Hvorfor er det viktig å fokusere på gevinststyring i prosjekter og virksomheter?

Gevinstplanlegging og -realisering

3 min. lesning

Mange prosjekter fokuserer mer på å oppnå en vellykket leveranse, enn på hvilken nytte leveransen skal gi for brukeren etter at prosjektet er avsluttet. Gevinststyring er prosessen med å identifisere, analysere, planlegge, realisere og dokumentere det som prosjektet faktisk skal levere etter at det er avsluttet - gevinstoppnåelse.

Fokus på gevinster fra ledelsen

Fokus på gevinster må inngå som en naturlig del av virksomhetens ledelse. Det betyr at man bør identifisere og definere gevinster på virksomhetsnivå i en tidlig fase. De identifiserte gevinstene skal innarbeides i prosjektets business case.

Når man begynner å styre prosjekter med tanke på gevinster, og ikke bare etter resultatmålene tid, kostnad og kvalitet, får virksomheten et sterkt styringsverktøy som setter verdi på det man ønsker å oppnå. Gevinststyring gir virksomheten bedre mulighet til å prioritere mellom prosjekter, og prosjektstyret i det enkelte prosjekt bedre mulighet til å prioritere mellom endringer basert på hvordan de bidrar til gevinstene.


Gratis sjekkliste: Dette må du kunne om gevinstrealisering


Et vanlig problem er svak prosjektetablering. Det kan blant annet gi seg utslag i at prosjektorganisasjonen jobber med et produkt eller en tjeneste uten at linjeorganisasjonen tenker over og gir innspill til hvordan produktet eller tjenesten skal tas i bruk. Dermed får ikke linjeorganisasjonen gjort de nødvendige tilpasningene slik at produktet eller tjenesten som prosjektorganisasjonen har utviklet, kan tas i bruk som forutsatt. Som regel vil dette i neste omgang føre til at forventede gevinster ikke blir realisert.

Aktiv oppfølging og godt samspill mellom interessentene

Å ivareta gevinststyring innebærer aktiv oppfølging av mål og gevinstoppnåelse, samt endringsledelse med vekt på motivasjon, kommunikasjon og involvering av alle berørte parter.

Det er tre viktige interessenter som må være involvert for å få til vellykket gevinstrealisering. Det må være et godt samspill mellom interessentene som er; ledelsen, prosjektet og linjeorganisasjonen.

Fokus på å realisere gevinstene underveis og etter prosjektet

For å øke sannsynligheten for at gevinstene blir realisert må virksomheten ha tre fokusområder. Det er ledelsesforankring gjennom at ledelsen synlig støtter prosjektet og fokusere på de gevinstene som er forventet. Videre må det god prosjektledelse til som er basert på beste praksis for å forsikre at prosjektene leverer produkter som er riktige for brukerne, slik at forventede gevinster kan realiseres. Sist men ikke minst må det være fokus fra både prosjektet og linjeorganisasjonen på å realisere gevinstene underveis og etter prosjektet.

PM12-2

 

Manglende fokus på gevinstrealisering kan føre til:

  • dårlig beslutningsunderlag og at det investeres i feil prosjekter
  • feil fokus og prioriteringer underveis i prosjekter som kan lede til målforskyvning
  • prosjektet leveres innenfor kost, tid og kvalitet, men gir liten nytteverdi for virksomheten

New Call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er gevinstrealisering og hvordan lykkes du?

I dag gjennomføres mange av oppgavene i en bedrift som prosjekter. Dessverre er det langt fra alle prosjektene som er suksessfulle og mange lykkes ikke med å hente ut de forventede gevinstene. Fokuset på prosjekt som arbeidsform vokser stadig. Derfor er det veldig viktig at du har et bevisst forhold til hvilken verdi hvert enkelt prosjekt skal gi. Ideelt sett skulle vi alle vært i en situasjon der vi har full oversikt over hvor mye prosjektene faktisk har kostet og hvilken verdi de har gitt virksomheten, men det skjer dessverre altfor sjeldent. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips om hva du bør tenke på for å lykkes med gevinstrealisering.

Det holder ikke å styre prosjektene, vi må også styre gevinstarbeidet

En av de vanligste årsakene til å starte et prosjekt, er et underliggende behov for å endre noe, oftest fordi man søker en forventet gevinst eller verdi. Paradoksalt nok er en av hovedårsakene til at prosjekter feiler knyttet til uklarhet i forventninger om gevinst og verdi. Hvordan skal vi da vite når nok er nok?

Gevinstrealisering er fremdeles vanskelig for mange

Metier OEC-undersøkelsen tar tempen på landets prosjekter. Ved sammenfatning av resultatene fra 2019, er et av hovedfunnene at gevinstrealisering nok en gang er den av prosjektledelsesprosessene vi selv opplever at vi er svakest på. Av de som sier de er best på å hente ut gevinster, mener 52 % at de har blitt mer modne på dette området de siste tre årene. I samme periode har de som sier de er moderate eller svake på gevinstrealisering, bare blitt 5 % mer modne. Hvordan kan vi lukke gapet, så flere blir bedre på å hente ut de planlagte gevinstene av sine prosjekter?