Hva er prosjekteierstyring og hvorfor er det så viktig?

Prosjekteierstyring Virksomhetsstyring

4 min. lesning

Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres riktig. Vi kan dermed si at prosjekteierstyring utøves på to nivåer:

 • På virksomhetsnivå – Velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene
 • I enkeltprosjekter – Gjennomføre de valgte prosjektene riktig

LES OGSÅ: Hva mener vi med å velge riktig prosjekt? Og hvorfor er det så viktig?

Hvorfor er prosjekteierstyring viktig?

Vellykkede gjennomføringer av enkeltprosjekter er i stor grad avhengig av faktorer som ledelsen kan påvirke, styre og kontrollere. Vår erfaring er at rundt halvparten av suksessfaktorene og fallgruvene relaterer seg til prosjekteierstyring.

Her er de viktigste suksessfaktorene og fallgruvene relatert til eierstyring som ofte går igjen:

Suksessfaktorer

 • Støtte fra ledelsen
 • Brukerinvolvering
 • Tydelige spesifikasjoner og krav
 • Kompetente ressurser
 • Eierskap
 • Tydelig visjon og krav

Fallgruver

 • Uklare mål
 • Urealistiske tidsfrister
 • Mangel på støtte fra ledelsen
 • Ufullstendige spesifikasjoner og krav
 • Endrede spesifikasjoner og krav
 • Mangel på ressurser

Last ned gratis guide: Eierstyring i enkeltprosjekt - godt forklart


Prosjekteierstyring på virksomhetsnivå

I virksomheter hvor prosjekter representerer en vesentlig del av verdiskapningen – eller man står ovenfor et særskilt krevende enkeltprosjekt – må prosjekteierstyringen gis stor oppmerksomhet av virksomhetens styre og ledelse.

Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for god og effektiv prosjekteierstyring. På virksomhetsnivå innebærer dette blant annet å sikre:

 1. Samsvar mellom strategiske mål og prosjekters mål
 2. At prosjekter har nødvendig forankring hos ledelsen
 3. Tilgang til riktige metoder og verktøy, samt kompetente ressurser
 4. Korrekt rapportering på riktig tidspunkt

1. Sikre samsvar mellom strategiske mål og prosjekters mål

I mange virksomheter er prosjektene avgjørende for realisering av strategiske mål og ambisjoner. Normalt har man begrenset tilgang på ressurser som eksempelvis økonomiske midler og kompetent personell. For å utnytte ressursene best mulig er det viktig at ledelsen iverksetter de riktige prosjektene. Det må da være samsvar mellom virksomhetens strategiske mål og ambisjoner, og prosjektenes mål.

strategiske mål og prosjekters mål

2. Sikre at prosjekter har nødvendig forankring hos ledelsen

Effektiv planlegging og gjennomføring av prosjekter forutsetter sterk styring og støtte fra ledelsen. Ledelsen må være tydelig på hvorfor prosjektet skal gjennomføres og hva som ønskes oppnådd. Alle prosjekter vil kreve beslutninger fra ledelsen underveis i planleggingen og gjennomføringen. For eksempel så er det ledelsens ansvar å beslutte prioriteringen av ressurser mellom ulike prosjekter eller mellom linje- og prosjektaktiviteter.

3. Sikre tilgang til riktige metoder og verktøy, samt kompetente ressurser

Vellykket gjennomføring av prosjekter forutsetter tilgang til riktige metoder og verktøy, samt kompetente ressurser. Det er ledelsens ansvar å sikre at metodene og verktøyene er tilgjengelige og anvendbare for prosjektene. Tilstrekkelig tilgang på kompetente ressurser er en suksessfaktor i alle prosjekter. Ledelsen må påse at det er samsvar mellom de prosjekter som skal gjennomføres og de ressurser som stilles til disposisjon.

4. Sikre korrekt rapportering på riktig tidspunkt

Ledelsen må sikre at det etableres rutiner for rapportering av oppnåelsen av prosjekters effektmål og resultatmål under gjennomføring av prosjektet og etter at prosjektet er ferdig. Rapporteringsrutinene må utformes på en måte som bidrar til effektiv bruk av ledelsens tid. Det er viktig at rapporteringen fanger opp og fokuserer på forhold som påvirker måloppnåelsen så tidlig som mulig.

Prosjekteierstyring av enkeltprosjekter

Prosjekteierstyring av enkeltprosjekter handler om hvordan ledelsen gjennom roller som prosjekteier og/eller medlem i styringsgrupper legger premisser for og støtter i planlegging og gjennomføring av prosjekter på en enhetlig og effektiv måte.

Ledelsen må være tydelig på hva virksomheten ønsker å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Målene må være tydelige og omforente med prosjektledelsen. Ledelsen må likeledes være tydelig på forventninger i forhold til nøkkelområder som bl.a. fremdriftrapportering, kostnadsoppfølging, risikostyring og avvikshåndtering. Underveis i prosjektgjennomføringen må ledelsen være tilgjengelig for avklaringer og støtte i forhold til bl.a. ressurskonflikter og -mangler, behandling av endringsanmodninger og kommunikasjon med interessenter.

New call-to-action 


Tønnes er direktør i Metier hvor han er ansvarlig for konsulentoppdrag innenfor hovedområdene virksomhetsforbedring, prosjektledelse, porteføljeledelse/investeringsstyring, programledelse og eierstyring i prosjekter. Han har nærmere 25 års erfaring som ledelsesrådgiver/konsulent. I de senere år har han bistått flere store virksomheter med forbedrings- og effektiviseringsprosjekter. På fritiden liker han å reise og Italia er en av favorittene.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjekteier er premissgiver for suksess

God prosjekteierstyring er en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. Kompetanse, kapasitet og rammeverk for prosjekteierstyring er viktig. Når ikke alt dette er på plass, vil sannsynligheten for prosjektsuksess reduseres vesentlig.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og kaos. Det føles gjerne som om prosjektet må i gang og lykkes øyeblikkelig, spesielt når forretningsmål og finansiering er på plass. Dessverre ser det ut til at mange av dagens prosjekteiere undervurderer kompleksiteten av prosjektene. Deres iver etter suksess fører til dårlig prosjekteierstyring og unødvendige komplikasjoner i prosjektet. I dette innlegget ønsker jeg å sette lys på noen av hovedutfordringene rundt det å styre prosjekter i selskaper som har et stort mål om å bedre vår verden, har lite tid og store drømmer. Ved å sette fokus på robust prosjekteierstyring kan veien til målet bli ryddigere og mindre kaotisk.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Usikkerhet om de store linjene er prosjektets største fallgruve. Prosjekteierstyringen er derfor en sentral suksessfaktor for at man skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. En kompetent prosjekteier vil sørge for at de øvrige faktorene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen i tråd med Verdistyrt prosjektutvikling? I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i styringsgruppen, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.