En enkel oppskrift på en arbeidsnedbrytningsstruktur

Prosjektoppstart og planlegging

6 min. lesning

Prosjekter kan ofte være komplekse og tunge å forholde seg til. Det kan også være krevende å holde oversikten over det totale omfanget.

Ved etablering av en fremdriftsplan er det hensiktsmessig å bryte ned arbeidet i mindre deler. Slik får du enklere oversikt over prosjektet på en strukturert måte. Dette kan gjøres ved å lage en arbeidsnedbrytningsstruktur (Work Breakdown Structure / WBS).

Hva er en arbeidsnedbrytningsstruktur?

PRINCE2-metodikken beskriver arbeidsnedbrytningsstruktur som «en hierarkisk nedbrytning av alt arbeid som må fullføres i løpet av en plan, den inneholder kun aktiviteter». Prince2-metodikken beskriver også en produktnedbrytningsstruktur, men det skal vi ikke gå inn på her.

WBSFigur 1: Eksempel på WBS

En arbeidsnedbrytningsstruktur gjør det enklere å:

  • danne et godt utgangspunkt for planlegging
  • bryte ned prosjektet i håndterbare arbeidspakker
  • tidsplanlegge de ulike arbeidspakkene og avhengigheter til andre aktiviteter
  • danne grunnlaget for å estimere prosjekter på en nøyaktig måte
  • sørge for at leveranser/hele arbeidsomfanget er inkludert
  • fordele ressurser
  • standardisere WBS-en slik at kodingen/nummereringen er lik for alle prosjekter for å hente ut erfaringstall

WBS hus

Figur 2: Eksempel på en arbeidnedbrytningsstruktur for prosjekt hus


Last ned gratis planleggingskit for prosjektplan


Hvordan lager du en arbeidsnedbrytningsstruktur?

For at du som prosjektleder skal få best mulig utbytte av planleggingen, er det viktig å samarbeide med personer som har god erfaring og kompetanse fra prosjektarbeid. Her kan du gjerne hente inn kunnskap og erfaring fra andre organisasjoner også. Det kan være en fin ting for teamet å gjøre sammen for å bli kjent med arbeidsomfanget og sikre eierskap til WBS-en og arbeidspakkene. Det er ikke sikkert du blir ferdig med dette ila. en seanse. Det kan være iterativ prosess som går over en periode etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Enten du er glad i å tegne eller foretrekker tekst, kan det ofte være en god idé å få tanker og ideer du sitter inne med ned på papiret. En god fremgangsmåte er å starte med å tegne opp arbeidsnedbrytningsstrukturen. Dette kan du gjøre veldig enkelt med penn og papir. Du trenger ikke begynne med avanserte planleggingsprogrammer.

En lavterskel fremgangsmåte

Start med et blankt ark eller post-it-lapper. Benytt deg av figur 2 over som eksempel. Tegn en boks øverst midt på arket. Her skriver du navnet på prosjektet (ref. nivå 0 i figur 2 over). Tenk over hvilke deler (en del kan være faser, leveranser, delprosjekter etc. Bruk det som er mest hensiktsmessig for deg) prosjektet består av. Lag en boks for hver av disse delene under den øverste boksen (ref. nivå 1 i figur 2 over).

Få oversikt over hvilke leveranser delprosjektene består av. Lag en boks for hver. Disse leveransene kalles arbeidspakker og nivået kalles arbeidspakkenivå (ref. nivå 2 i figuren). Oppgavene som utføres i hver arbeidspakke kalles aktiviteter (ref. nivå 3 i figuren). Antall nivåer avhenger av størrelsen på prosjektet ditt og behovet for detaljering.

Alle bokser på alle nivå bør få en unik identitet. Dette kan eksempelvis bestå av 1 på prosjektnivå, 1.01, 1.02 etc. på produktnivå, 1.010.1 og 1.01.02 arbeidspakkenivå, og 1.01.01.01 og 1.01.01.02 på aktivitetsnivå. Se figur 2 over for eksempel. Dette gir elementene en entydig identifikasjon og hjelper deg med å holde oversikt i prosjektnedbrytningsstrukturen. Det er lurt å ha med 0 foran de første sifrene da du kan bli nødt til å legge til mer enn 9 siffer, når man senere skal sortere disse er dette lettere om man hele tiden bruker 2 siffer i nummereringen.

Ansvaret for planlegging og gjennomføring av en aktivitet skal ligge hos en person. Samtidig er det viktig å sørge for at alle har en felles oppfatning av prosjektet slik at du unngår forvirring.

Beskriv innholdet i aktivitetene

Dette kalles ofte for et KTR-ark. Beskrivelsen skal inneholde arbeidet som skal utføres med et fornuftig detaljeringsnivå, krav til kvalitet, K - kostnadene, R - ressursbehovet, T - tidsforbruket. KTR-beskrivelsen skal også inneholde navnet på aktivitetsansvarlig.

KTR-arkFigur 3: eksempel på et KTR-ark

Kvalitetskrav, også kalt akseptansekriterier, er viktig. Dette er målbare forhold som gjør det mulig å angi om aktiviteten tilfredsstiller sluttkravene til kvalitet for at arbeidet skal kunne sjekkes av som utført.

Lag et dokument for oppsummering

Det bør utarbeides et dokument som beskriver arbeidsnedbrytningsstrukturen. Husk å inkludere KTR-arkene.

Følger du punktene over, vil du ha et godt grunnlag for å etablere en tidsplan, kostnadsestimat og ressursoversikter i ditt prosjekt. Siden et prosjekt sjelden gjennomføres uten endringer, vil det kunne være behov for å revidere strukturen underveis i prosjektet. Planleggingsmøter eller fremdriftsmøter kan brukes til å kontrollere leveransene blant annet opp mot KTR-arkene.

Prosjektplanlegging kan virke som mye arbeid, men tiden som investeres i god planlegging både på forhånd og underveis er alfa omega for å kunne gjennomføre et prosjekt på en forutsigbar måte.

New Call-to-action

 

 


Nora jobber med prosjekt kontroll i divisjonen Construction. Hun har lang erfaring innen gjennomføring av større prosjekter, særlig innen energisektoren hvor hun har jobbet med prosjektstyring. Nora har en bachelor i logistikkingeniør og Europastudier. Det som motiverer henne mest, er å jobbe i team hvor man løser oppgaver sammen bygd på psykologisk trygghet og åpenhet. På fritiden liker Nora å samle venner rundt god mat og gode samtaler.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler over tid. Hvorfor kan nettopp et Gantt-diagram være så nyttig? Jo, fordi det visualiserer informasjonen med farger, figurer, koblinger, etc. på en måte at det blir intuitivt å lese informasjonen. Dette er fordelaktig både for å visualisere enkeltaktiviteter i en stor plan, og for å overordnede linjer for en prosjektportefølje eller enkelt prosjekt.

Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.