Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Program- og porteføljestyring Prosjektsystemer

5 min. lesning

Mange bedrifter må velge mellom en rekke prosjekter og prosjektforslag hvert år. Å gjøre disse prioriteringene er krevende og innebærer utallige valgmuligheter. Valget man tar bør ikke være overlatt til tilfeldighetene, men basert på vedtatte kriterier og følge en tydelig strategisk retning.

For å gjøre disse prioriteringene er det avgjørende å ha en god metodisk tilnærming til hvordan man styrer og utvikler porteføljen og evalueringskriterier som er tilpasset organisasjonens behov for prioriteringer.


Vi ser ofte at organisasjoner har prosjektmetodikk som er godt tilpasset prosessene for å administrere og gjennomføre prosjekter. Organisasjonsledere og porteføljeledere må imidlertid ha et annet tankesett enn prosjektledere. De må balansere og optimalisere prosjektporteføljen for å maksimere gevinster og holde styr på den totale usikkerheten. Kort sagt, sørge for at prosjektporteføljen er i tråd med organisasjonens strategi.

For å lykkes med å optimalisere prosjektporteføljen er ikke en god prosjektmetodikk alene godt nok. Man må også ha en veldefinert organisasjonsstrategi og et system for måling av KPIer. Videre må man sørge for god samkjøring mellom prosjektene, scoring og evaluering for å gjøre riktige prioriteringer. Man må også evne å administrere og optimalisere ressursene optimalt og sørge for at budsjettering og finansiering støtter prioriteringene.


Last ned brosjyre som viser deg hvordan du kan få full oversikt over  porteføljen din med Oracle Primavera Cloud


Dette krever at porteføljeledelsen og organisasjonsledelsen har tilgang til pålitelige og objektive data knyttet til kost og nytte som gjør dem i stand til å bestemme hvordan og hvor de skal bruke ressursene sine på den mest effektive måten. I tillegg må dataene være på linje med selskapets mål.


Slik velger du riktige prosjekter og programmer

Å drive med porteføljestyring handler om å velge prosjekter og programmer som understøtter virksomhetens strategi. Denne prosessen kan deles inn 3 trinn, som vist i figuren under.

porteføljestyring-11. kategorisere


Første trinn i prosessen innebærer å innhente nøkkelinformasjon om nye og eksisterende prosjekter. For å kunne gjøre en god kategorisering er det viktig å involvere ansatte, ledere og interessenter med kunnskap om prosjektene.


2. prioritere

Prioriteringsprosessen krever at strategiske mål både på lang og kort sikt defineres på organisasjonsnivå, slik at du kan måle eller score prosjektene dine basert på disse strategiske målene og evalueringskriteriene. I prosessen med å prioritere prosjekter er det viktig å involvere beslutningstakere. Et prosjekt som for eksempel er svært synlig, men som er et avløp for ressurser og kostnader, må for eksempel ikke fullføres hvis ressursene kan brukes mer effektivt på andre prosjekter.


3. balansere

Flere roller i en organisasjon er involvert i balanseringsprosessen. For eksempel PMO, porteføljeforvaltere, prosjektledere og til og med noen utpekte ansatte. Balansering innebærer samkjøring og tilpassing av porteføljen din, mens dynamiske markedsdrivere eller andre elementer som usikkerhet eller politisk beslutninger påvirker kostnadene. Når prosjektene i en portefølje er i gang, bør man kontinuerlig evaluere dem opp mot definerte KPI-er og strategiske. Ved å gjøre denne kontinuerlige evalueringen sikrer man oversikt over kostnader, prognoser, trender og oppdaterte tidslinjer som kan være avgjørende elementer for å beholde eller erstatte prosjektene i porteføljen.


Regneark og presentasjoner er ikke godt nok for å holde oversikt over porteføljen

En effektiv prosess for porteføljestyring krever at man har et godt system for å kategorisere, prioritere og balansere prosjekter og programmer opp mot virksomhetens strategi.

Vi ser ofte at organisasjoner bruker regneark og presentasjoner for å holde oversikt over porteføljen sin. I verste fall finnes ikke totaloversikten på ett sted, men i ulike dokumenter på avdelingsnivå. Dette gjør at man ikke klarer å danne seg et godt bilde av totalen.

Nøkkelen til god porteføljestyring er godt definere strategiske mål, evalueringskriterier og KPIer på organisasjonsnivå og en totaloversikt i ett og samme system. Dette vil gjøre det mulig å foreta skalerbare og objektive analyser som kan brukes av øverste ledere til å bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres, settes på vent eller avsluttes.

Én enhetlig løsning?

Et system som gir deg full oversikt over porteføljen din er Portfolio Management i Oracle Primavera Cloud. Det er en sky-basert løsning som gjør det mulig for porteføljeledere, organisasjonsledere, interessenter og prosjektledere å drive helhetlig porteføljestyring på virksomhetsnivå. Systemet kan brukes til å foreslå, prioritere, velge prosjekter, diskutere valgene og sette i gang korrigerende tiltak når det er nødvendig.

Systemet gir en god oversikt over nøkkel-informasjon om hvert enkelt prosjekt, som for eksempel budsjettestimat, ressurser, utgifter og finansielle midler. Basert på en totaloversikt får virksomhetsledere og porteføljeledere anledning til å evaluere, definere KPIer, sammenlikne og vurdere ulike scenarioer og foreta gode beslutninger som støtter oppunder virksomhetens strategiske mål.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan drive god porteføljestyring i Oracle Primavera Cloud?

Last ned brosjyre som viser deg hvordan du får full oversikt over porteføljen din med Oracle Primavera Cloud


Olaf jobber som senior manager i project systems avdelingen. Han holder Primavera kurs og er ansvarlig for implementering av Oracle Primavera Cloud og Primavera P6 EPPM løsninger hos kunder. Han har tidligere migrert Primavera P6 on premise for Bane NOR opp til skyen og implementert Primavera P6 for Siemens Olje og gass i Norge. Han har over 15 års erfaring med prosjektstyring. Han har vært leder for en prosjektstyringsavdeling på 45 ressurser og har hatt ansvaret for prosjektplanlegging, prosesser og metoder i flere organisasjoner. På fritiden er han glad i å sykle.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

Økt investeringstakt innen green tech gjennom god porteføljestyring

Ifølge Fornybar Norge har investeringene i fornybar energi gått ned med nesten 40% siden 2018, mens investeringene i olje og gass har økt med 16% i samme periode. Samtidig konkluderer den ene klimarapporten etter den andre med at det grønne skiftet haster. At den norske Energikommisjonens rapport som ble levert til OED 1.2.2023 heter «Mer av alt – raskere» sier tydelig at fornybar kraftproduksjon må opp, og forbruket ned. Hvordan kan vi sikre at klimavennlige investeringsmuligheter i selskapenes porteføljer vinner «konkurransen» om investeringskapitalen? Det forsøker vi å bli klokere på her.

Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios). Metodikken er basert på beste praksis og er utviklet for å gi en strukturert og kontrollert tilnærming til prosjektledelse. Her forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer, og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.