Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Kontrakter og innkjøp Prosjektoppstart og planlegging Metoder og modeller

6 min. lesning

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

Metier har over 20 års erfaring og kompetanse med gjennomføring av samspillsprosjekter, både fra entreprenørsiden, og med rådgivning for offentlige byggherrer. Vår erfaring dekker hele prosjektprosessen fra tidlig fase, for deretter å etablere kontraktstrategi, gjennomføre konkurransen(e) til selve gjennomføringsfasen. Vi har også bistått med å fasilitere av samspillet mellom aktørene.

I dette blogginnlegget presenterer vi deg for hva samspill som gjennomføringsmodell innebærer, hvilke fordeler modellen har, samt hva som skal til for å lykkes.

Det finnes ulike varianter av samspill, men noen felles kjennetegn har de:

 • Samarbeidskultur basert på åpenhet og tillit
 • Tidlig involvering av sentrale aktører i prosjektet som eksempelvis entreprenør, brukere og andre sentrale interessenter
 • En integrert organisasjon bestående av ressurser fra flere av partene som gjennomfører kontraktens arbeidsomfang.
 • Integrerte prosesser og samlokalisering av prosjektdeltagerne
 • Prosjektet i sentrum med tydelige felles mål

Det gjennomføres mange prosjekter med samspill i forskjellige former. De største skillelinjene går i hovedsak rundt toparts- og flerpartsbaserte modeller, og fastpris eller insentivbaserte modeller. Innenfor dette finner man igjen mange varianter.

Utfordring: Å gå fra samspill til andre modeller i løpet av prosjektet

Tenk på prosjektet i sin helhet. En av de viktigste beslutningene vil være investeringsbeslutning. Tenk nøye gjennom om du etter denne beslutningen velger å konvertere kontrakten din til for eksempel en totalentreprise. Det kan gi konsekvenser som ikke alltid er ønsket. Om du konverterer til en annen gjennomføringsmodell kan det for eksempel hende entreprenører og leverandører holder tilbake informasjon for å muligens tjene på dette i neste fase. 


Meld deg på kurs om samspill som gjennomføringsmodell 7. september.


 

Hva skal til for å lage en vellykket samspillsmodell?

Verken god planlegging, kvalitetssikring eller styring vil hjelpe om man ikke lykkes med å sikre at de riktige menneskene er involvert, og at de kjenner sin rolle og sitt ansvar. Dette gjelder i alle prosjekter, uansett gjennomføringsmodell. Det å lage en gjennomføringsmodell basert på samspill krever god kompetanse og forståelse av et bredt spekter av prosjektfaser, i tillegg til kontraktforståelse. Altså er kompetanse innen prosjekt- og prosjekteringsledelse sentralt i denne prosessen. 

Vær opptatt av verdioptimalisering

En samspillskontrakt vekter verdioptimalisering. Derfor må den legge til rette for en god prosjektutviklingsprosess, en god estimeringsprosess, og effektive innkjøpsprosesser. 

Les også: Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Tillit, relasjoner og samarbeidskultur er avgjørende for gode resultater

Du må ikke undervurdere det menneskelige forholdet i samspillsmodeller. I samspill er det andre premisser å ta hensyn til i tillegg til kost. Man er partnere i samspill, og dette fordrer gode relasjoner og tillit til de man jobber med – er dette et menneske jeg/vi kan ha et tillitsforhold til eller ikke?

Du etablerer tillitsforhold til de involverte, og om de slutter har du ikke automatisk samme forholdet til den som fyller rommet etter førstemann. Derfor er det viktig å hele tiden jobber med relasjoner og tilliten til de involverte. Er ikke dette på plass, vil du få problemer.

For å få ut effekten av en samspillsmodell må man ha den gode samarbeidskulturen i prosjektorganisasjonen. Det å oppnå en god samarbeidskultur krever god ledelse og gjennomgående vekt på samspillsprinsipper fra prosjekteier, prosjektledelsen og den øvrige organisasjonen.

Motiver de involverte gjennom felles insentivmekanismer

Bruk av felles insentivmekanismer kan være en stor motivasjonsfaktor for prosjektet og sikrer at alle jobber mot et felles mål uten skjulte agendaer. Dette fordrer også tillit, forståelse, god styring, kommunikasjon og åpen presentasjon av kostnader, fremdrift og status. Det er viktig at det ikke etableres insentivsystemer hvor enkelte aktører vinner på at andre gjør det dårlig.

Det er også viktig at et felles insentivsystem kan gjøre det mulig å se på tvers av organisatoriske barrierer man tradisjonelt har vært vant med – eksempelvis knyttet til ressursbruk og felles behov. Evne til å utnytte kompetanse og ferdigheter på tvers av prosjektet, uavhengig av organisatorisk tilhørighet, kan gi stor verdi for prosjektet.

Fordeler ved samspillsmodeller

Fordelene med en samspillsmodell forbeholder at man gjør ting riktig, og det krever godt og solid arbeid for å få en samspillsmodell til å fungere. Gjør du dette kan fordelene ved gode samspillsmodeller inkludere følgende:

 • Lav terskel for tilbyderne og dermed bedre konkurranse.
 • Lave risikopåslag fordi entreprenører kan være med å definere prosjektet.
 • Kostnadseffektive og optimale løsninger i tråd med prosjektets målsetninger, fordi løsningene er utarbeidet sammen og med entreprenørens kompetanse.
 • Lavt endringsomfang fordi entreprenørene kan involveres i beskrivelser som blir del av kontraktsunderlaget.
 • Høy fremdrift pga. raskere konkurranse og parallellitet.
 • Lavere administrasjonskostnader pga. effektiv fremdrift, én organisasjon, felles mål og insentiver, samt færre konflikter.
 • God og effektiv konkurranse ved anskaffelse av underentreprenører og leverandører med entreprenørens innkjøpsorganisasjon

Alle prosjekter trenger ikke nødvendigvis samspillsmodell

Ikke velg en samspillsmodell for enhver pris. Tilpass heller gjennomføringsmodellen til prosjektet. Samspillsmodeller kan være godt egnet for komplekse utviklingsprosjekter, mens ved godt definerte prosjekter kan eksempelvis en tradisjonell totalentreprise være et bedre alternativ. 

Tusen takk til Anders Tellefsen for hjelp og støtte i skrivingen.

Meld deg på kurset "Samspill som gjennomføringsmodell" 7. september"


Espen Moe er partner og daglig leder i Metier Legal. Espen har spesialisert seg på strategisk rådgivning til prosjektorientert virksomhet, særlig innenfor bygg- og anlegg. Espen har lang erfaring med alle typer kontraktsmodeller og har bistått i arbeidet med utarbeidelse av kontrakter for store aktører innenfor bygg og anleggsbransjen. Han har holdt kurs i en årrekke innen forhandlingsteknikk, standardkontrakter, samspillskontrakter og kontraktsstyring.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan kan du lykkes med gode innkjøp?

Hvert år kjøper offentlig sektor varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent hva det ville kostet å bygge 140 operahus. Som offentlig innkjøper er du forvalter av en vesentlig del av ressursene i samfunnet. Det er derfor viktig at du som innkjøper er bevisst på at fellesskapets midler skal benyttes på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips og suksessfaktorer for hvordan du kan lykkes med gode anskaffelser. Suksesskriteriene er like relevante for deg som jobber i det offentlige, som deg som jobber i det private.

Rett prosjekteier og prosjektleder er avgjørende

Byggeprosjekter handler like mye om folk som om skruer, bolter og betong. Det byggetekniske kommer ingen vei uten god planlegging, kompetente folk og styring og ledelse. Prosjekteier og prosjektleder er svært sentrale roller, og utnevnes feil personer i noen av rollene kan det få store konsekvenser for prosjektets evne til å nå sine mål og levere de planlagte gevinstene. Velger man disse med omhu, slik at rollene fylles av kompetente folk som bryr seg om prosjektet, kan oppsiden derimot være stor. Her kan du lese om et prosjekt som lykkes med nettopp det.

Hva skal jeg med en kontraktstrategi?

Om du ikke har etablert en gjennomtenkt kontraktstrategi kan det få betydelige følgefeil. Om du derimot lykkes kan du sove godt om natten, fordi du kan stole på at dine leverandører (og deres leverandører) er riktige for ditt prosjekt. En riktig kontraktstrategi gir deg verdi i tidligfase og under gjennomføring slik at prosjektkostnaden og fremdriften blir mer forutsigbar, og den kan redusere uklarheter og tvister.