Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Program- og porteføljestyring Sertifiseringer og standarder

5 min. lesning

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

AXELOS Limited tilbyr et prosjektrammeverk med flere sertifiseringer rettet mot bedrifter og ansatte som jobber i og med prosjekter på ulike nivåer. Disse sertifiseringene inneholder generiske verktøy som er ment å tilpasses ulike typer virksomheter og bransjer som jobber med prosjekter.

Valget kan stå mellom MSP® (Managing Successful Programmes) og MoP® (Management of Portfolios). Begge disse sertifiseringene kommer fra AXELOS og under ser du en oversikt over hvor de passer inn i AXELOS sin modell, i nivåene over PRINCE2® som etter hvert er blitt en velkjent prosjektstyringsmetodikk.


Last ned gratis e-bok: Dette er de største prosjektsertifiseringene.


Axelos common glossary

For å forstå hvordan disse styringsdisiplinene (portefølje-, program-, og prosjektstyring) henger sammen må man forstå at de grunnleggende formålene er ulike og kompletterende.

MSP® (Managing Successful Programmes)

Metoden for programstyring kan benyttes fra små til store endringersinitiativer og skal bidra til bedre eierstyring i en bedrift. Et program er en midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, lede og følge opp implementeringen av tilknyttede prosjekter og aktiviteter som skal levere effekter og gevinster knyttet til virksomhetens strategiske mål. Et program har ofte varighet på flere år og prosjektene i programmet kan gjennomføres i sekvens eller helt eller delvis i parallell.

Et program er en overordnet måte å organisere og lede flere prosjekter som henger sammen med hverandre på. Programmer fokuserer på resultat og gevinster.

I motsetning til prosjektporteføljer er prosjektene i programmer mer avhengige av hverandre. Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

I prosjektstyringen er det fremskaffelsen og leveransene av ulike prosjektprodukter som styres, mens det i programstyringen er programmets ulike prosjekter som styres på et overordnet nivå.

Sertifisering i programstyringsmodellen MSP passer for:

  • programledere
  • ledere av prosjektkontor
  • linje- og toppledere
  • andre personer som jobber i programmer

LES OGSÅ: Hvorfor sertifisere seg i MSP®?

MoP® (Management of Portfolios)

Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og beslutte iverksettelse av virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor for virksomhetsstyringen; spesielt i kombinasjon med god endringsledelse, god kompetanse innen virksomhetsarkitektur og strategisk bruk av IKT, samt god prosjektmodenhet i organisasjonen.

Gjennom god porteføljestyring sikrer virksomhetsledelsen at det de investerer i prosjekter og programmer skaper de ønskede endringene og gevinstene.

MoP er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje som passer for deg som:

  • er involvert i portefølje og investeringsbeslutninger
  • jobber i et prosjektkontor med ansvar for prosjekt og programleveranser samt gevinstrealisering
  • har porteføljeansvar eller andre lederposisjoner

Det er viktig å tenke på at virksomhetens kapasitet til å gjennomføre prosjekter og programmer må ses i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver som drift, forvaltning og andre linjeoppgaver. Andre viktige spørsmål kan være: Er de foreslåtte programmene og prosjektene nødvendige? Har vi råd til hele porteføljen og hvis ikke, hvilke initiativ skal stoppes eller replanlegges?

Du kan velge å ta to nivåer innen både MSP og MoP. Metier tilbyr sertifiseringene på begge nivåer. Sjekk ut vårt kurstilbud her: MSP Foundation, MSP Practioner, MoP Foundation og MoP Practitioner.

New Call-to-action


Kristine er Content and Educational Manager i Metier. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes hund har stor glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Økt investeringstakt innen green tech gjennom god porteføljestyring

Ifølge Fornybar Norge har investeringene i fornybar energi gått ned med nesten 40% siden 2018, mens investeringene i olje og gass har økt med 16% i samme periode. Samtidig konkluderer den ene klimarapporten etter den andre med at det grønne skiftet haster. At den norske Energikommisjonens rapport som ble levert til OED 1.2.2023 heter «Mer av alt – raskere» sier tydelig at fornybar kraftproduksjon må opp, og forbruket ned. Hvordan kan vi sikre at klimavennlige investeringsmuligheter i selskapenes porteføljer vinner «konkurransen» om investeringskapitalen? Det forsøker vi å bli klokere på her.

Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios). Metodikken er basert på beste praksis og er utviklet for å gi en strukturert og kontrollert tilnærming til prosjektledelse. Her forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer, og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann?