Dette er de 10 viktigste PRINCE2®-malene

Prosjektoppstart og planlegging Sertifiseringer og standarder

6 min. lesning

PRINCE2 er en omfattende metode som skal passe både store og små prosjekter. For små prosjekter kan antallet ledelsesprodukter som skal produseres virke overveldende. 

Et av prinsippene i PRINCE2 er imidlertid at rammeverket skal tilpasses hvert enkelt prosjekt. Vi har derfor laget en oversikt over de 10 viktigste malene du trenger for å gjennomføre et prosjekt i henhold til PRINCE2-metodikken.

1. Gevinstevalueringsplan

Gevinstevalueringsplanen beskriver hvordan og når måling av oppnåelsen av prosjektets gevinster skal gjøres. Planen presenteres for prosjekteier under initieringen av prosjekter, oppdateres ved hver faseavslutning og brukes i avslutningen av prosjektet for å definere hvilke gevinstgjennomganger som skal kjøres etter prosjektet.

2. Business Case (Prosjektforslag)

Business caset er et av de viktigste dokumentene i prosjektet og beskriver grunnlaget for å sette i gang prosjektet. Business caset dokumenterer kostnader på utvikling, implementering og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader opp mot gevinster som skal oppnås i prosjektet. En grov business case utvikles i oppstart av prosjektet. Videre blir business caset forfinet i prosessen "Initiere et prosjekt". Prosessen "Eierstyring av prosjektet" dekker godkjenning og gjentatt bekreftelse av business case.


Les mer om myMetier+ - et jobbstøtteverktøy som gjør prosjekthverdagen din  enklere


Business caset brukes også i prosessen "Kontrollere en fase" når konsekvensen av emner og usikkerheter vurderes. Den gås gjennom og oppdateres på slutten av hver ledelsesfase gjennom prosessen "Lede en faseovergang", og på slutten av prosjektet av prosessen "Avslutte prosjektet".

I Prosjektveiviseren til Difi kalles business caset prosjektbegrunnelse og brukes for å etablere et styringsredskap for å vurdere forholdet mellom prosjektets kostnader og forventede gevinster. Hvis du vil lære mer om prosjektveiviseren til Difi så kan du ta en titt på vårt gratis innføringskurs i prosjektveiviseren.

3. Sluttrapport

Sluttrapporten brukes i avslutningen av prosjektet for å sammenlikne hvordan prosjektet gikk i forhold til den dokumentasjonen som ble utarbeidet til autoriseringen av prosjektet. Dokumentet brukes også for å dokumentere erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter og videreføre detaljer om arbeid som ikke er ferdig, gjenstående usikkerheter og annet som kan være nyttige for de som skal ta imot produktet som prosjektet har levert.

4. Faseavslutningsrapport

Faseavslutningsrapporten brukes til å oppsummere prosjektets fremdrift til dags dato og gir tilstrekkelig informasjon om prosjektets totale situasjon slik at prosjektstyret kan avgjøre hva som skal skje videre med prosjektet.

5. Høydepunktsrapport

En høydepunktsrapport brukes for å gi prosjektstyret og eventuelle andre interessenter en oppsummering av prosjektets status. Prosjektstyret bruker denne rapporten for å skaffe seg et bilde av fremdriften i en fase og prosjektet totalt sett. Prosjektlederen bruker også høydepunktsrapporten som underlag for å gi råd til prosjektstyret om potensielle problemer eller områder der prosjektstyret kan hjelpe.

6. Plan

En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise prosjektets viktigste produkter og aktiviteter sammen med ressursene som kreves. Det er tre plannivåer i PRINCE2:

  • En Prosjektplan leverer planlagte kostnader til "Business Case", og den identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot.
  • Faseplaner dekker produktene, aktivitetene og ressursene i en fase og brukes som en baseline som man måler fasefremdrift opp mot.
  • Hvis man bruker egne Teamplaner kan de bestå av en tidsplan knyttet til arbeidspakkene som er tildelt en teamleder.

Det finnes mange metoder, teknikker og verktøy man kan ta i bruk for å lage planer. Hvis du vil lære mer om planlegging anbefaler vi deg kurset planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter som inngår i Metiers Diploma in Project Management.

7. Prosjektforsalg

Et prosjektforslag brukes for å gi et fullstendig underlag for initieringen av prosjektet, og utarbeides i oppstartsfasen. I initieringen av prosjektet videreutvikles og forfines dette underlaget videre i initieringsdokumentasjon, som erstatter prosjektforslaget.

8. Initieringsdokumentasjon

Formålet med initieringsdokumentasjonen er å definere prosjektet. Retningen til prosjektet og omfanget danner sammen med faseplanen «kontrakten» mellom prosjektlederen og prosjektstyret. Dokumentet danner også grunnlaget for hvordan prosjektet skal ledes og brukes for å vurdere om prosjektet totalt sett blir vellykket.

Initieringsdokumentet er, i motsetning til prosjektforslaget, et levende dokument som gir informasjon om nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Dokumentet bør derfor lagres i versjoner slik at man kan se hva som var grunnlaget for en beslutning senere i prosjektet.

9. Prosjektproduktbeskrivelse

Prosjektproduktbeskrivelsen definerer hva prosjektet må levere for å bli godkjent. Den brukes for å:

  • Forankre prosjektets omfang og krav
  • Definere kundens kvalitetsforventninger
  • Definere akseptansekriteriene, metodene og ansvar

Produktbeskrivelsen for prosjektet opprettes i oppstarten og forfines når det utarbeides en prosjektplan.

10. Usikkerhetsstrategi

Dokumentet beskriver hensikten med usikkerhetsstyring, beskrivelse av prosedyrer, roller og ansvar, usikkerhetstoleranser, tidspunkter for usikkerhetsanalyser, verktøy og teknikker og krav til rapportering.

Ønsker du å få flere nyttige tips som dette?

Da bør du ta en titt på vår kunnskaps- og læringsportal myMetier+. Der har vi samlet kvalitetssikret innhold om PRINCE2 og om prosjektledelse generellt som du vil dra stor nytte av i prosjektarbeidet.

Les mer om jobbstøtteverktøyet myMetier+ som gjør prosjekthverdagen din enklere


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.