Høster erfaringer ved bruk av samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering

3 min. lesning

I forbindelse med BA2015 ble det jobbet med og utviklet nye arbeidsformer knyttet til samferdselsprosjekter. Inspirasjonen er hentet fra andre bransjer som flyindustrien og bygg og anlegg. Dette er industrier som også preges av mange grensesnitt og komplekse produkter og leveranser. Begrepet som har blitt benyttet er Samtidig prosjektering (SP), og det har nå fått større og større fokus i nye og pågående samferdselsprosjekter.

Hva er egentlig samtidig prosjektering (SP)?

Ved samtidig prosjektering velger man ut de tverrfaglige problemstillingene som er mest avgjørende for prosjektets kvalitet, og arbeider med disse i samlokaliserte, tidsavgrensede arbeidssesjoner. Beslutningstakere fra hele prosjektets linje deltar aktivt og utfordringer belyses, drøftes og avklares over bordet.

Hvilken nytte gir samtidig prosjektering?

Utbyttet av en slik arbeidsform er å heve kvaliteten i leveransene ved at en i høyere grad utnytter prosjektets samlede faglige kompetanse. I tillegg er målet at dette vil være tidsbesparende ved at hver fagperson får svar på sine spørsmål raskt og felles avklaringer og beslutninger kan gjøres på dagen.

Erfaringer fra E6 Manglerudprosjektet

Metodikken er en ny arbeidsform for de fleste innen samferdsel, men har i 2016 blitt benyttet i flere store prosjekter som E6 Manglerudprosjektet, ulike Intercity-prosjekter og for Ringeriksbanen. Her har en høstet mye erfaring, både praktisk og teknisk, og fått gode tilbakemeldinger fra både utførende og oppdragsgivere.

Under vises det noen bilder fra arbeidene med E6 Manglerudprosjektet. E6 Manglerudprosjektet er et stort og komplekst prosjekt som omfatter ny og forbedret E6 mellom Klemetsrud og Ryen med kollektivfelt/tungbilfelt i begge retninger og ny tunnel under Manglerudområdet.

I dette prosjektet har vi kjørt to store sesjoner med ulike temaer, der både prosjekteringsgruppen og byggherre deltok. På begge samlingene var det 30 personer som deltok og sesjonene ble organisert med både plenumsarbeid og gruppearbeid. I begge sesjonene fikk vi låne Veidekke sitt SP-rom på Skøyen som er tilrettelagt for slike arbeider.

En viktig faktor for å lykkes med denne arbeidsformen er gode forberedelser og definerte problemstillinger – dette for at en tilstreber å ta avgjørelser direkte i sesjonen når alle relevante beslutningstakere er samlet. Et av målene er effektivisering og korte ned tiden for planarbeidene, men dette er noe som en må utvikle videre og høste mer erfaringer på i dette prosjektet og andre prosjekter. Tilbakemeldingene fra deltagerne i etterkant var veldig positive. Dette var en arbeidsform som de synes var veldig bra, og som de gjerne vil gjerne benytte fremover i prosjektet.

manglerudprosjektet Fra utførte sesjoner fra E6 Manglerudprosjektet

Utvikling av en metodikk tilpasset samferdsels-bransjen

Parallelt med det øvrige prosjektarbeidet pågår det et forsknings- og utviklingsprosjekt, delfinansiert av Norges Forskningsråd. FoU-prosjektet startet opp i 2016 og har som hovedfokus å utvikle en metodikk som er tilpasset samferdsels-bransjen med tilhørende IKT-verktøy. Dette forskningsprosjekt varer frem til 2019 og gjennomføres sammen med Norges Forskningsråd, ViaNova, Metier, Trimble, NTNU, Rambøll, Epsis og Jernbaneverket.)

For mer informasjon ta kontakt med ViaNova v/Torbjørn Tveiten.

Last ned: Veileder til samtidig prosjektering


Torbjørn jobber som ingeniør i Vianova Plan og trafikk. De jobber med å planlegge og prosjektere nye veier, men går også nye veier i måten de jobber på gjennom ny metodikk og utvikling av programvare.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

5 tips til bruk av trinnmodell for bedre prosjektplanlegging

Alle som har hatt ansvar for et større prosjekt, vet hvor overveldende det kan føles å gå i gang med å systematisere arbeidet. Hvor starter jeg? Hvilke metoder skal jeg velge? Hvilke prosjektprosesser må utvikles og følges i prosjektet? Har du kjent på slike utfordringer, bør du ta en titt på denne metoden; Trinnmodell.

Samtidig plan og prosjektering - en ny metode for tverrfaglig samhandling i samferdselsprosjekter

Hvordan får du tverrfaglige team til å samarbeide, arbeide effektivt og finne riktige løsninger til riktig tid? Samtidig plan og prosjektering er en norsk metode utviklet for effektiv gjennomføring av samferdselsprosjekter. Her skal krevende faglige oppgaver løses i rekordfart. I dette blogginnlegget gir vi deg en introduksjon til metoden med tilhørende fokusområder. I tillegg gir vi deg viktige momenter som er avgjørende når du skal ta den i bruk.

Hva er samtidig prosjektering?

Har du hørt om samtidig prosjektering? Eksempler på bruk av metoden viser til betydelig redusering av prosjekteringstid og bedre kvalitet.