Hvordan bruke Jungs Type Index når du setter sammen prosjektteam?

Samhandling og teamarbeid

5 min. lesning

Med kartleggingsverktøyet Jungs Type Index (JTI) kan du legge til rette for at prosjektteamet får et godt og solid grunnlag for hele prosjektgjennomføringen. Kunnskap og bevissthet om JTI vil gjøre alle i teamet i stand til å sette mer presise ord på hvor og hvordan en kan jobbe mer i takt med sine naturlige preferanser gjennom prosjektet.

Ved å ta hensyn til de ulike profilene i et prosjektteam, vil man kunne legge til rette for en åpen og trygg kommunikasjon rundt styrker og utfordringer blant teammedlemmene. På denne måten kan alle få mer og bedre utbytte av «hele seg» - til fordel for både en selv, arbeidsgiver, kolleger og kunder. Et prosjektteam som starter samarbeidet med en kartlegging og gjennomgang av hverandres preferanser kan få et enormt utbytte: økt indre motivasjon og mer effektiv samhandling mellom kolleger, færre konflikter og mindre stress og irritasjon.

Hva er egentlig Jungs Type Index?

Jungs Type Index (JTI) er et psykologisk, ikke-evaluerende verktøy designet for personlig utvikling og effektiv samhandling, basert på Carl G. Jungs lære om psykologiske typer. JTI er også et verdifullt støtteverktøy for å sette sammen høyt presterende prosjektteam. I Metier OEC bruker vi kunnskapen om JTI både internt og ute hos kundene våre – med den primære funksjonen å bevisstgjøre oss styrkene og utfordringene som ligger i våre iboende (u)likheter. JTI er en god støtte til å sette riktig person på riktig sted, med riktige og energigivende oppgaver.

Med JTI måles fire dimensjoner ved vår personlighet:

  1. Hvor vi henter og retter vår energi: Ekstroversjon (utover) eller Introversjon (innover)
  2. Hvordan vi tolker og oppfatter informasjon: Sansning (konkret) eller Intuisjon (en slags sjette sans)
  3. Hvordan vi vurderer og tar beslutninger: Tenkning (logikk) eller Følelser (verdier)
  4. Hvordan vi foretrekker å innrette oss i hverdagen: Avgjørelse (planmessig) eller Opplevelse (impulsiv)

En beskrivelse av dine naturlige preferanser

JTI beskriver 16 ulike typologier. Etter at du har besvart 56 spørsmål vil du altså få tildelt én av 16 beskrivelser av hva som sannsynligvis er dine naturlige preferanser. Med kun 16 typologier, forstår vi at dette verktøyet har sine begrensninger, og at JTI ikke kartlegger alle fasetter ved vår personlighet. Med JTI får vi likevel svært god hjelp til å forstå, akseptere og sette presise ord på hva vi foretrekker når vi kan velge fritt innenfor de nevnte dimensjonene. Dette gir oss verdifull informasjon å reflektere over, samt dele og diskutere med våre nærmeste kolleger og samarbeidspartnere i utviklingsfasen av effektive prosjektteam.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.

Informasjonen vi får i en typologibeskrivelse kan settes i kontekst med konkrete oppgaver og relasjoner, både på og utenfor jobb, for å øke vår innsikt i oss selv og de vi samhandler med. Ved å bruke JTI kan vi i større grad forstå oss selv og andre bedre. Eksempelvis kan vi øke forståelsen for hvordan det kan være mulig å tolke den samme informasjonen på vidt forskjellige måter, og også få god hjelp til å tilpasse vår egen kommunikasjon for å unngå misforståelser eller konflikter.

TeamkompassetI tilknytning til JTI er det utviklet et eget kompass som fungerer som en guide til å definere og fordele roller innad i et team. I teamkompasset er det definert 8 generiske roller.

Her kombineres egenskaper, arbeidsstil og preferanser med de ulike elementene i verdikjeden for å løse en oppgave og/eller komme i mål med et prosjekt:

Veileder, Nytenker, Formidler, Idéutvikler, Iverksetter, Gjennomfører, Kvalitetssikrer og Opprettholder.

Gjør det enklere å sette sammen optimale team

Det er ikke slik at man i ethvert team er nødt til å ha minst 8 medlemmer som hver fyller sin definerte rolle, men ved å orientere seg etter teamkompasset får man hjelp til å tydeliggjøre rollene i «det optimale teamet». På denne måten kan man enklere fordele ansvar og oppgaver – i tråd med preferanser der dette er mulig – og tydeliggjøre hvilke roller som eventuelt ikke dekkes naturlig av noen i teamet.

Deretter kan man i fellesskap komme frem til hvordan man er best tjent med å dekke eventuelle manglende roller; skal man f.eks. strukturere samarbeidskonstellasjoner innad i teamet for dekke disse rollene eller bør man hente inn flere ressurser? Ved å bruke teamkompasset får man hjelp til å konkretisere behovene, og sikre alle elementer i verdikjeden fra idé til ferdigstillelse.

Vi er mer enn en JTI-profil

Som vi allerede har vært inne på: vi er mer enn vår JTI-profil. Den enkeltes kompetanse for oppgaven må alltid veie tyngst når man skal bemanne et prosjektteam. Når du har fått inn teammedlemmer med riktig kompetanse for prosjektet vil det være nyttig å kartlegge den enkeltes preferanser for å tydeliggjøre hvor i prosessen/teamkompasset den enkelte vil få størst anledning til å bruke sine preferanser til beste for prosjektteamet og prosjektet som helhet.

Det handler om å legge til rette for at den høyrehendte skal få skrive med høyrehånda (sin naturlige preferanse) fremfor venstrehånda – noe du sannsynligvis kan gjenkjenne som både vanskelig, energikrevende, tungt og keitete: Resultatet blir ikke på langt nær så bra som når du får bruke, og videreutvikle, din naturlige preferanse.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Lotte har siden 2010 jobbet tett på mennesker i personlige og karrieremessige omstillings- og utviklingsprosesser, og har opparbeidet seg bred erfaring med veiledning, undervisning og fasilitering av workshops. Hun har siden 2011 vært sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og er også sertifisert instruktør i Goal Mapping samt Stress- og bekymringsmestring. Lotte har en mastergrad i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesiell vekt på motivasjon og mestring i endringsprosesser. På fritiden leser hun som regel litt for mange bøker samtidig, går turer i Østmarka og lager nye matretter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Som leder kommuniserer du sannsynligvis mye, med mange ulike mennesker, i løpet av en vanlig dag. Er du bevisst på hvordan du påvirker andre gjennom måtene du kommuniserer på? Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

Hvordan klarer Elon Musk å holde innovasjonstakten i SpaceX og Tesla?

I et nylig intervju gikk Elon Musk inn på detaljene rundt en femtrinns-prosess han sverger til for SpaceX og Tesla. Trinnene er overraskende enkle, men gir mening hvis man tenker på hvordan opplæringen på skolene våre foregår. I dette blogginnlegget går vi igjennom trinnene - steg for steg.

Suksessfulle team – Hva kan vi lære av Google?

Tradisjonelt vil man typisk forsøke å “toppe” et team med de mest talentfulle individene. Mennesker med talent innenfor sitt felt vil typisk prestere godt, se en større helhet og dermed lettere tilpasse seg omgivelsene eller prosjektet med dertil større sannsynlighet for suksess. Men som påpekt i en rekke ledelseslitteratur, som “Good to Great” - det er like essensielt å ha rett person på rett plass. Eller sagt på en annen måte, alle i et team må fungere godt sammen.