verdistyrt bærekraftstrategi

Tips til prosjekteier- og prosjektorganisasjon

8. Inkludering av bærekraftige aktører i prosjektet

Det lønner seg å inkludere aktører som brenner for bærekraft i prosjektet. Disse kan ta med seg nye perspektiver og løsninger til bordet. Prosjekteieren har også mulighet til å inkludere en tredjepart, som en miljøorganisasjon, for ekspert kompetanse innenfor bærekraft. For eksempel kan dere inkludere miljøorganisasjoner som Belona og Natur og ungdom i prosjektets interessenthåndtering.

9. Utvikle kompetanse om bærekraft

Det er nødvendig å utvikle kapasitet og tilegne seg ressurser som kan komme frem til innovative løsninger for prosjektene.

  • For organisasjonen betyr dette å investere i formelle opplærings- og sertifiseringsprogrammer.
  • For prosjektet betyr dette at det settes krav om kompetanse/sertifisering for egne ressurser og innleide.

LES OGSÅ: Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

10. Bærekraftprioritering i porteføljen

Bærekraftaspektet bør påvirke måten prosjekteierorganisasjonen prioriterer og velger ut prosjekter. Prosjekteieren som vektlegger bærekraftspørsmål når de skal beslutte hvilke prosjekter som skal finansieres og godkjennes, vil få en bedre forståelse og synlighet av gevinster. Et eksempel på dette er et rammeverk for prosjektvalg som inkludere bærekraftskriterier som en hoveddimensjon i tidligfasevurderinger.

 

Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurset her.


Hasan jobber som Senior Consultant og bærekraftsansvarlig i Metier OEC. Han fullførte nylig sin Ph.d. innenfor prosjektledelse og bærekraftig byutvikling, og har ca. 7 års erfaring fra prosjektorganisering, prosjektplanlegging og strategiutvikling av bygg- og anlegg. De siste årene har han forsket ved The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities ved NTNU, hvor han har utviklet og publisert ny kunnskap om bærekraft og innovasjon i prosjektsammenheng. På fritiden liker han å jogge ved sjøen, utforske nye byer og kulturer eller lære seg noe nytt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er de grønne prosjektene lønnsomme?

Er det et mostetningsforhold mellom å ha lønnsomme og bærekraftige prosjekter? Ikke nødvendigvis, mener vi. Om vi i Norge evner å ta plass i det grønne markedet, vil ikke bærekraft være et hinder for økonomisk vekst. Tvert imot – det kan være svaret på spørsmålet «Hva skal vi leve av etter olja?». Så la oss vise deg hva du må tenke på om du ønsker prosjekter som er bærekraftige i både økonomisk, sosial og miljømessig forstand.

Onboarding – ikke bare for nyansatte

Onboarding er ofte noe man forbinder med HR og nyansettelser, men det er vel så viktig å tenke på dette i forbindelse med oppstarten av et prosjekt. Prosjekter utføres ofte på tvers av virksomhetens funksjonelle struktur, og gjerne også med spesialistkompetanse fra andre virksomheter. Da er det viktig med en god onboarding for å sikre at alle involverte kommer raskt inn i prosjektet. I dette blogginnlegget gir vi deg 6 grunner til at du bør sørge for at alle i prosjektet er ombord og at ingen står igjen på land ved oppstart.

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann? Den drastiske endringen av markedsforutsetninger på såpass kort tid som i dag, innebærer at vi i mindre grad kan bruke historiske data som utgangspunkt for hva som kommer til å skje de neste årene. Disse historiske dataene avviker nemlig så mye fra realiteten vi har nå, at en prognose utelukkende basert på dette vil bomme på målskiva. Dette skaper utfordringer for byggherrer som har store porteføljer med utbyggingsprosjekter i plan- og gjennomføringsfase. Det virker naturlig nok umulig å planlegge for noe så grunnleggende ukjent, med et usikkert referansepunkt. Det beste vi kan gjøre er å planlegge og prioritere riktig – og å ha best mulig oversikt over porteføljene våre. Men hva skal vi egentlig planlegge for?