Hvordan bruke Jungs Type Index når du setter sammen prosjektteam?

Samhandling og teamarbeid

5 min. lesning

Har du vært borti team som ikke funker? Eller opplevd at noen ikke har forstått hva du trenger for å gjøre en god jobb?

Med kartleggingsverktøyet Jungs Type Index (JTI) kan du legge til rette for at prosjektteamet får et godt og solid grunnlag for hele prosjektgjennomføringen. Kunnskap og bevissthet om JTI vil gjøre alle i teamet i stand til å sette mer presise ord på hvor og hvordan en kan jobbe mer i takt med sine naturlige preferanser gjennom prosjektet. Her forteller vi deg hvordan.

Ved å ta hensyn til de ulike profilene i et prosjektteam, vil man kunne legge til rette for en åpen og trygg kommunikasjon rundt styrker og utfordringer blant teammedlemmene. På denne måten kan alle få mer og bedre utbytte av «hele seg» - til fordel for både en selv, arbeidsgiver, kolleger og kunder. Et prosjektteam som starter samarbeidet med en kartlegging og gjennomgang av hverandres preferanser kan få et enormt utbytte: økt indre motivasjon, psykologisk trygghet og mer effektiv samhandling mellom kolleger, færre konflikter, samt mindre stress og irritasjon.

Hva er egentlig Jungs Type Index?

Jungs Type Index (JTI) er et psykologisk, ikke-evaluerende verktøy designet for personlig utvikling og effektiv samhandling, basert på Carl G. Jungs lære om psykologiske typer. JTI er også et verdifullt støtteverktøy for å sette sammen høyt presterende prosjektteam. I Metier bruker vi kunnskapen om JTI både internt og ute hos kundene våre – med den primære funksjonen å bevisstgjøre oss styrkene og utfordringene som ligger i våre iboende (u)likheter. JTI er en god støtte til å sette riktig person på riktig sted, med riktige og energigivende oppgaver.

Med JTI måles fire dimensjoner ved vår personlighet:

  1. Hvor vi henter og retter vår energi: Ekstroversjon (utover) eller Introversjon (innover)
  2. Hvordan vi tolker og oppfatter informasjon: Sansning (konkret) eller Intuisjon (en slags sjette sans)
  3. Hvordan vi vurderer og tar beslutninger: Tenkning (logikk) eller Følelser (verdier)
  4. Hvordan vi foretrekker å innrette oss i hverdagen: Avgjørelse (planmessig) eller Opplevelse (impulsiv)

En beskrivelse av dine naturlige preferanser

JTI beskriver 16 ulike typologier. Etter at du har besvart 56 spørsmål vil du altså få tildelt én av 16 beskrivelser av hva som sannsynligvis er dine naturlige preferanser. Med kun 16 typologier, forstår vi at dette verktøyet har sine begrensninger, og at JTI ikke kartlegger alle fasetter ved vår personlighet. Med JTI får vi likevel svært god hjelp til å forstå, akseptere og sette presise ord på hva vi foretrekker når vi kan velge fritt innenfor de nevnte dimensjonene. Dette gir oss verdifull informasjon å reflektere over, samt dele og diskutere med våre nærmeste kolleger og samarbeidspartnere i utviklingsfasen av effektive prosjektteam.


Vi gjennomfører gjerne JTI og team canvas for din bedrift. Trykk her for å lese  mer.

Teamkompasset

I tilknytning til JTI er det utviklet et eget kompass. Dette fungerer som en guide til å definere og fordele roller innad i et team. I teamkompasset er det definert 8 generiske roller.

Her kombineres egenskaper, arbeidsstil og preferanser med de ulike elementene i verdikjeden for å løse en oppgave og/eller komme i mål med et prosjekt:
Veileder, Nytenker, Formidler, Idéutvikler, Iverksetter, Gjennomfører, Kvalitetssikrer og Opprettholder.

Gjør det enklere å sette sammen optimale team

Det er ikke slik at man i ethvert team er nødt til å ha minst 8 medlemmer som hver fyller sin definerte rolle. Det er heller ikke slik at man skal velge seg kolleger kun basert på hvilken JTI-profil de har. Men ved å orientere seg etter teamkompasset får man hjelp til å tydeliggjøre rollene i «det optimale teamet». På denne måten kan man enklere fordele ansvar og oppgaver – i tråd med preferanser der dette er mulig – og tydeliggjøre hvilke roller som eventuelt ikke dekkes naturlig av noen i teamet.

Deretter kan man i fellesskap komme frem til hvordan man er best tjent med å dekke eventuelle manglende roller; skal man f.eks. strukturere samarbeidskonstellasjoner innad i teamet for dekke disse rollene eller bør man hente inn flere ressurser? Ved å bruke teamkompasset får man hjelp til å konkretisere behovene, og sikre alle elementer i verdikjeden fra idé til ferdigstillelse.

Vi er mer enn en JTI-profil

Som vi allerede har vært inne på: vi er mer enn vår JTI-profil. Den enkeltes kompetanse for oppgaven må alltid veie tyngst når man skal bemanne et prosjektteam. Når du har fått inn teammedlemmer med riktig kompetanse for prosjektet vil det være nyttig å kartlegge den enkeltes preferanser for å tydeliggjøre hvor i prosessen/teamkompasset den enkelte vil få størst anledning til å bruke sine preferanser til beste for prosjektteamet og prosjektet som helhet.

Det handler om å legge til rette for at den høyrehendte skal få skrive med høyrehånda (sin naturlige preferanse) fremfor venstrehånda – noe du sannsynligvis kan gjenkjenne som både vanskelig, energikrevende, tungt og keitete: Resultatet blir ikke på langt nær så bra som når du får bruke, og videreutvikle, din naturlige preferanse.

New Call-to-action


Lotte har siden 2010 jobbet tett på mennesker i personlige og karrieremessige omstillings- og utviklingsprosesser, og har opparbeidet seg bred erfaring med veiledning, undervisning og fasilitering av workshops. Hun har siden 2011 vært sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og er også sertifisert instruktør i Goal Mapping samt Stress- og bekymringsmestring. Lotte har en mastergrad i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesiell vekt på motivasjon og mestring i endringsprosesser. På fritiden leser hun som regel litt for mange bøker samtidig, går turer i Østmarka og lager nye matretter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan skape trygge prosjektledere og team som lykkes?

Hvordan sikrer man høyt presterende team som er gode til å kommunisere med omgivelsene? Er det avhengig av kunnskap og erfaring hos de enkelte teammedlemmene eller prosjektlederen? Eller er det et spørsmål om hvordan teamene er satt sammen? I prosjektsammenheng er velfungerende team en forutsetning for verdiskaping. Suksessfulle team preges av høy ytelse, god kommunikasjon og en solid forståelse av felles mål. Men hva er det som virkelig skiller høyt presterende team fra de som ikke leverer til forventningene? Svaret ligger ofte i det vi kaller «power skills» – en samling av mellommenneskelige ferdigheter som går på hvordan man motiverer, kommuniserer og leder.

8 tips for effektive prosjektteam

Prosjektteam dannes for alle typer prosjekter. Fra de aller minste prosjektene, til de virkelig store, langvarige og svært kostbare. Felles for alle prosjektteam er at de er en midlertidig sammensatt gruppe med ett felles prosjektmål. Det finnes prosjektteam som alltid leverer gjentakende gode leveranser på tid, kost og kvalitet. Andre mislykkes stadig på en eller flere parametre. Så hvordan sikrer man egentlig at prosjektteamet blir effektivt og velsmurt? Her gir vi deg 8 tips.

4 tips for god kommunikasjon i prosjekter

God kommunikasjon er en av nøkkelfaktorene for å lykkes med et prosjekt. Som prosjektleder er kommunikasjon et av dine viktigste verktøy for å skape entusiasme og forståelse rundt et prosjekt og få dine prosjektmedarbeiderne til å ta ansvar for sine oppgaver.