Hvilken kompetanse trengs for å lykkes med det grønne skiftet?

Bærekraft

5 min. lesning

Det grønne skiftet er en avgjørende overgang som samfunnet vårt står overfor. Vi må endre måten vi produserer og forbruker energi på for å bekjempe klimaendringer og bevare planeten vår for fremtidige generasjoner. Men for å kunne gjennomføre en vellykket grønn omstilling, trenger vi folk som ønsker å bidra. Disse folkene må inneha riktig kompetanse for å bygge opp grønn industri i Norge. Hvilken kompetanse er dette, og hvordan skal de grønne aktørene lykkes med å tiltrekke, beholde og lære opp folk i det som må kategoriseres som arbeidstakers arbeidsmarked?

I E24 sin artikkel, «Grønne næringer sliter med å få tak i folk - Kan hindre det det grønne skiftet?» adresserer de nettopp dette problemet. Det trengs 115 000 mennesker som ønsker å ta steget inn i fornybare næringer. De sliter med å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft, og dette kan utgjøre en alvorlig trussel mot det grønne skiftet.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva slags kompetanse som er nødvendig, og hvordan vi kollektivt kan møte denne utfordringen.

Omskolere folk fra andre bransjer

En mulig løsning artikkelen pekte på, var å hente kompetanse fra andre bransjer. En viktig faktor er da evnen til å omskolere folk fra disse til å arbeide innenfor grønne næringer. 
Dette kan gjøres gjennom opplæringsprogrammer og etterutdanningstilbud som lar arbeidstakere tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves i det grønne skiftet.  For eksempel kompetanse innen bærekraft, fornybar energi, ledelse, forretningsutvikling, entreprenørskap, politikk og ikke minst prosjektledelse.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Prosjektlederkompetanse blir viktig

Kompetansen innen prosjektledelse spiller en avgjørende rolle for å lykkes med det grønne skiftet. Grønne initiativer og prosjekter involverer ofte komplekse og omfattende utfordringer som krever nøye planlegging, koordinering og gjennomføring.

Les også: Hvordan overtale gamle gubber til å satse på bærekraft?

Her er noen grunner til hvorfor kompetansen innen prosjektledelse er viktig i denne sammenhengen:

1. Effektiv ressursstyring

Grønne prosjekter krever ofte betydelige investeringer og ressurser. En dyktig prosjektleder vil kunne håndtere ressursene på en optimal måte, inkludert økonomiske midler, tid, arbeidskraft og materielle ressurser. Dette innebærer å identifisere og prioritere de mest kritiske oppgavene, håndtere budsjettet, planlegge tidsrammer og sikre effektiv bruk av ressursene for å oppnå prosjektmålene.

2. Risikostyring

Grønne prosjekter kan være forbundet med ulike risikofaktorer, for eksempel tekniske utfordringer, endringer i regelverk, usikkerhet rundt finansiering og aksept fra interessenter. En prosjektleder med kompetanse innen risikostyring vil kunne identifisere, analysere og håndtere disse risikoene på en systematisk måte. Ved å implementere relevante tiltak for å minimere risiko og håndtere usikkerhet, kan prosjektlederen bidra til å øke sannsynligheten for suksess.

3. Stakeholder management

Det grønne skiftet involverer ofte et bredt spekter av interessenter, inkludert myndigheter, næringsliv, organisasjoner og samfunnet generelt. En dyktig prosjektleder vil kunne identifisere og engasjere de riktige interessentene, forstå deres behov og forventninger, og etablere en effektiv kommunikasjonskanal. Dette bidrar til å bygge sterke relasjoner, skape tillit og samarbeid, og sikre at prosjektet blir støttet og godt mottatt av alle involverte parter.

4. Innovasjon og endringsledelse

Det grønne skiftet innebærer ofte implementering av nye teknologier, prosesser og arbeidsmetoder. En kompetent prosjektleder vil kunne fremme innovasjon, identifisere nye muligheter og implementere endringer på en effektiv måte. Dette kan inkludere å utfordre etablerte praksiser, fremme kreativitet og fleksibilitet, og sikre at prosjektet er i tråd med de nyeste bærekraftige prinsippene og beste praksis.

5. Verdiorientert tilnærming

Prosessledelse er kjent for sin resultatorienterte tilnærming. En erfaren prosjektleder vil fokusere på å oppnå konkrete og målbare resultater innenfor definerte tidsrammer og ressursbegrensninger. Dette bidrar til å sikre at grønne prosjekter oppnår sine målsettinger, enten det er å redusere karbonutslipp, implementere fornybare energiløsninger eller utvikle bærekraftige transportalternativer.

Ved å bygge videre på den tekniske kompetansen disse ansatte fra andre bransjer allerede har, og la de tilegne seg prosjektledelsesferdigheter vil dette kun bidra til at flere velger å satse på grønne næringer.

Sammen om å tette kompetansegapet

For å lykkes med det grønne skiftet er det nødvendig med et bredt spekter av kompetanse. Men; slik situasjonen er nå står vi overfor et kompetansegap. Vi må sikre kritisk kompetanse nå, og mange år inn i fremtiden. Det krever at offentlige og private aktører alle bidrar til å tette kompetansegapet, slik at vi kan skape et grønnere, solid næringsliv i Norge. Vi trenger teknisk ekspertise innenfor grønne teknologier og løsninger, ledelses- og forretningskompetanse for å drive innovasjon og utvikling, prosjektledelse for å lykkes med planlegging og gjennomføring, og politisk innsikt for å påvirke og utforme bærekraftige rammevilkår. Samtidig må vi investere i utdanning og omskolering for å sikre at vi har tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. 

Ved å ta tak i disse utfordringene og bygge den nødvendige kompetansen, vil vi være i stand til å realisere det grønne skiftet og skape en bærekraftig fremtid.

Abonner på prosjektbloggen


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdselsprosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet. Thomas deltar i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Fornybarnæringen og den pågående dialogen mellom regjeringen og næringen om rammebetingelsene for videre vekst, var et av de store fokusområdene under årets Arendalsuka. Kina satser massivt på grønn omstilling. USA støtter oppunder grønn industri med sin Inflation Reduction Act som tiltrekker seg mange grønne industrisatsninger, mens EU har sin Green Deal Industrial Plan. Hva skal til for at vi lykkes? Og er verden i ferd med å løpe fra oss i det grønne industrikappløpet? Dette var utgangspunktet for debatten FREYR og Metier inviterte til. Her deltok blant annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga og administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Heikki Holmås. Her har vi oppsummert noen av hovedpunktene i debatten, og du kan se opptaket fra arrangementet.

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!