Prosjekteierstyring satt i system

Prosjekteierstyring Prosjektsystemer

5 min. lesning

Hvordan kan din bedrift lykkes med prosjekteierstyring? I ordets enkleste forstand betyr prosjekteierstyring at ledelsen skal bidra til at prosjektene lykkes. Alle virksomheter som er gode på prosjekter har også prosesser for hvordan dette skal utøves både i enkeltprosjekter og på tvers av porteføljen. Men teorien om god eierstyring er ikke alltid like lett å få til i praksis. La oss hjelpe deg på veien.

For at en virksomhet skal lykkes med prosjekteierstyring må tre ting være på plass:

  1. Man må ha en felles metode å jobbe etter
  2. Man må ha nok kompetanse som virksomhetsleder og prosjektleder til å følge metoden og utøve god eierstyring og prosjektledelse
  3. Man må ha et felles system å jobbe i som gjør det enkelt å følge metoden

Selv om man oppfyller de to første kriteriene, har en definert prosess for prosjekteierstyring og nok kompetanse, er det stor forskjell på definert og implementert praksis hvis man ikke har et system som understøtter dette. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på nytten av å ha et felles system å jobbe i og hva som kjennetegner et godt system.

Eierstyring og prosjektledelse i samme system

Prosjekteierstyring er ledelsens prosess for hvordan de skal følge opp prosjekter, prioritere mellom dem og hente ut mest mulig gevinst. For å få det beste ut av både prosjektledere og de som skal eierstyre prosjektene må man få på plass en felles verktøykasse som er tilgjengelig i ett og samme system.


Meld deg på gratis webinar: Hvordan sikre økt kontroll og oversikt med  myProjects?


På den måten får prosjektlederne de verktøyene de trenger for å gjennomføre vellykkede prosjekter og virksomhetsledelsen får full kontroll over enkeltprosjektene og hele prosjektporteføljen.

Mange virksomheter lider av at prosjektene drives på ulike måter. Hvis man ikke følger en felles beste praksis blir det ofte stort sprik mellom de prosjektene som gjennomfører på en god måte og de som ikke gjør det. Da klarer man heller ikke å dele erfaringer på tvers av prosjekter. Hvis man i tillegg ikke er metodiske i eierstyringen av disse prosjektene risikerer man også å iverksette feil prosjekt fordi man ikke har god nok oversikt over hele prosjektporteføljen. Med feil prosjekt mener vi prosjekter som ikke understøtter virksomhetens strategi på best mulig måte.

LES OGSÅ: Hva mener vi med å velge riktig prosjekt og hvorfor er det så viktig.

Hva kjennetegner et godt system for eierstyring?

Et godt system for eierstyring bør samle all nødvendig styringsinformasjon om prosjektporteføljen og hvert enkelt prosjekt på ett og samme sted. I gjennomsnitt bruker hver og en av oss en drøy time per dag for å finne frem til riktig informasjon, sjekklister eller beslutningsunderlag som man trenger for å komme videre i et prosjekt. Om vi klarer å redusere den administrative tiden ved å samle all informasjon på samme sted, kan gevinstene bli store.

Se for deg en portal hvor du har tilgang til det du trenger for å beslutte hvilke prosjekter som skal iverksettes og hvilke som trenger tett oppfølging. Portalen har nøkkel- og styringsinformasjon for hvert enkelt prosjekt, alt på ett sted. Hvis dette kunne vært tilgjengelig i et system som du faktisk bruker i din arbeidshverdag, har du kommet langt. Med all informasjon ett sted mener vi følgende;

Prosjekt- og porteføljestatus

Med full oversikt over prosjekt- og porteføljestatus blir hverdagen til prosjekteiere og -ledere enklere. De får oversikt over hvilke prosjekter som går på skinner og hvilke som krever ekstra oppmerksomhet slik at de kan iverksette tiltak tidlig.

Felles prosess

Et system bør inkludere en overordnet prosess for eierstyring og prosjektledelse. Uansett hvilket prosjekt som skal gjennomføres, følger man en definert prosess basert på virksomhetens egen beste praksis. Slik har man oversikt og kontroll på alle faser og beslutningspunkter som alle prosjekter skal gjennom. Dette sikrer et strukturert og veldokumentert rammeverk som brukes.

Tydelige roller og ansvar

Et godt system gjør det også enklere å definere roller og ansvar på en enhetlig måte og kan fungere som jobbstøtte for de ulike rollene i et prosjekt. Et system med tilgang til en tydelig rollebeskrivelse, tilhørende sjekklister og maler, skaper forutsigbarhet og gjør det enklere å jobbe mer effektivt.

Maler og sjekklister

Et felles sett med maler og sjekklister forenkler hverdagen i dine prosjekter. Du får oversikt over hva som skal gjør når i ulike prosjektprosesser, i forkant av beslutningspunkter og faseoverganger. På den måten vet du hvilke beslutninger som skal tas når og hvilke dokumenter som skal opprettes eller oppdateres.

Samhandling

Et godt system legger til rette for samarbeid mellom deg og dine prosjektledere og -medarbeidere. Det inkluderer dokumentproduksjon med sporbarhet, delegering av oppgaver, deling av møtereferater, beslutningslogger og selvfølgelig kommunikasjon mellom alle involverte i prosjektet.

Dette gjør de som lykkes

Det finnes ingen enkel oppskrift for å lykkes med teorien i praksis, men i løpet av mer enn 30 år som samarbeidspartner til virksomheter som lever av prosjekter, vet vi at de som lykkes har mange felles trekk.

LES OGSÅ: Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

De som lykkes har fokus på aktiv prosjekteierstyring og har standardiserte metoder som støtter oppunder dette. De bygger kompetanse hos sine prosjekteiere og -ledere slik at de kan følge denne metoden og utøve god eierstyring og prosjektledelse. De har også et godt system som sikrer etterlevelse og forutsigbarhet i hele prsojektporteføljen. 


Gratis webinar: Hvordan sikre økt kontroll og oversikt med myProjects?


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og kaos. Det føles gjerne som om prosjektet må i gang og lykkes øyeblikkelig, spesielt når forretningsmål og finansiering er på plass. Dessverre ser det ut til at mange av dagens prosjekteiere undervurderer kompleksiteten av prosjektene. Deres iver etter suksess fører til dårlig prosjekteierstyring og unødvendige komplikasjoner i prosjektet. I dette innlegget ønsker jeg å sette lys på noen av hovedutfordringene rundt det å styre prosjekter i selskaper som har et stort mål om å bedre vår verden, har lite tid og store drømmer. Ved å sette fokus på robust prosjekteierstyring kan veien til målet bli ryddigere og mindre kaotisk.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en sentral suksessfaktor for at man skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen i tråd med Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i styringsgruppen, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.