3 hovedmomenter ved Systematisk ferdigstillelse

Prosjektgjennomføring Metoder og modeller

4 min. lesning

Hva er viktig å tenke på når man skal innføre Systematisk ferdigstillelse om en del av prosjekteringen?

For å få mest ut av prosessen og innholdet, er det tre overordnede elementer som må være til stede; ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I dette innlegget skal vi se nærmere på disse tre elementene, og hvilke hovedmomenter innenfor disse du bør få med deg for å oppnå best mulig resultat.

Om metoden

Systematisk ferdigstillelse er en metode som tydeliggjør prosessen fra krav til gjennomføring og kontroll, med tilhørende testing og akseptkriterier. Denne tydeliggjøringen fører i sin tur til at testing og verifisering kan gjennomføres på en forutsigbar måte, med klare forventninger til leveranser. På denne måten kan vi sikre at et byggs systemer fungerer best mulig ved driftsstart.

LES OGSÅ: Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Ledelse

Systematisk ferdigstillelse er en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids- kostnads- og kvalitetsrammer. Dette blir planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt hele veien fra planlegging til overtakelse.

For å kunne fordele riktige ressurser i planleggingen og gjennomføringen av alle elementene i Systematisk ferdigstillelse, bør oppdragsleder eller byggherre og prosjektledelse ha fokus på metoden helt fra oppstarten av prosjektet. Ledelsen må altså etablere forankring både i byggherreorganisasjonen og prosjektorganisasjonen, for at denne prosessen skal ha sterkt fokus gjennom hele prosjektet.

I dette ligger det at ledelsen skal

 • Etablere strategier for planlegging og gjennomføring av Systematisk Ferdigstillelse
 • Motivere prosjektets deltakere til å jobbe aktivt med Systematisk ferdigstillelse
 • Tilrettelegge for arbeidsprosesser som støtter opp under metoden
 • Etablere mål for kost, tid og kvalitet som ivaretar og sikrer bruken av metoden
 • Bruke KPI-er i prosjektet for kontinuerlig forbedring
 • Ta beslutninger som støtter opp under Systematisk Ferdigstillelse, og som driver prosessen videre
 • Definere tydelige roller og ansvar i arbeidet med Systematisk Ferdigstillelse
 • Organisere idriftsettelsesfasen slik at involvering av interesser skjer på riktig tidspunkt

Innholdskompetanse

For å kunne gjennomføre et prosjekt med fokus på Systematisk Ferdigstillelse, er vi avhengige av å tilegne oss personer som har kompetanse på blant annet funksjoner, gode tekniske løsninger i det endelige bygget, samt etablering av arbeidsprosesser.

Vi må også kunne etablere tydelige og målbare krav til funksjonalitet, gode planer for testing og verifisering, samt tydelige rolleavklaringer og krav til grensesnitthåndtering i prosjektets kontrakter.

Prosjektet er ikke bare avhengig av sterke og gode fagmiljøer, men også av personer med sterk tverrfaglig kompetanse. Slike medarbeidere sikrer gode helhetlige og tverrfaglige løsninger med forankring i drift og vedlikehold.

Systematisk ferdigstillelse skal bidra til at innholdskompetansen struktureres og materialiseres. Dette skjer gjennom planlagte aktiviteter som resulterer i at prosjektet utarbeider riktige planer og krav. Slik får prosjektet riktig fokus, og sluttproduktet kan verifiseres levert i henhold til de forutsetninger og krav som ble lagt til grunn.

Systematikk

En kritisk suksessfaktor er (naturlig nok) en klart definert systematikk i prosjektet. Dette må i tillegg suppleres med nødvendig verktøy for informasjonshåndtering.

Planen for Systematisk ferdigstillelse utarbeides ved oppstart av prosjektet, og revideres ved faseoverganger. Det må etableres tydelige krav til dokumentleveranser og kvalitetssikring av disse, samt gode beskrivelser av målbare funksjonelle krav for de ulike systemene. I tillegg til dette er vi nødt til å etablere et minimum av systematikk med følgende fokus:

 • Etablering av tidlig kontroll av første produksjon med fokus på å eliminere feil før utrulling av løsningene.
 • Grensesnitthåndtering i systemer og i kontrakter må struktureres, beskrives og håndteres.
 • Testplaner og -metodikk etableres tidlig og kommuniseres til aktørene. Disse påvirkes samtidig som dette forankres gjennom ytelsene beskrevet i de ulike kontraktene.
 • Planlegging av opplæring for driftspersonell som integrert del av Systematisk Ferdigstillelse både gjennom krav, testing og utbedring.
 • Definisjon av krav i prøvedrift
 • Entydig og planlagt prosess for overtakelse og overføring av eierskap.

Verktøy for informasjonshåndtering bør defineres og tas i bruk allerede ved oppstart av prosjektet. Verktøyene bør blant annet ivareta krav, planer, registreringer og avvikshåndtering. Dette sikrer at informasjonsflyten mellom aktører og på tvers av faser ivaretas på en tydelig og effektiv måte. Bruken av riktig verktøy vil også kunne støtte opp om og forenkle bruken av KPI-er.

 

Hovedkilde for dette blogginnlegget er BA2015 sin veileder for Systematisk ferdigstillelse, skrevet av Per Roger Johansen, Atkins Norge og Tor I. Hoel, ÅF Advansia. 


New Call-to-action


Stephan er prosjektleder for Teknikk i Construction. Han er utdannet sivilingeniør i elektroteknikk, og jobber med prosjektledelse innen Systematisk ferdigstillelse hos våre kunder. Stephan har en bred erfaringsbakgrunn. Han har vært involvert i mange komplekse byggeprosjekter, hvor han har bidratt fra planlegging og gjennomføring til overlevering.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann? Den drastiske endringen av markedsforutsetninger på såpass kort tid som i dag, innebærer at vi i mindre grad kan bruke historiske data som utgangspunkt for hva som kommer til å skje de neste årene. Disse historiske dataene avviker nemlig så mye fra realiteten vi har nå, at en prognose utelukkende basert på dette vil bomme på målskiva. Dette skaper utfordringer for byggherrer som har store porteføljer med utbyggingsprosjekter i plan- og gjennomføringsfase. Det virker naturlig nok umulig å planlegge for noe så grunnleggende ukjent, med et usikkert referansepunkt. Det beste vi kan gjøre er å planlegge og prioritere riktig – og å ha best mulig oversikt over porteføljene våre. Men hva skal vi egentlig planlegge for?

Hvordan overbeviser du kunden om å prioritere bærekraft i prosjektene?

Klimamålet er vår tids største utfordring. Vi må tilpasse oss, og bygg- og anleggsbransjen er ikke noe unntak. Men for mange kan det oppleves som utfordrende å omfavne bærekraftige byggemetoder. Selv om prosjektmedarbeidere og leverandører både ønsker og kan levere bærekraftige løsninger, kan det være utfordrende å få med seg kunder og beslutningstakere. Det er naturlig og forståelig at man søker trygge og utprøvde løsninger når man skal gjøre store investeringer. I dette blogginnlegger gir vi deg tips til hvordan du kan hjelpe kundene dine å lykkes med bærekraft i prosjektene.

10 tips for å lykkes med miljø og bærekraft i prosjekter

Om vi skal minimere klimaendringene må vi være mer på ballen og iverksette initiativer som faktisk reduserer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Likevel er det mange som ikke klarer å implementere bærekraftaspektet i sine prosjekter. Ofte handler dette om at de ikke har kunnskapen om hvordan bærekraftige løsninger og fordeler kan innlemmes på en god måte. Her gir vi deg 10 tips for å lykkes med bærekraft i prosjekter.