ESG-rapportering: 5 steg for effektiv datainnsamling

Bærekraft

8 min. lesning

ESG-rapportering er i vinden. Når man selv skal sette i gang arbeidet med rapporteringen er det mange mer og mindre strukturerte kilder til data. Hvordan kan man legge opp til en effektiv datainnsamling? Her får du fem steg til å komme i gang.

 

Hva er ESG, og hvorfor er det viktig nå?

I dagens medieverden er det umulig å unngå å høre om ESG, en forkortelse som stadig dukker opp i seminarer, podcaster og i nyhetsartikler. Men hva er egentlig ESG, og hvorfor får det så mye oppmerksomhet?

Forkortelsen ESG står for "Environmental" (miljø), "Social" (sosialt) og "Governance" (styring). ESG er en videreutvikling av bærekraftbegrepet der det blir lagt fokus på at bærekraft handler om mer enn kildesortering, likestilling, og styringsstrukturer. For å oppnå bærekraftig praksis er det essensielt for en bedrift å kombinere hensynet til miljø, sosiale faktorer og god styring, og ta hensyn til både interne og eksterne påvirkninger.

Nylig har EU, USA og Norge kommet med tidslinje om krav til ESG-rapportering som treffer bedrifter. Disse kravene legger vekt på at bærekraftsdata må være målbar og kunne revideres. Selv om bedrifter nå møter lovpålagte krav om ESG-rapportering, er det også flere fordeler knyttet til å rapportere om sine ESG-aktiviteter.

Viktigheten av datainnsamling og en god prosess

Innsamling og rapportering av ESG-data spiller en avgjørende rolle i å identifisere potensielle risikoer, utfordringer og muligheter som kan påvirke bedriftens fremtidige suksess.

Ved å integrere ESG-rapportering og datainnsamling gjennom hele verdikjeden, oppnår bedriften en helhetlig forståelse av sin bærekraftspraksis. Dette strekker seg utover vurdering av interne operasjoner og strategier, og inkluderer også leverandører, partnere og distribusjonskanaler. En helhetlig verdikjedetilnærming til ESG bidrar til å avdekke og adressere potensielle utfordringer knyttet til miljøpåvirkning, sosiale forhold og etikk på tvers av hele bedriftens økosystem.

Dette legger et solid fundament for å implementere effektive tiltak som forbedrer bærekraftsprestasjonene og skaper langsiktig verdi for både bedriften og samfunnet den opererer i. Videre gir prioritering av ESG-rapportering og datainnsamling bedriften muligheten til å vise åpenhet, ansvarlighet og tillit.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


Metiers 5 steg til ESG-rapportering

For å svare ut ESG-kravene er det derfor viktig å ha en god prosess. Prosessen må ivareta bedriftens interesser og sikre at arbeidet som blir lagt ned har en gevinst både for bedriften, men også samfunnet. Metier har derfor laget en 5-stegs prosess som følger beste praksis når din bedrift skal samle inn ESG data. 

prosess for ESG datainnsamling og rapporteringFigur 1: ESG-datainnsamling og rapportering, en kontinuerlig prosess som omfatter hele verdikjeden. 

1. Identifisere: Få kontroll på dine ESG-data

Når du skal samle inn ESG-data er det viktig å identifisere kjernen i din bedrift. Hvilke tjenester og/eller produkter er det bedriften leverer, hva er det i din bedrift som kan ha en påvirkning på ESG, og hvem «eier» data og prosesser i og utenfor bedriften? Det er behov for å få en oversikt over de digitale løsningene i bedriften for å forstå hvordan data kan trekkes ut. I identifiseringsfasen er det viktig å kartlegge hvem som eier data slik at du vet hvem du skal henvende deg til og hvem som blir berørt av datainnsamling.

I tillegg er det viktig å identifisere og ha kontroll over virksomhets- og dataarkitekturen. Det er avgjørende for å håndtere og rapportere ESG-relaterte spørsmål effektivt og pålitelig. En solid virksomhetsarkitektur sikrer at ESG-mål og -strategier integreres på tvers av organisasjonen, og tar hensyn til at relevante ESG-områder har et langsiktig perspektiv for bedriften. Samtidig spiller dataarkitektur en sentral rolle i innsamling, analyse og rapportering av ESG-data. 

2. Prioritere: Bestem deg for et ambisjonsnivå og ta valg

For å svare på rapporteringskravene kreves det data fra hele virksomheten og verdikjeden. Det er derfor viktig å sette prioriteringer og ambisjonsnivå for rapporteringen; når treffer kravene din bedrift, hva er målet med å samle inn data, og hvordan bør den samles inn? Ved å definere klare prioriteringer kan du lage en plan for datainnsamlingsprosessen.

En god tilnærming er å begynne og automatisere datainnsamling der hvor arkitekturen er moden, og det ikke er risiko for at software og/eller struktur endres innen kort tid.
I tilfeller der det er større usikkerhet for endring av prosesser og arkitektur vil det være mer hensiktsmessig å samle inn data manuelt, og heller prioritere automatisering senere. Ved å sette tydelige prioriteringer vil det være enklere å kommunisere og drive interessenthåndtering i bedriften da det er et underlag for retningen som blir satt. 

3. Gjennomføre: Automatiser din ESG-datainnhenting

Når du har prioritert hvilke data og hvordan du skal samle dem inn, går du over i gjennomføringsfasen. Det lønner seg å ha en «Minimal Viable Product» (MVP)-tilnærming der du jobber med å få satt opp automatisering, datapunkt for datapunkt. Ved å jobbe med ett datapunkt av gangen vil du være mer fleksibel til å gjøre justeringer og toppledelsen vil oppleve at det er progresjon i arbeidet. For å gjennomføre ESG-datainnsamling på en helhetlig måte gjennom hele verdikjeden, er det viktig med en strukturert tilnærming. Dette innebærer effektiv datainnsamling fra ulike kilder ved hjelp av automatiserte verktøy og plattformer.

Ved å benytte automatisering og koble dette til en dataplattform kan man redusere manuelle feil, forbedre datakvaliteten og spare tid og ressurser. Samtidig kan man gjennom prosessledelse definere klare roller og ansvarsområder, utvikle interne retningslinjer og implementere nødvendige kontrollpunkter for å sikre nøyaktighet og konsistens i datainnsamlingen. En god prosessledelse sikrer også regelmessig overvåking og evaluering av innsamlede data, slik at man kan identifisere eventuelle avvik og muligheter for forbedring.

Ved å integrere prosessledelse i ESG-datainnsamling og rapportering, kan bedrifter oppnå en mer strømlinjeformet og pålitelig praksis som legger grunnlaget for bærekraftige strategier og mål.

4. Presentere: Fremstill dine funn

Stadig flere investorer, kunder, ansatte og andre interessenter krever nå tydelig og pålitelig informasjon om bedrifters bærekraftpraksis. Det er derfor viktig å ha fokus på hvordan bedriftens ESG-data blir presentert med hensyn til det som er identifisert som viktig for akkurat denne bedriften.

Det finnes flere ESG-rapporteringsløsninger på markedet som kan hjelpe din bedrift med å fremlegge resultatene på en måte som svarer ut standardene. Ved å demonstrere en grundig og systematisk tilnærming til ESG-rapportering og datainnsamling, kan bedriften sikre at den oppfyller disse forventningene og styrke sitt omdømme som en bærekraftig organisasjon.

Effektiv kommunikasjon og vedlikehold spiller en avgjørende rolle i ESG-datainnsamling og rapportering. Det krever et solid rammeverk for å sikre kontinuerlig samspill mellom interessenter og organisasjonen. Dette inkluderer å etablere kanaler for informasjonsutveksling, organisere jevnlige møter og presentasjoner, og involvere relevante interessenter i prosessen. Det er viktig å lytte til tilbakemeldinger og innspill fra interessenter for å forbedre datainnsamlingen og rapporteringen over tid slik at organisasjoner bygger tillit, engasjement og legitimitet i ESG-området.

5. Realisere: Ta ut gevinstene og driv kontinuerlig forbedring

Når bedriften har presentert sine ESG data er det viktig å ha en plan for hvordan realisere tiltak for å forbedre resultatet.

Endringsledelse spiller en nøkkelrolle i denne prosessen. God endringsledelse sikrer bevissthet, engasjement og effektiv implementering av ESG-prinsipper. Ved å ta i bruk endringsledelse som en strategisk tilnærming, kan organisasjoner navigere gjennom ESG-utfordringene og realisere bærekraftig suksess i dagens stadig mer bevisste og ansvarsfulle forretningsverden. Endringsledelse bidrar til å opprettholde en kultur for kontinuerlig læring og forbedring, og sikrer at organisasjonen forblir fleksibel og proaktiv i møte med fremtidige utfordringer og muligheter innen ESG. 

Oppsummering: Slik får du mer effektiv datainnsamling

ESG-datainnsamling og rapportering er nytt for mange bedrifter, og prosessen kan virke overveldende ved første øyekast. Ved å ha en god prosessledelse og trekke ut verdi av digitale verktøy kan din bedrift oppnå en mer effektiv datainnsamlingsprosess. Forståelse av bedriftens virksomhet- og dataarkitektur er grunnleggende for å samle inn ESG-data. Siden nye ESG-krav kommer er det enda viktigere å jobbe smidig med en kontinuerlig datainnsamling. 

Abonner på prosjektbloggen


Charlotte jobber som prosjekt- og programleder for digitale prosjekter i grønn industri. Hun har tidligere jobbet som ERP-konsulent i utviklings- og implementeringsprosjekter på tvers av ulike bransjer. Den siste tiden har Charlotte jobbet som programleder for ESG datainnsamling og rapportering. Hun leder prosessen for datainnsamling fra hele verdikjeden, sikrer korrekt styringsstruktur for kvalitetssikring av innsamlet data, og utforming av rapporter for å svare ut ESG krav fra Norge, EU og USA. Ved å fokusere på digitale løsninger for innhenting av data, jobber Charlotte for at bedriften skal få mer tid til gevinstrealisering av tiltak for bærekraftige løsninger.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Løft ESG-implementeringen til neste nivå

Er det nok med en god ESG-strategi? Svaret er ikke overraskende nei. Mangelen på implementering kan gjøre en god strategi ubrukelig. Å ikke levere kan være verre enn å ikke ha ESG-strategi i det hele tatt! Men ESG-arbeidet kan også bety nye, spennende muligheter for bedrifter – om vi løfter modenheten i organisasjonen. Så hvordan skal vi gjøre det?

Hvordan forberede oss på bølgen av store prosjektinvesteringer?

Frem mot 2027 skal det investeres rundt 130 billioner dollar i bærekraftig og fornybar infrastruktur, ifølge McKinsey. Å fremskaffe denne kapitalen er vanskelig nok, men det er likevel bare halve jobben. Er vi klare til å gjennomføre disse prosjektene med den hastigheten og profesjonaliteten det krever?

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.