Hvordan etablere karrierevei i prosjekt

Hvordan etablere karriereveier i prosjekt

Skrevet av Monica Økshaug - 30. mars 2017

Det er en økende etterspørsel etter ressurser med prosjektkompetanse, og konkurransen om de "beste hodene" er hard. For å være i stand til å tiltrekke seg og beholde disse ressursene vil bedriftens tilbud om videreutvikling og muligheter for karriereløp være av stor betydning.

Dette bør være en sterk driver og et svært godt argument for å etablere en egen karrierevei for denne fagdisiplinen i din virksomhet.

Historisk sett har de fleste virksomheter etablerte karriereveier innenfor en rekke fag- og ansvarsområder med unntak av prosjektledelse. Denne trenden er i ferd med å snu og vi ser at norske og internasjonale selskaper i økende grad ser prosjektledelse som et eget fag og tjenesteområde, med tilhørende karriereveier. Stadig flere virksomheter, også innenfor bransjer som tradisjonelt sett ikke har vært så prosjekttunge, ser nå viktigheten av profesjonell planlegging og gjennomføring av prosjekter. Riktig kompetanse er avgjørende for å sikre gjentagende vellykkede prosjekter.

Det faktum at prosjektene øker i omfang, kompleksitet og størrelse, med dertil ressursbruk og risiko, stiller også større krav til prosjektkompetansen. Manglende erfaring og kompetanse vil ha direkte konsekvenser for evnen til å gjennomføre prosjektene på en måte som sikrer gevinstene man ønsker å oppnå. Et målrettet arbeid knyttet til karriereveier for utvikling av prosjektkompetanse vil gi din virksomhet helt klare konkurransefortrinn. Det finnes mange eksempler, både fra internasjonale og norske virksomheter, på at talentutvikling gir høyere gjennomføringsevne, bedre marginer, økt kundetilfredshet og lavere turnover.


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et opplæringsprogram i din bedrift


Hva er viktig å tenke på når man utarbeider en karrierevei?

Det finnes mange ulike tilnærminger til dette arbeidet, og det er ikke én vei eller fasit for å utarbeide en karrierevei. Faktorer som type virksomhet, størrelse, trender og konkurransesituasjon i egen bransje samt omfang og kompleksitet på de prosjekter som gjennomføres vil påvirke hvordan arbeidet legges opp. Ansattes eksisterende kompetanse og deres motivasjon vil også være av stor betydning.

Det finnes «ferdige» modeller for hvordan karrierestigen kan bygges opp, men vår erfaring er at disse i stor grad må tilpasses. Noe av det man må avklare/ta stilling til er:

 • Definere hvilken erfaring og kompetanse som må erverves for å kunne gjøre karriere innen prosjekt
 • Rollebeskrivelser typisk for egen bransje og virksomhet
 • Hvilke tiltak som skal inngå og hvordan de skal følges opp
 • Hvilke kurs og sertifiseringer skal inngå
 • Incentivordninger
 • Stillingstitler

7 tips for å komme i gang med en karrierevei innen prosjektledelse

1. Identifisere de kritiske strategiske kompetanseområdene

Hvilken kompetansesammensetning må din bedrift ha for å kunne levere på de strategiske ambisjonene?

2. Involver prosjektorganisasjonen

De vet hvor «skoen trykker», de kjenner behovet for kritisk kompetanse og kan gi kvalifiserte råd med tanke på en karrierevei i prosjekt.

3. Etabler kontakt med andre virksomheter som allerede har en karrierevei

Networking i egen bransje eller med andre bransjer vil kunne gi inspirasjon og kunnskap som igjen kan bidra til en mer vellykket prosess, fordi man kan ta lærdom av hva andre har erfart og prøvd ut.

4. Kartlegg kompetanse

Grunnleggende versus spisskompetanse, standardkompetanse versus organisasjonsspesifikk kompetanse.

5. Definer hvilke tiltak som skal inngå i karriereveien

Listen under er ikke uttømmende, og tiltak må tilpasses virksomhetens definerte kompetansebehov.

 • Karriereprogram skreddersydd prosjektene og arbeidsoppgaver.
 • Individuelle utviklingsplaner
 • Mentorprogram – personlig oppfølging, systematisk tilnærming, over 6-12 mnd
 • Prosjektskole og / eller sertifiseringsløp
 • Faste evalueringer av prosjekt og prosjektteam

6. Lag en gjennomføringsmodell for alle tiltak som forankres i toppledelse og i prosjektmiljøet

 • Hvem skal inneha ansvaret og hvordan skal aktivitetene følges opp?
 • Når skal de ulike tiltakene iverksettes og hvordan - hvilken rekkefølge og hyppighet er mest hensiktsmessig sett opp mot øvrige aktiviteter og arbeidsbelastning for den enkelte ansatt?
 • Hvordan skal karriereveien kommuniseres ut i organisasjonen? Hvilke kanaler skal benyttes?
 • Hvordan og hvor hyppig bør den evalueres og fornyes - og hvordan skal denne evalueringen foretas?
 • Hvordan sikre erfaringsoverføring fra prosjektene, "Lesson learned" inn i de individuelle utviklingsplaner, kursopplegg osv.?
 • Hvordan involvere erfarne prosjektfolk til å bidra og være ambasadører for prosjekt som karrierevei?

7. «Markedsfør» og skap status knyttet til prosjekt som karrierevei

I mange bedrifter er fortsatt prosjektledere lite anerkjent for arbeidet de utfører.

New Call-to-action

Temaer: Prosjektledelse


Monica Økshaug

Skrevet av Monica Økshaug

Monica er Account Development Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for mange av våre bedriftstilpassede opplæringsprogram i prosjektledelse i tillegg til å bistå kunden med ekspertise innen IT- og endringsledelse, prosjektledelse, porteføljestyring, risikoanalyse og kvalitetssikring. Monica har utdannelse innen markedskommunikasjon og økonomi fra BI. På fritiden har hun som regel mange jern i ilden og lever etter mottoet til Pippi: Det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.

Mest leste artikler