Norge digitaliseres.png

Norge digitaliseres - er du klar?

Skrevet av Per Ståle Lofnes - 23. august 2018
Mange virksomheter i Norge har i dag digitale prosjekter som skal realiseres parallelt med den daglige driften. Dette kan være en svært krevende prosess. Men hva legges egentlig i "digitalisering" og hvordan kan din virksomhet lykkes med denne omstillingen?
 
Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.

I Norge er det Difi som har fått samfunnsoppdraget å modernisere og omstille offentlig sektor. Difi har et prinsipp som heter «Digitalt førstevalg». 
Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. Bakgrunnen for digitalt førstevalg er todelt.
  1. For det første gir en digital forvaltning bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag.
  2. For det andre har digitalisering av forvaltningen et betydelig innsparingspotensial slik at ressurser kan frigjøres og omdisponeres. Med gode digitale tjenester kan virksomheten redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang.

Gratis sjekkliste: Dette må du kunne om gevinstrealisering


Som nevnt erfarer mange virksomheter imidlertid at det er svært krevende å gjennomføre digitaliseringsprosjekter parallelt med eksisterende drift, ofte er det også så som så med prosjektkompetansen.
 
Metier OEC leverer kurs som støtter digitaliseringsprosesser, endringsledelse og realisering av forventede gevinster fra prosjektene.
 
Grunnleggende prosjektledelse; dette kurset gir oversikt, innsikt og nyttige verktøy i faget prosjektledelse. Det passer for alle som deltar i prosjektarbeid – fra ferske prosjektdeltakere til de erfarne prosjektlederne.
 
Innføring i prosjektveiviseren; Kurset fokuserer på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®). Prosjektveiviseren er utarbeidet av Difi for å støtte offentlig sektor med sine digitaliseringsprosjekter. Vi gjennomgår bakgrunn for Prosjektveiviseren, hva Prosjektveiviseren tilbyr – og hva den ikke tilbyr.
 
Planlegging og realisering av gevinster; dette kurset gir deg effektive praksiser og teknikker for god gevinststyring. Herunder gevinstkartlegging, utarbeiding av gevinstmålingsregister, endringsledelse samt roller og ansvar i gevinststyring.
 
Eierstyring i prosjekter; å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende. Kurset fokuserer på eierrollen, bruk av styringsgruppe, og ikke minst usikkerhetsstyring som suksessfaktor.
 
Metier OEC sine kurs leveres en kombinasjon av e-læringskurs og klasseromsamlinger, gjerne hos dere.
Sjekkliste: Dette må du kunne om gevinstrealisering

Temaer: Prosjektledelse, Kompetanseutvikling


Per Ståle Lofnes

Skrevet av Per Ståle Lofnes

Per Ståle er Senior Manager i Metier OEC og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.

Mest leste artikler