En nødvendig finansrevolusjon [intervju]

Endringsledelse

4 min. lesning

Finansbransjen står overfor betydelige endringer de kommende årene. For bankene innebærer det at de må fornye seg – skal de henge med i kampen om kundene.

– Det som nå skjer i finanssektoren, kan på mange måter beskrives som den perfekte storm. Det dreier seg om en rekke faktorer, som digitalisering, ny teknologi, nye krav til bankene med tanke på egenkapital, lokale utfordringer rundt olje, gass og havbruk samt regulatoriske utfordringer knyttet til for eksempel GDPR og PSD2. Parallelt med dette, må bankene tilrettelegge for nye brukere – såkalte millennials – som har en helt annen digital hverdag, men som på sikt vil utgjøre en vesentlig kundegruppe. Det er kort fortalt mye som skjer samtidig, og bankene er definitivt under press.

Jon Oluf Brodersen.pngDet sier Jon Oluf Brodersen. Han er sivilingeniør i elektro/digitalteknikk fra University of Kansas, bedriftsøkonom fra NHH, og har i tillegg etterutdanning fra både Stanford og Harvard. Brodersen, som har bred erfaring med å anvende IT for å oppnå forretningsmål, som nylig sluttet i jobben som administrerende direktør i SpareBank1 Banksamarbeidet.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


– Krever god prosjektstyring

De kommende årene vil finansbransjen være nødt til å endre seg betraktelig. Vedvarende lave renter, regulatorisk usikkerhet, tillitsutfordringer, fintech og ny tilgjengelig teknologi, kommer til å prege det finansielle landskapet. Felles for endringene, er at de kommer til å være omfattende. Til dels vil de også være prosjektdrevet, noe som stiller en rekke krav til aktørene. Ikke bare må de evne å fornye seg, de må også klare å identifisere de riktige prosjektene/initiativene samt ha evne til å gjennomføre de mest relevante prosjektene på best mulig måte. Endringene er ifølge Brodersen så omfattende, at noe annet enn å tenke helt nytt, er umulig:

– Bill Gates sa en gang at «Banking is necessary, banks are not», og det er det kanskje noe i. For å sikre at de har en god samfunnsrelevans i 2025, må bankene ta grep på flere områder, og da må det en rekke prosjekter til. Kun god prosjektstyring kan sikre at disse endringene resulterer i relevans.

Innovasjon for alle

På spørsmål om hvordan den generelle innovasjonsevnen og evnen til å fornye seg i bank- og finans sektoren er, forteller Brodersen at han synes finans er flinkere enn mange andre bransjer:

– En stor del av utfordringen er nok å organisere innovasjonen aktivt. Det er mange oppgaver som skal løses, og alt av innovasjon skal trekkes inn i egen virksomhet. Da må det gode prosesser til. Dette er nok ikke alle bankene ikke like gode på. Noen prøver seg med egne innovasjonsavdelinger, men dette er små enheter. Skal man lykkes med innovasjon, må det adopteres bredt i banken, og der har mange en utfordring. Det er ikke tilstrekkelig å gi et titalls bankansatte fritt spillerom i en lukket innovasjonslab, sier han.

Fintech – kan skape samarbeid

Brodersen mener at så mye som 20–30 prosent av bankens ressurser må kobles på, skal banken kunne imøtekomme og gjennomføre denne type endringsprosesser på best mulig måte. I dag settes det ikke av tilstrekkelig med ressurser, sier Brodersen, som er bekymret for at bankene ikke tar steget helt ut.

– Bankene må – i mye større grad – allokere ressurser til å drive med innovasjon. De må også ha en klar strategi for hvordan resultatet av denne innovasjonen skal innlemmes når det tas med tilbake til moderskipet, forklarer han.

En av utfordringene finanssektoren nå står overfor, er oppblomstringen av såkalte fintechs.

Fintech, finansteknologi som utfordrer de tradisjonelle banktjenestene, har lenge vært et hett tema. Når EU-direktivet PSD2, på norsk revidert betalingstjenestedirektiv, trår i kraft i januar 2018, medfører det at andre aktører enn banken kan tilby tradisjonelle banktjenester.

– Fintechs er jo en del av denne perfekte stormen, og her skjer utviklingen veldig raskt. Dette er noe bankene må ha på radaren, og jeg tror samarbeid blir et viktig stikkord. Dette må bankene evne, sier Brodersen.

Digital transformasjon

De kommende endringene i bank- og finanssektoren, kan på mange måter betegnes som en revolusjon. For Brodersen er det det digitale aspektet ved denne revolusjonen som veier tyngst:

– Begrepet digitalisering er litt slitt, men det som nå skjer – en digital transformasjon – er langt mer omfattende. Det krever at bankene må tenke digitalt før noe annet, og det krever en annen holdning hos alle i bank- og finanssektoren. Det holder ikke med ny teknologi, hele bedriften må med. Jeg tror at vi innen 2025 merkbart ser hvem som har lyktes med sin digitale transformasjon – og ikke.

Når det kommer til betydningen av prosjektledelses-prosesser, er Brodersen ikke i tvil – bankene er ifølge han helt avhengige av god prosjektledelse og -styring.

– Bankene må være forberedt på at det vil være mange og ulike måter å gjennomføre prosjekter på. De er dessuten helt avhengige av proff, stødig og erfaren hjelp utenfra. Men også da er det en omfattende oppgave, avslutter han.

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Teknikker og verktøy for effektiv endringsledelse

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om styrker i et endringsnettverk. Et støttende endringsnettverk er resultatet av god planlegging og utøvelse av endringsledelse på riktig nivå. Endringsteamet er dedikerte ressurser i omstillingen, som definerer omfang, planlegger og etablerer konkrete tiltak og handlinger i endringsprosessen. I både planleggings- og utføringsfasen vil endringsteamet ha stor nytte av velkjente teorier og verktøy. Vi skal i dette blogginnlegget, basert på endringsvettregel nummer 6, ta for oss noen sentrale verktøy og teknikker innen endringsledelse.

Styrker i et endringsnettverk

Sentralt innen endringsledelse er hvordan vi som enkeltmennesker reagerer på endringer. Vi har tidligere omtalt det som endringskurven eller reaksjonsfaser i endringen i et tidligere blogginnlegg. I endringsledelse er individet i fokus, og en vellykket implementering av endring avhenger av å kunne lede de som berøres gjennom reaksjonsfasene. 

Kom endringslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne

Det å omstille seg er en prosess. I en endringsprosess er det viktig å ta høyde for at de berørte kan trenge ulik tid på å bearbeide omstillingen. En endringskurve forklarer stegene de fleste går gjennom for å tilpasse seg en endring. Det er lett å glemme at det er mennesker som skal få endringen til å skje.