Hvilken kompetanse trengs for å lykkes med det grønne skiftet?

Bærekraft

5 min. lesning

Det grønne skiftet er en avgjørende overgang som samfunnet vårt står overfor. Vi må endre måten vi produserer og forbruker energi på for å bekjempe klimaendringer og bevare planeten vår for fremtidige generasjoner. Men for å kunne gjennomføre en vellykket grønn omstilling, trenger vi folk som ønsker å bidra. Disse folkene må inneha riktig kompetanse for å bygge opp grønn industri i Norge. Hvilken kompetanse er dette, og hvordan skal de grønne aktørene lykkes med å tiltrekke, beholde og lære opp folk i det som må kategoriseres som arbeidstakers arbeidsmarked?

I E24 sin artikkel, «Grønne næringer sliter med å få tak i folk - Kan hindre det det grønne skiftet?» adresserer de nettopp dette problemet. Det trengs 115 000 mennesker som ønsker å ta steget inn i fornybare næringer. De sliter med å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft, og dette kan utgjøre en alvorlig trussel mot det grønne skiftet.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva slags kompetanse som er nødvendig, og hvordan vi kollektivt kan møte denne utfordringen.

Omskolere folk fra andre bransjer

En mulig løsning artikkelen pekte på, var å hente kompetanse fra andre bransjer. En viktig faktor er da evnen til å omskolere folk fra disse til å arbeide innenfor grønne næringer. 
Dette kan gjøres gjennom opplæringsprogrammer og etterutdanningstilbud som lar arbeidstakere tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves i det grønne skiftet.  For eksempel kompetanse innen bærekraft, fornybar energi, ledelse, forretningsutvikling, entreprenørskap, politikk og ikke minst prosjektledelse.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Prosjektlederkompetanse blir viktig

Kompetansen innen prosjektledelse spiller en avgjørende rolle for å lykkes med det grønne skiftet. Grønne initiativer og prosjekter involverer ofte komplekse og omfattende utfordringer som krever nøye planlegging, koordinering og gjennomføring.

Les også: Hvordan overtale gamle gubber til å satse på bærekraft?

Her er noen grunner til hvorfor kompetansen innen prosjektledelse er viktig i denne sammenhengen:

1. Effektiv ressursstyring

Grønne prosjekter krever ofte betydelige investeringer og ressurser. En dyktig prosjektleder vil kunne håndtere ressursene på en optimal måte, inkludert økonomiske midler, tid, arbeidskraft og materielle ressurser. Dette innebærer å identifisere og prioritere de mest kritiske oppgavene, håndtere budsjettet, planlegge tidsrammer og sikre effektiv bruk av ressursene for å oppnå prosjektmålene.

2. Risikostyring

Grønne prosjekter kan være forbundet med ulike risikofaktorer, for eksempel tekniske utfordringer, endringer i regelverk, usikkerhet rundt finansiering og aksept fra interessenter. En prosjektleder med kompetanse innen risikostyring vil kunne identifisere, analysere og håndtere disse risikoene på en systematisk måte. Ved å implementere relevante tiltak for å minimere risiko og håndtere usikkerhet, kan prosjektlederen bidra til å øke sannsynligheten for suksess.

3. Stakeholder management

Det grønne skiftet involverer ofte et bredt spekter av interessenter, inkludert myndigheter, næringsliv, organisasjoner og samfunnet generelt. En dyktig prosjektleder vil kunne identifisere og engasjere de riktige interessentene, forstå deres behov og forventninger, og etablere en effektiv kommunikasjonskanal. Dette bidrar til å bygge sterke relasjoner, skape tillit og samarbeid, og sikre at prosjektet blir støttet og godt mottatt av alle involverte parter.

4. Innovasjon og endringsledelse

Det grønne skiftet innebærer ofte implementering av nye teknologier, prosesser og arbeidsmetoder. En kompetent prosjektleder vil kunne fremme innovasjon, identifisere nye muligheter og implementere endringer på en effektiv måte. Dette kan inkludere å utfordre etablerte praksiser, fremme kreativitet og fleksibilitet, og sikre at prosjektet er i tråd med de nyeste bærekraftige prinsippene og beste praksis.

5. Verdiorientert tilnærming

Prosessledelse er kjent for sin resultatorienterte tilnærming. En erfaren prosjektleder vil fokusere på å oppnå konkrete og målbare resultater innenfor definerte tidsrammer og ressursbegrensninger. Dette bidrar til å sikre at grønne prosjekter oppnår sine målsettinger, enten det er å redusere karbonutslipp, implementere fornybare energiløsninger eller utvikle bærekraftige transportalternativer.

Ved å bygge videre på den tekniske kompetansen disse ansatte fra andre bransjer allerede har, og la de tilegne seg prosjektledelsesferdigheter vil dette kun bidra til at flere velger å satse på grønne næringer.

Sammen om å tette kompetansegapet

For å lykkes med det grønne skiftet er det nødvendig med et bredt spekter av kompetanse. Men; slik situasjonen er nå står vi overfor et kompetansegap. Vi må sikre kritisk kompetanse nå, og mange år inn i fremtiden. Det krever at offentlige og private aktører alle bidrar til å tette kompetansegapet, slik at vi kan skape et grønnere, solid næringsliv i Norge. Vi trenger teknisk ekspertise innenfor grønne teknologier og løsninger, ledelses- og forretningskompetanse for å drive innovasjon og utvikling, prosjektledelse for å lykkes med planlegging og gjennomføring, og politisk innsikt for å påvirke og utforme bærekraftige rammevilkår. Samtidig må vi investere i utdanning og omskolering for å sikre at vi har tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. 

Ved å ta tak i disse utfordringene og bygge den nødvendige kompetansen, vil vi være i stand til å realisere det grønne skiftet og skape en bærekraftig fremtid.

Abonner på prosjektbloggen


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Løft ESG-implementeringen til neste nivå

Er det nok med en god ESG-strategi? Svaret er ikke overraskende nei. Mangelen på implementering kan gjøre en god strategi ubrukelig. Å ikke levere kan være verre enn å ikke ha ESG-strategi i det hele tatt! Men ESG-arbeidet kan også bety nye, spennende muligheter for bedrifter – om vi løfter modenheten i organisasjonen. Så hvordan skal vi gjøre det?

Hvordan forberede oss på bølgen av store prosjektinvesteringer?

Frem mot 2027 skal det investeres rundt 130 billioner dollar i bærekraftig og fornybar infrastruktur, ifølge McKinsey. Å fremskaffe denne kapitalen er vanskelig nok, men det er likevel bare halve jobben. Er vi klare til å gjennomføre disse prosjektene med den hastigheten og profesjonaliteten det krever?

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.