Fra Start-up til Scale-up: kunsten å multitaske sammen

Prosjektoppstart og planlegging Virksomhetsstyring

4 min. lesning

Når man befinner seg i en gründereise eller du som etablert aktør har startet en ny virksomhet som skal skaleres, er veien videre ofte kompleks og hektisk. Hverdagen fyller et stort spenn av utfordringer, fra grunnleggende spørsmål om selskapets visjon til konkrete problemstillinger på, for eksempel, sammensetningen av ledergruppen. Metier har bistått flere selskaper på denne reisen og vi har her samlet noen av våre erfaringer.

Så enkelt, men likevel vanskelig?

En start-up har gjerne en enkel forretningsidé og gode argumenter for at denne har «livets rett». Arbeidsmiljøet og stemningen i selskapet kjennetegnes ofte ved en pulserende energi av kreativitet, nyskaping, og en konstant strøm av varierende oppgaver. Alt skal lages, alt må lages.

Blant vrimmelen av gode hjelpere og stadig nye utfordringer, blir mange utålmodige. Mye skulle helst vært på plass i går, alt er viktig og alt henger sammen med alt.

Så hvordan kan vi utøve kunsten med å balansere dette kaoset av muligheter og oppgaver?

Hva er målet i en start-up?

Hovedmålet for en start-up er å overbevise omverdenen og investorer om at det er sannsynlig at selskapet vil lykkes.

For å sannsynliggjøre dette må blant annet konsepter og løsninger utvikles, riktige personer må rekrutteres, viktige partnerskap må etableres og kunder må skaffes.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Hvordan sannsynliggjør vi suksess?

For å sannsynliggjøre at nettopp vårt selskap lykkes, må vi overbevise om at det finnes et marked og at vi vil evne å produsere effektivt og bærekraftig.

Først må vi overbevise om at våre produkter har «livets rett» i markedet. Vi må vite hvor stort markedet er og kan bli i fremtiden, samtidig som vi må vite hvem våre konkurrenter er og blir.

Deretter, vi må vise at vi evner å produsere. Det innebærer at vi har teknologien og at vi klarer å skaffe nødvendige innsatsfaktorer. Samtidig må vi rekruttere dyktige medarbeidere og vise investorer at vi inngår gode partnerskap med leverandører og aktører i hele verdikjeden. I tillegg må vi overbevise om at vi vil evne å produsere på en bærekraftig måte.

Så, for å skalere fra en start-up trenger vi nødvendig finansiering. Forretningsplanen må være troverdig og attraktiv slik at investorer kommer til. Mye av nøkkelen for å kunne skalere fra start-up blir derfor å bruke den initiale finansieringen på aktiviteter som sikrer mer finansiering – en finansiering som er tilstrekkelig til å få produktene våre ut i markedet slik at inntektene kommer inn.

Er det så vanskelig, da?

Avsnittene over beskriver en forenklet oppskrift. I praksis er det vanskeligere. Ingen klarer dette alene, samarbeid må til for å skalere videre på en start-up.

Hver enkelt av de mangfoldige utfordringene vi står ovenfor i utviklingsløpet krever at vi finner gode, helst de beste, løsningene. Dette skal skje raskt, samtidig, og med de begrensede ressurser vi råder over.

En enkel feil er å legge for mye vekt på det vi kjenner best, uavhengig av om det er dette som er viktigst å løse først. For eksempel, hvis vi er dyktige på prosjektering og bygging så vil vi ofte vektlegge modningen av byggeprosjektet i større grad enn å modne frem andre deler av forretningsplanen, eksempelvis, gode løsninger for å sikre tilgang til råvarer.

Multitasking, er vi gode nok?

Det er ingen tvil om at vi som individer ofte er dårlige på å multitaske – for det ligger vel ikke i «menneskers natur». Et spørsmål blir dermed: Er vi flinkere dersom vi multitasker sammen? 

Så, hvordan multitaske sammen?

Hvis vi er flere, så kan vi fordele oppgavene mellom oss istedenfor at alle gjør alt samtidig. Det å fordele oppgaver på en effektiv måte krever god planlegging, god styring og god ledelse. Dette krever også en hard og vond, men nødvendig, prioritering av hvilke oppgaver som skal gjøres i hvilken rekkefølge. Gjennom skaleringsfasen øker behovet for en mer strukturert tilnærming, slik at disse evnene blir viktigere nå enn det de kanskje var i start-upfasen da evnen til kreativitet og nytenking var essensiell.

Den hektiske verdenen i en start-up trenger derfor ledere som kan navigere gjennom kaoset, prioritere effektivt, og som kan lede organisasjonen gjennom alle utfordringer. Ikke alene, men sammen med organisasjonen gjennom å multitaske sammen.

Noen ledere, og gründere, klarer disse oppgavene fint selv. Andre ønsker og søker støtte hos strategiske samarbeidspartnere. Vi i Metier, med vår lange erfaring fra planlegging, ledelse og styring, mener vi har mye å bidra med. Med godt samarbeid kan vi overvinne de utfordringene en start-up møter på veien til å skalere opp – og dermed skape et nytt og levedyktig forretningseventyr. 

 

Abonner på prosjektbloggen


Espen har bred erfaring fra en rekke konsulent- og rådgivningsoppdrag i offentlig og privat sektor. Hans erfaring spenner over en rekke ulike typer analyser, kvalitetssikringer og utredninger av store enkeltprosjekter og på virksomhetsnivå. I tillegg til ledelsesrådgivning til toppledelse og styrer. Espen er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og har tatt sertifiseringer i CEP (Cost Estimating Professional) hos AACEI (Association for the Advancement Cost Engineering International) og PRINCE2® Foundation og Practitioner hos Axelos


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Det settes stadig høyere krav til bærekraftsarbeidet i bygg og anleggsbransjen – med god grunn. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for 40% av verdens Co2-utslipp. Om vi skal snu dette, må vi som jobber i bransjen se vårt ansvar og bidra til å redusere utslipp og energibruk, slik at vi sørger for å i fremtiden bygge på en måte som setter mindre spor.

Hva er egentlig prosjektledelse?

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.