Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Prosjektgjennomføring Metoder og modeller

6 min. lesning

Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av totalleveransen i nybygg, noe som medfører mer komplekse prosjekter med flere grensesnitt og komponenter enn tidligere. Mange byggeprosjekter preges også ofte av at tekniske systemer og prosjekterte funksjoner ikke fungerer som de skal når bygget skal tas i bruk. Oppretting av dette kan ta tid og medfører gjerne merkost for prosjekteier. Så hvordan kan man i prosjektet sikre at alt fungerer best mulig ved overtakelse?

Dette innlegget er det første i en serie om Systematisk ferdigstillelse. Her introduserer vi deg for metoden, og hvordan den kan benyttes for å unngå feil og mangler, ved å fokusere på sluttfase allerede fra tidligfase og utover.

Om metoden

Systematisk ferdigstilling er en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids- kostnads- og kvalitetskrav. Dette blir planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse. Metoden tydeliggjør prosessen fra krav til gjennomføring og kontroll, med tilhørende testing og akseptkriterier. Denne tydeliggjøringen fører i sin tur til at testing og vertifisering kan gjennomføres på en forutsigbar måte, med klare forventninger til leveranser. 

Ved hjelp av prosesser som går gjennom hele prosjektets levetid, sikrer man at sluttproduktet faktisk er det kunden har bedt om. Man får da et bygg som oppfyller alle funksjonskrav og har tekniske systemer som fungerer som beskrevet, både hver for seg og satt i system. Prosessen starter i oppstartsfasen av prosjektet og følger det hele veien gjennom prosjektering, bygging, overtakelse og drift.

Systematisk Ferdigstillelse bryter med den tradisjonelle tankegangen rundt prosjektering. Metodikken henter inspirasjon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, og introduserer både Agil og LEAN-tankegang i prosjekterings-arbeidet.

Komplekse prosjekter krever tverrfaglig samhandling

En utfordring næringen står overfor, er stadig økende kompleksitet i prosjektene. Dagens byggeprosjekter har et teknologinivå som er milevis forbi byggeprosjekter utført for kun få tiår siden. Dette betyr at man i planleggings- og gjennomføringsfasene av prosjektene må håndtere en informasjonsmengde som er mye større enn før.

Økt kompleksitet krever større grad av tverrfaglig samhandling og forståelse blant de involverte aktørene. Det krever også at man endrer måten man arbeider på, for å sikre kontinuerlig overføring av prosjektets innhold, forståelse av hva som faktisk skal bygges og hvordan, samt hvordan systemene i bygget skal fungere når prosjektet er ferdigstilt.

Om prosjektet skal nå målene sine, må man legge til rette for at denne kunnskapen blir ivaretatt og videreført gjennom hele prosjektets levetid. Man må sørge for god informasjonsflyt, og ivareta grensesnitt mellom prosjektets ulike faser, fagene i prosjekteringen, de prosjekterende og de utførende, fagene i utførelsen, samt ledelse og utførende.

Unngå merkostnader sent i prosjektet

En unødvendig stor del av investeringer i bygg- og anleggsbransjen brukes på retting av feil i prosjektering, utførelse eller produkter. Slike feil medfører store merkostnader for kundene for produkter som ikke oppfyller alle krav som var tiltenkt. Dette er en prosess som starter ved prosjektoppstart, og som går gjennom hele prosjektets levetid. Metoden omfatter alle prosjektmodellens faser, gjennom oppgaver i de ulike fasene for ulike aktører.

Ved tidlig fokus på Systematisk ferdigstillelse og et kontinuerlig arbeid gjennom prosjektets levetid vil prosjektene kunne oppnå:

  • Oppdagelse av feil (både i prosjektering og utførelse) før driftsfasen, dermed ingen dyre utbedringer / reklamasjoner
  • Bedre kvalitet på bygg og installasjonene
  • Riktigere driftskostnader (LCC – lifecycle cost)
  • Bedre inneklima
  • Bedre involvering og opplæring av driftsorganisasjonen
  • God sluttdokumentasjon
  • Mindre stress og konflikter i prosjektet og i bransjen
  • Fornøyde brukere

Modellens oppbygging

Dersom modellen skal ha tyngde og legitimitet i prosjektet, er det viktig at metodikken beskrives i prosjektmandat og styringsdokument. Bruk av Systematisk Ferdigstillelse må etableres som et av suksesskriteriene for prosjektet. Det skal utarbeides en plan for Systematisk Ferdigstillelse, tilpasset det enkelte prosjekt. Dette dokumentet skal være en del av prosjektets grunnlagsdokumenter, og gi en spesifikk beskrivelse av prosessen med tilhørende krav til roller og leveranser. Dersom prosjektet ved oppstart utarbeider plan for Systematisk Ferdigstillelse, kan denne gjerne benyttes som en del av grunnlaget for å stille krav til både prosesser og leveranser for rådgivere og entreprenører.

Prosjektmetodikk

For å sikre at prosjektet når sine mål, bør man følge en prosjektmetodikk. Systematisk ferdigstillelse egner seg godt til bruk sammen med ulike prosjektmetodikker som har stort søkelys på produkter.

PRINCE2 er en veletablert prosjektstyringsmetodikk som sikrer en konsistent gjennomføring av prosjekter, uavhengig av bransje.

Produktfokus og rapportering på avvik

Systematisk ferdigstillelse har et tydelig produktfokus. Dette gjør det enkelt for alle involverte parter å forstå hva prosjektet skal levere, hvorfor, når, fra hvem og til hvem. Prosjektet deles opp i hensiktsmessige produktleveranser som alle er med å sikre at prosjektets hovedleveranse blir ferdig til riktig tid og med riktig kvalitet.

Noe av det viktigste som gjøres når produktleveransene beskrives, er å definere akseptansekriterier for de ulike leveransene. Dette gjelder både prosjekteringsleveranse, leveranse under byggefasen samt leveranser under testing og verifisering. I løpet av et prosjekt vil man ofte komme til et punkt hvor det må tas en beslutning om å gå videre til neste aktivitet i prosessene/prosjektet. Systematisk ferdigstillelse sier at dette kun kan gjøres dersom akseptansekriteriene for den pågående aktiviteten er tilfredsstilt.

I byggeprosjekter i dag er det ikke uvanlig at det gjennomføres tester, men det er ofte ikke stilt krav til hvordan testene skal gjennomføres, og hva som er et akseptabelt nivå på testresultatet for at man skal gå videre. Ofte er slike tester knyttet opp mot milepæler. Derfor vil uklarheter i akseptansekriteriene kunne bli ytterligere forsterket. Ved å ta i bruk Systematisk Ferdigstillelse får man definert tydeligere krav til prosjektets leveranser og resultater.

Hovedkilde for dette blogginnlegget er BA2015 sin veileder for Systematisk ferdigstillelse, skrevet av Per Roger Johansen, Atkins Norge og Tor I. Hoel, ÅF Advansia. 


Abonner på prosjektbloggen


Stephan er prosjektleder for Teknikk i Construction. Han er utdannet sivilingeniør i elektroteknikk, og jobber med prosjektledelse innen Systematisk ferdigstillelse hos våre kunder. Stephan har en bred erfaringsbakgrunn. Han har vært involvert i mange komplekse byggeprosjekter, hvor han har bidratt fra planlegging og gjennomføring til overlevering.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for institusjonens brukere. Ifølge Helsedirektoratet viser både norske og internasjonale studier at omkring 30% av voksne pasienter på sykehus er underernærte eller i risiko for å bli underernært innen kort tid. En metaanalyse av europeiske studier viste at 52 % av eldre på sykehjem og 33 % av mottakere av hjemmetjenester var i risiko for underernæring. Dermed er det viktig at man lykkes i å bygge institusjonskjøkken, og at man både i planlegging, bygging og drift tar de beste valgene man kan.