3 måter å organisere forbedringsarbeidet på for å lykkes

Organisering og roller

3 min. lesning

Mange bedrifter setter i gang forbedringsarbeid for å holde på eller øke sin konkurransekraft i markedet. Vi gir deg 3 tips som er viktig å tenke for og lykkes med forbedringsarbeid.Teknologiutviklingen går raskere, konkurrentene blir stadig mer kreative og myndighetene gjennomfører av og til lovendringer som bedriftene må forholde seg til.

Bedrifter setter da ofte i gang tiltak for å håndtere disse nye mulighetene, truslene eller lovendringene i omgivelsene. Mange tiltak mislykkes i form av at gjennomføringen blir for dårlig eller at de ønskede effektene av tiltakene ikke realiseres.

Hvordan organisere forbedringsarbeidet?

Mange bedrifter gyver løs på arbeidet uten å tenke igjennom hvordan de best skal organisere arbeidet for å lykkes. De er i alle fall tre måter å organisere forbedringsarbeidet på:

  • Linjeorganisering
  • Prosjektorganisering
  • Programorganisering med flere prosjekter

Forbedringsoppgavene kan organiseres og utføres i linjeorganisasjonen og dermed benytte den til å styre og drive arbeidet framover. Arbeidet kan også organiseres som et prosjekt med en midlertidig organisasjon som skal levere ett sett med leveranser. Bruk av prosjekt som arbeidsform gir ofte en positiv effekt sammenlignet med å organisere arbeidet som en del av linjeorganisasjonen. Man får større fokus på det som skal gjøres, tydeligere mål, bedre styring og man får etablert en god arena for tverrfaglig samarbeid på tvers av linjeorganisasjonen.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt, Prosjekt eller arbeidsoppgave?

Fordelene av å organisere arbeidet i et program

Noen ganger er det nødvendig med flere prosjekter og da kan det være fornuftig å organisere arbeidet som et program. Et program er en samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål, en slags felles visjon eller målbilde som prosjektene støtter opp om. Et program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller i parallell (helt eller delvis). En viktig forskjell mellom et prosjekt og et program er at programmet også har ansvar for å følge opp gevinstrealiseringen eller uttak av effekter

Organisering av prosjekter i et program gir fordeler når prosjektene har nære avhengigheter til hverandre, og det er mer hensiktsmessig å planlegge, gjennomføre og styre dem som en helhet. Avhengigheter kan være at leveranser fra et prosjekt nyttiggjøres av et annet prosjekt, eller at prosjektene trekker på de samme ressursene.

I de tilfeller der bedrifter velger å programorganisere forbedringsarbeidet, vil det være nødvendig med en programledelse.

Typiske ansvarsområder for programledelsen vil være:

  • Fastsette felles visjon og målbilde og følge opp målsettinger som påvirker programmets og prosjektenes målsettinger
  • Identifisere og følge opp viktige leveranser og effekter av programmet og tilhørende prosjekter
  • Styring av felles ressurser og løsning av ressurskonflikter innenfor programmet
  • Identifisere avhengigheter på tvers av prosjektene og utvikle løsningstilnærminger
  • Planlegge og gjennomføre gevinstrealisering som følge av prosjektenes leveranser
  • Støtte og veilede prosjektene

Det er fornuftig å vurdere de ulike måtene å organisere forbedringsarbeidet på før en gyver løs på arbeidet.

Vi kan hjelpe deg på veien til flere vellykkede prosjekter. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift.


Henning er direktør i Metier og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Gode prosjektledere vokser ikke på trær. Noen inntar lederrollen helt naturlig, mens andre trenger litt lenger tid før de er blant de beste. Hva må være på plass for at du som prosjektleder skal lykkes gang på gang, selv i de mest krevende prosjektene?