Hvilken nytte gir AgileSHIFT®?

Smidige/agile metoder

5 min. lesning

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, men en måte å tenke på, og arbeide på – uavhengig av funksjon. AgileSHIFT retter seg mot hele virksomheten og kulturen for endring og utvikling. Tilnærmingen er ikke avgrenset til ikt-avdelingen, scrum-prosjektet eller lignende slik agile metoder ofte er.

AgileSHIFT er også for markedsføring, finans og HR og beskriver hvordan organisasjoner kan bli i stand til å utvikle seg og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT retter seg mot virksomheters utfordringer i en verden preget av teknologiske endringer som;

 • Kunstig intelligens
 • Automatisering
 • Blockchain
 • Endringer i kundekrav og forventninger
 • Disruptive endringer fra ny konkurrenter

Endringene gjør at tradisjonelle måter å tenke og jobbe på blir utspilt, og virksomheter kan som et resultat av dette bli hengende etter i utviklingen.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Virksomheter som finner nye kostnads- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn. AgileSHIFT er en guide som forsøker å muliggjøre hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten.

AgileSHIFT søker å oppnå kulturell endring gjennom å:

 • Motivere virksomheten til å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og synliggjøre vanlige hindre for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter:
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
  • En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.
  • Støttefunksjoner i virksomhetene inkluderes siden disse er en eksponent for tradisjonelle tilnærminger.

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


AgileSHIFT tar for seg konseptet VUCA og viser til flyktighet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet som drivere for endring. VUCA er en forkortelse for følgende:
 • Volatility (flyktighet) – endringenes art, omfang og hastighet er større enn før.
 • Uncertainty (usikkerhet) – som er en konsekvens av volatilitet. Mangel på informasjon gjør beslutninger vanskelig.
 • Complexity (kompleksitet) – volumet av utfordringer og faktorer som påvirker, som i noen tilfeller er tilknyttet, gjør det krevende å etablere tydelighet om årsak-virkning.
 • Ambiguity (tvetydighet) – det kan være krevende å etablere et klart bilde av nåsituasjonen.

AgileSHIFT er utviklet for å sette individer, team og virksomheter i stand til å overleve, vokse og utvikle seg i et VUCA-miljø. Dette arbeidet må starte med å beskrive «the Delta». Deltaet er gapet mellom hvor en organisasjon befinner seg i dag, og der den kunne eller må være.

Deltaet kan forstås gjennom en vurdering av:

 • Virksomhetens nåværende posisjon
 • Virksomhetens ønskede eller mulige posisjon
 • Hvor er, eller beveger, konkurrerende aktører seg
 • Kundens forventninger / ønsker
 • Hvordan virksomheten kan justere strategiske mål mot en ønsket fremtid
 • Hvordan virksomheten kan bevege seg fra nåværende posisjon til det bedre/beste den kan bli
 • Mange virksomheter er uvitende om at et Delta eksisterer. For å overleve må de: Anerkjenne eksistensen av et Delta, forstå format og omfang av Deltaet og iverksette tiltak for å redusere Deltaet

Deltaet må beskrives ved verdi:

 • Verdi er: nytte levert, målt opp mot ressurser brukt for anskaffelse
 • Deltaet er attraktivt og tiltrekker seg virksomheter som benytter disruptive tilnærminger og leverer bedre verdi enn virksomheter med tradisjonell tilnærming.
 • Deltaet er således en trussel mot tradisjonelle virksomheter, og for å redusere Deltaet må en ønsket posisjon baseres på følgende parametre;
  • Hvilken verdi oppnår våre beste konkurrenter?
  • Hva gjør våre beste konkurrenter?
  • Hvilken verdi kan vi levere om vi bruker best mulig tilnærming med de beste verktøyene og prosessene som er tilgjengelige?

Fordeler og hindre for å bli "smidigere virksomheter"

Forventet nytte av AgileSHIFT er en bredere forståelse for virksomhetens utfordringer og de tiltak som iverksettes, både for spesifikke endringer som sådan, og for å bli en mer fleksibel og tilpasningsdyktig virksomhet.

Et eksempel på en typisk utfordring som beskrives i "the AgileSHIFT" er stabens søken etter likevekt:

 • Dette er en utfordring som finnes i relasjonen mellom «front-line» funksjoner (med kundekontakt) og stabsfunksjoner (med lite eller ingen kundekontakt).
 • Begrepet «Silo tenkning» beskriver denne utfordringen.

Staben verdsetter ofte stabilitet og likevekt som kan blokkere endringer som «front line» søker for å bli tilpasset endringer og disrupsjon i markedet.

Organisatorisk smidighet defineres som organisasjonens evne til å endre og tilpasse seg raskt til endrede rammebetingelser i markedet og kunders behov. Under finner du en oversikt over nytte og hindre for virksomheter ved "å bli smidigere":

Nytte Hindre
Større grad av nytenkning Tradisjonell "silo tenkning"
Økt produktivitet og økt verdi Historie. Tradisjon. Kultur
Økt evne til endring Fokus på "denne månedens mål"
Bedre endringsstyring i virksomheten Selvtilfredshet
Vekst Mangler på "buy in" på alle nivåer
Bedre beskyttelse mot disruptive konkurrenter Utdaterte prosedyrer, prosesser og regler
 

Hva AgileSHIFT ikke er:

 • AgileSHIFT er ikke en trinnvis prosess for transformering av virksomheter. Initiativene er komplekse, ulike og ambisjonene varierer.
 • AgileSHIFT tar ikke mål av seg til å gi opplæring i PPM – Portefølje, Program, Prosjekter og Agile metoder. Dette gjøres i andre kurs og standarder.

Målgruppe:

AgileSHIFT retter seg mot ledere og bør kombineres med opplæring og forståelse for eierstyring av prosjekter og endringsledelse.

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


Per Ståle er direktør i Metier OEC og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.

Maler og agendaer for smidige sprinter med AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk og et tenkesett som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markeder raskere gjennom å jobbe smidigere. Rammeverket består blant annet av en prosess for iterativt arbeid og inneholder forslag til møteagendaer og et sett maler som kan brukes som sjekklister og informasjonsinnhenting knyttet til smidige sprinter. I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over disse og hva de kan brukes til.

Dette er AgileSHIFT®

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». Og nå kommer AgileSHIFT. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.