Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Smidige/agile metoder

5 min. lesning

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

For å håndtere usikkerheten vi nå opplever så er det flere virksomheter som har tatt i bruk den iterative metoden som er beskrevet i AgileSHIFT. Ettersom det er vanskelig å forutse hva som vil skje fremover kan det være lurt å planlegge over en kortere tidshorisont enn vanlig. Ved å planlegge én uke av gangen, arrangere daglige standup-møter og avslutte uka med demo og retrospektiv kan man respondere raskere til endringer og ha kort feedback-loop fra du iverksetter tiltak til du får tilbakemeldinger fra kunder.

For å prioritere, delegere og holde oversikt over oppgaver kan man for eksempel ta i bruk digitale verktøy som allerede finnes der ute. I kursavdelingen til Metier OEC har vi laget et enkelt Kanban-inspirert arbeidsrom ved hjelp av Planner i Microsoft Teams og vi starter hver dag med digitalt stand-up møte for å samkjøre oss. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan man gjennomfører gode standup-møter.


Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT


Daglige stand-up møter

I en ekstraordinær tid hvor informasjonsflyt er svært viktig, men også utfordrende, kan standup-møter være nyttige. Vellykkede stand-ups kan skape bedre samarbeid og lagånd, fange opp problemer tidlig og styrke teamets forståelse av identifiserte mål for arbeidet.

Navnet «stand-up» kommer fra at deltakere i utgangspunktet skal stå oppreist. Tanken er at dersom man ikke sitter, men heller står, vil møtet bli mer produktivt og effektivt. Selv om man tradisjonelt sett skal stå i en stand-up, er det mange forskjellige varianter av dette møtet, også der man sitter. Noen team har for eksempel møte hver dag, mens andre kanskje en gang i uken. Enkelte har virtuelle møter mens andre har fysiske. Her er det viktig å tilpasse møtestruktur og frekvens til det som er best for ditt team.

Standup-møter er også kjent som teammøter, statusmøter, etc. Hvert teammedlem forholder seg til tre hovedpunkter:

  • Hva har jeg gjort siden forrige møte?
  • Hva skal jeg gjøre til neste møte?
  • Er det noe som hindrer meg i å få gjennomført det arbeidet som er planlagt?

Hvert møte bør ha en møtefasilitator som sørger for at agendaen blir overholdt og passer på at alle deltakere får gi sin status. Møtene skal holdes korte og informative og varer ofte mellom 5-15 minutter. Dersom det avdekkes problemer, eller oppstår diskusjoner knyttet til arbeidet som gjøres, avtaler man å løse disse utenfor møtet. Slik holder man standup-møtet kort, og legger kun beslag på tiden til de teammedlemmene som behøves for å løse eventuelle utfordringer. En av fordelene med møtet er at hele teamet er samlet og det er lettere å hjelpe og støtte hverandre der det behøves. I tillegg får alle i teamet samme informasjon til samme tid slik at man sikrer at alle er oppdaterte og jobber i samme retning.

Det er viktig at standup-møtet ikke føles som overvåking, eller "micromanagement" der de ansatte føler at alt arbeidet de gjør blir kontrollert og styrt ned til den minste detalj. Sørg for en positiv stemning og fokuser på å fasilitere informasjonsflyt i teamet, fremfor å få total oversikt over alt som ikke er blitt gjort. Legg til rette for en møtekultur der det er naturlig for fasilitator og teammedlemmer å rose og motivere hverandre.

6 tips til en vellykket stand-up

1. Forberedelse er nøkkelen

For å unngå unødvendig tidsbruk i møtet på å tenke ut relevante punkter, be deltakerne forberede det de ønsker å snakke om til hvert møte. Dersom det er mulig og/eller gunstig kan man kalle inn til "individuell forberedelse" 15 minutter før møtet slik at alle har dette liggende i kalenderen. Som fasilitator er det også lurt å lage en agenda, selv om man kun forholder seg til de tre hovedspørsmålene.

2. Sørg for faste rammer

Så godt det lar seg gjøre, arranger møtet til samme tid og sted hver gang. Sett i tillegg en tidsramme slik at alle deltakere vet hvor lang tid de har til rådighet. Sørg for å sette opp møtet på et tidspunkt der alle medlemmer har mulighet til å være med så informasjonsflyten opprettholdes kontinuerlig i hele teamet.

3. Unngå distraksjoner

Be deltakere legge vekk alt som ikke har med møtet å gjøre, og styr møtet tilbake igjen til de tre sentrale spørsmålene dersom det sporer av. Problemer eller utfordringer skal ikke løses i møtet, men man avtaler heller med de involverte å ta dette utenfor standupen.

4. Varier møtefasilitator

Istedenfor å ha en fast fasilitator kan det være fordelaktig å rullere på rollen. På denne måten deler man på ansvaret, og det vil også øke eierskapet til møtet.

5. Dokumenter aksjoner

Sørg for at noen noterer ned alle aksjoner som blir identifisert i møtet slik at det hele tiden er klart hvem som skal gjøre hva. I kursavdelingen til Metier OEC så jobber vi direkte i Planner i Teams og oppretter og delegerer oppgavene løpende.

6. Gjør noe ekstra ut av møtet

Innimellom kan det være motiverende at det skjer noe utenom det vanlige. Vis en morsom video som er relevant eller gjør noe ekstra ut av møtet. Du kan også bruke objekter som for eksempel en ball som kastes rundt i møtet for å signalisere hvem som har ordet.

Lykke til med ditt neste stand-up møte.

Get free brochure about the Executive MBA


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Flere og flere har innsett viktigheten av rollen som prosjekteier for at prosjekter skal lykkes. Spesielt avgjørende er samspillet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Uten godt prosjekteierskap blir oppgaven til prosjektleder mye mer krevende. Og antakeligvis umulig i noen tilfeller. Men hva skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk? Det belyser vi her.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer – eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet – ofte var på grunn av manglende styring.. hvordan blir det da med agil tilnærming?