Bergen inkluderingssenter – fra ambisjon til verdi

Prosjektoppstart og planlegging

5 min. lesning

Ofte snakker vi om verdiskapning som noe kvantitativt. Noen ganger skapes det ekstra rom i et prosjekt for å jobbe godt med kvalitative mål og verdier. Men hvordan jobber man strukturert med sosial verdi, og hvordan måles det? Nettopp det fikk Magne Lilleland-Olsen og Ingvild Hagen fra Metier OEC i oppdrag fra Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune, høsten 2019.

De to fasiliterte en prosess for å overføre og konkretisere Bergen inkluderingssenter sine ambisjoner til krav for byggeprosjektet og til aktørene som benytter og drifter bygget.

Fra lærerskole til inkluderingssenter med verdig arkitektur

Der hvor lærerskolen på Landås før lå, skaper Bergen kommune et nytt inkluderingssenter. Senteret skal ha tett kobling til idrett, kultur og menneskerettigheter, og knytte innvandrere og flykninger til nærmiljøet i kommunen.

Integreringsvirksomheten i Bergen har tidligere vært spredt i byen, og samles nå i stor grad på ett sted. Nygård skole, introduksjonssenteret og Etat for inkludering skal etter planen være samlokalisert fra 2024. Det betyr at et opplæringssenter og en grunnskole for voksne, blir på samme sted som introduksjonssenteret for flyktninger. Selve senteret skal være fleksibelt, slik at det kan brukes av ulike grupper av forskjellige størrelser. Det blir sambruk av idrettsanlegget på området.

Gjennom prosjektet Bergen inkluderingssenter skal det velges løsninger som sikrer at menneskeverd fremmes, som møteplasser og et godt læringsmiljø. Senteret skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende samfunn. Som et ledd i å lykkes med dette har Bergen Kommune gått sammen med Building Dignity. Organisasjonen setter verdighet og menneskerettigheter i en arkitektonisk sammenheng, og partnerne bak inkluderer Raftostiftelsen og flere internasjonale aktører.

Konkretisering av en bærekraftig ambisjon

Ingvild og Magne hjalp Bergen kommune med å konkretisere ambisjoner med integreringssenteret. Ambisjonene sier at senteret skal:

  • stimulere til åpenhet og samarbeid
  • tilrettelegge for en mangfoldig by
  • bidra til inkludering og sosial bærekraft
  • fremme verdighet for alle brukere

Hovedinteressentene fikk være med å bearbeide og forankre effektmålene. For å understøtte effektmålene, ble det etablert krav til hvert mål. Disse kravene ble satt til både byggeprosjektet og etatene som benytter og drifter bygget. Hensikten med arbeidet var å sikre at prosjektets målsetninger blir ivaretatt både gjennom prosjektering, bygging og drift.


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Verdiøkning gjennom interessentanalyse

For å identifisere alternative brukere og bruksområder gjorde prosjektet en interessentanalyse, ved hjelp av Metier OEC. Dette er en måte å øke nytten av prosjektet på, spesielt i et prosjekt som har som mål å knytte ulike sluttbrukere sammen.

Gjennomføringen av en interessentanalyse går kort fortalt ut på å identifisere hvem som kan berøres av eller påvirke prosjektet, altså hvem interessentene er. Hva er de interessert i og hvilken påvirkningskraft har de? Deretter må det defineres hvordan de kan informeres og involveres på en måte som sikrer en vellykket prosjektgjennomføring og at prosjektets ferdige resultat får en optimal bruk. Til sist må man etablere en kommunikasjonsplan for å følge dem opp, og bestemme hvordan innspill skal håndteres.

– Interessentanalysen viste at de involverte partene fra Bergen kommune hadde mange verdifulle innspill som måtte systematiseres, og det var spennende å se hvor mye som kom på bordet i løpet av kort tid, sier Magne Lilleland-Olsen i Metier OEC. Gjennom effektive workshops ble informasjonen samlet og systematisert til en konkret plan for både prosjekt og brukere.

– Når et byggeprosjekt skal inneholde en tilleggsverdi knyttet til menneskerettigheter, er det behov for prosjektledelsen å utvide sin «verktøykasse». Et pilotprosjekt er et eksperiment som skal gi et forventet resultat. Når forventningene fremstod som faktor X, fikk Metier OEC oppgaven med å sortere og systematisere, sier Johnny Berg, prosjektleder, Etat for utbygging i Bergen kommune

Kommunikasjonsplanen som ble utarbeidet, la opp til involvering av blant annet primærbrukerne og nærmiljøet. Primærbrukerne i prosjektet er nyankomne flyktninger i Bergen, som har behov for skolegang. Viktige deltagere i arbeidet med interessentanalysen var representanter fra etatene for inkludering, idrett, bygg og eiendom og utbygging samt Byarkitekten og prosjekteringsgruppen – de ansvarlige for å utforme, bygge og drifte inkluderingssenteret.

God forankring gir gode resultater

Skal man lykkes med et forbildeprosjekt, må man forankre ambisjonene hos alle aktørene i byggeprosjektet og hos de som skal bruke sluttproduktet. Om alle drar i samme retning og samtidig har kontroll på roller og ansvar, har man kommet langt på vei. I praksis skapes denne linken gjennom å jobbe systematisk med organisasjonsstruktur, beslutningsprosess og rolle- og ansvarsfordeling.

Bergen kommune er opptatt av hvordan byggets ressurser og funksjoner kan utnyttes og komme til bruk for nærmiljøet, og ikke minst skape relasjon mellom det og senteret. For å ivareta dette ble det opprettet en brukerprosjektgruppe og en byggeprosjektgruppe, som jevnlig hadde kontakt.

Bærekraft og verdighet i praksis

Bystyret i Bergen har vedtatt at Bergen skal være en menneskerettighetsby innen byutvikling, byutforming og arkitektur. Byen har også en uttalt ambisjon om å være en foregangsby for FNs bærekraftsmål. Disse to perspektivene kommer godt frem i de konkretiserte ambisjonene.

Linken mellom prosjektet og FNs bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, er sterk. Inkluderingssenteret vil nettopp bidra til å gjøre Bergen til en inkluderende, trygg, robust og bærekraftig by. Magne og Ingvild synes det var spennende å få bidra til et så viktig prosjekt.

– ­Vi har vår styrke i metodisk tilnærming, og det kan tilføre prosjektene struktur som igjen gir effektiv fremdrift mot mål, sier Magne. Vår erfaring viser at ved bred involvering og strukturering av informasjon, så kan man bidra til verdiøkning og verifisere at målene nås. Dette er sentrale elementer i vår metodikk som kalles Verdistyrt prosjektutvikling. Det var veldig fint å bruke denne tilnærmingen på gevinst/nyttesiden i dette prosjektet.

– Metier OEC har tilført både byggeprosjektet og brukerne til det fremtidige inkluderingssenteret, et nødvendig verktøy i form av SMARTe mål. Alle aktører som er involvert i prosjektet har nå en handlingsplan som øker muligheten for prosjektets suksess, og som er målbart, sier Johnny Berg avslutningsvis.

Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


Charlotte er Marketing Director i Metier OEC. Hun sørger for at verden får vite om de spennende prosjektene som gjennomføres, og verdiene som skapes i organisasjonen. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Planen bør inneholde hva det er som skal leveres, kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette blogginnlegget gir vi deg en steg-for-steg guide til hvordan du kan etablere en prosjektplan og hva som er viktig å tenke på.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.

Onboarding – ikke bare for nyansatte

Onboarding er ofte noe man forbinder med HR og nyansettelser, men det er vel så viktig å tenke på dette i forbindelse med oppstarten av et prosjekt. Prosjekter utføres ofte på tvers av virksomhetens funksjonelle struktur, og gjerne også med spesialistkompetanse fra andre virksomheter. Da er det viktig med en god onboarding for å sikre at alle involverte kommer raskt inn i prosjektet. I dette blogginnlegget gir vi deg 6 grunner til at du bør sørge for at alle i prosjektet er ombord og at ingen står igjen på land ved oppstart.