Hvilken nytte gir AgileSHIFT®?

Smidige/agile metoder

5 min. lesning

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, men en måte å tenke på, og arbeide på – uavhengig av funksjon. AgileSHIFT retter seg mot hele virksomheten og kulturen for endring og utvikling. Tilnærmingen er ikke avgrenset til ikt-avdelingen, scrum-prosjektet eller lignende slik agile metoder ofte er.

AgileSHIFT er også for markedsføring, finans og HR og beskriver hvordan organisasjoner kan bli i stand til å utvikle seg og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT retter seg mot virksomheters utfordringer i en verden preget av teknologiske endringer som;

 • Kunstig intelligens
 • Automatisering
 • Blockchain
 • Endringer i kundekrav og forventninger
 • Disruptive endringer fra ny konkurrenter

Endringene gjør at tradisjonelle måter å tenke og jobbe på blir utspilt, og virksomheter kan som et resultat av dette bli hengende etter i utviklingen.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Virksomheter som finner nye kostnads- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn. AgileSHIFT er en guide som forsøker å muliggjøre hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten.

AgileSHIFT søker å oppnå kulturell endring gjennom å:

 • Motivere virksomheten til å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og synliggjøre vanlige hindre for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter:
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
  • En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.
  • Støttefunksjoner i virksomhetene inkluderes siden disse er en eksponent for tradisjonelle tilnærminger.

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


AgileSHIFT tar for seg konseptet VUCA og viser til flyktighet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet som drivere for endring. VUCA er en forkortelse for følgende:
 • Volatility (flyktighet) – endringenes art, omfang og hastighet er større enn før.
 • Uncertainty (usikkerhet) – som er en konsekvens av volatilitet. Mangel på informasjon gjør beslutninger vanskelig.
 • Complexity (kompleksitet) – volumet av utfordringer og faktorer som påvirker, som i noen tilfeller er tilknyttet, gjør det krevende å etablere tydelighet om årsak-virkning.
 • Ambiguity (tvetydighet) – det kan være krevende å etablere et klart bilde av nåsituasjonen.

AgileSHIFT er utviklet for å sette individer, team og virksomheter i stand til å overleve, vokse og utvikle seg i et VUCA-miljø. Dette arbeidet må starte med å beskrive «the Delta». Deltaet er gapet mellom hvor en organisasjon befinner seg i dag, og der den kunne eller må være.

Deltaet kan forstås gjennom en vurdering av:

 • Virksomhetens nåværende posisjon
 • Virksomhetens ønskede eller mulige posisjon
 • Hvor er, eller beveger, konkurrerende aktører seg
 • Kundens forventninger / ønsker
 • Hvordan virksomheten kan justere strategiske mål mot en ønsket fremtid
 • Hvordan virksomheten kan bevege seg fra nåværende posisjon til det bedre/beste den kan bli
 • Mange virksomheter er uvitende om at et Delta eksisterer. For å overleve må de: Anerkjenne eksistensen av et Delta, forstå format og omfang av Deltaet og iverksette tiltak for å redusere Deltaet

Deltaet må beskrives ved verdi:

 • Verdi er: nytte levert, målt opp mot ressurser brukt for anskaffelse
 • Deltaet er attraktivt og tiltrekker seg virksomheter som benytter disruptive tilnærminger og leverer bedre verdi enn virksomheter med tradisjonell tilnærming.
 • Deltaet er således en trussel mot tradisjonelle virksomheter, og for å redusere Deltaet må en ønsket posisjon baseres på følgende parametre;
  • Hvilken verdi oppnår våre beste konkurrenter?
  • Hva gjør våre beste konkurrenter?
  • Hvilken verdi kan vi levere om vi bruker best mulig tilnærming med de beste verktøyene og prosessene som er tilgjengelige?

Fordeler og hindre for å bli "smidigere virksomheter"

Forventet nytte av AgileSHIFT er en bredere forståelse for virksomhetens utfordringer og de tiltak som iverksettes, både for spesifikke endringer som sådan, og for å bli en mer fleksibel og tilpasningsdyktig virksomhet.

Et eksempel på en typisk utfordring som beskrives i "the AgileSHIFT" er stabens søken etter likevekt:

 • Dette er en utfordring som finnes i relasjonen mellom «front-line» funksjoner (med kundekontakt) og stabsfunksjoner (med lite eller ingen kundekontakt).
 • Begrepet «Silo tenkning» beskriver denne utfordringen.

Staben verdsetter ofte stabilitet og likevekt som kan blokkere endringer som «front line» søker for å bli tilpasset endringer og disrupsjon i markedet.

Organisatorisk smidighet defineres som organisasjonens evne til å endre og tilpasse seg raskt til endrede rammebetingelser i markedet og kunders behov. Under finner du en oversikt over nytte og hindre for virksomheter ved "å bli smidigere":

Nytte Hindre
Større grad av nytenkning Tradisjonell "silo tenkning"
Økt produktivitet og økt verdi Historie. Tradisjon. Kultur
Økt evne til endring Fokus på "denne månedens mål"
Bedre endringsstyring i virksomheten Selvtilfredshet
Vekst Mangler på "buy in" på alle nivåer
Bedre beskyttelse mot disruptive konkurrenter Utdaterte prosedyrer, prosesser og regler
 

Hva AgileSHIFT ikke er:

 • AgileSHIFT er ikke en trinnvis prosess for transformering av virksomheter. Initiativene er komplekse, ulike og ambisjonene varierer.
 • AgileSHIFT tar ikke mål av seg til å gi opplæring i PPM – Portefølje, Program, Prosjekter og Agile metoder. Dette gjøres i andre kurs og standarder.

Målgruppe:

AgileSHIFT retter seg mot ledere og bør kombineres med opplæring og forståelse for eierstyring av prosjekter og endringsledelse.

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


Per Ståle er direktør i Metier OEC og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.