Er de grønne prosjektene lønnsomme?

Prosjektgjennomføring Bærekraft

8 min. lesning

Er det et mostetningsforhold mellom å ha lønnsomme og bærekraftige prosjekter? Ikke nødvendigvis, mener vi. Om vi i Norge evner å ta plass i det grønne markedet, vil ikke bærekraft være et hinder for økonomisk vekst. Tvert imot – det kan være svaret på spørsmålet «Hva skal vi leve av etter olja?». Så la oss vise deg hva du må tenke på om du ønsker prosjekter som er bærekraftige i både økonomisk, sosial og miljømessig forstand.

Gode nyheter - muligheter for gevinst

Data både i Norge og verden viser at vi er posisjonert for en enorm økonomisk vekst om vi tar bærekraft på alvor.

  • Ifølge «Global Commission of the Economy and Climate» er det forretningsmuligheter tilsvarende 26 billioner dollar knyttet til arbeidet med å løse FNs innen 2030.
  • Rapporten «Circularity Gap» fra 2020 viser at av alle ressurser som forbrukes her i landet, er mer enn 97 % ikke sirkulert tilbake i økonomien.
  • Sirkulær økonomi alene kan gi Norge 20.000 ekstra arbeidsplasser. Det tilsvarer cirka 15 milliarder kroner mer i norske lommer, ifølge SINTEF.
  • Rapporten «Norge i morgen» fra konsulentselskapet McKinsey trekker frem 10 fremtidsrettede bransjer som i 2030 vil kunne skape rundt 210.000 nye arbeidsplasser og generere rundt 310 milliarder kroner i økt bruttonasjonalprodukt.

Trenger du mer bevis? Ta for eksempel amerikanske ESG-fond (ESG = Environmental, Social and Corporate Governance), der du kan se et eksploderende behov etter grønn finansiering av investorer de siste årene.

Picture1

LES OGSÅ: Slik får du mer bærekraftige prosjekter


Hva betyr egentlig bærekraft i prosjektsammenheng? Bli med på webinar 19.  januar!


Problemet er ikke bærekraft, men heller hvem som implementerer det

Sustainability HUB i Norge gjennomførte i 2021 en undersøkelse på tvers av det norske næringslandskapet, inkludert noen av Norges største selskaper, for å gi detaljer om deres organisasjon og deres perspektiv på sentrale bærekraftspørsmål. Resultatene viser at 87% av norske virksomheter har innlemmet bærekraft i sin kjernevirksomhetsstrategi, men på grunn av integreringsutfordringer har en langt mindre andel gjort konkrete endringer for å bli en bærekraftig virksomhet. Eksempelvis er kun 35 % enige i at de har nok kompetente medarbeidere til å jobbe strategisk og praktisk med bærekraftig virksomhet.

Med andre ord sliter flere virksomheter med å oversette bærekraftsmål fra strategier til handlinger bl.a. investeringer, endringer, tiltak eller prosjekter.

Kan vi tjene penger og samtidig gjøre noe godt?

Fersk forskning fra NTNU viser at nytenkningen som skjer i forbindelse med utvikling av bærekraftige løsninger, ofte også lønner seg i forretningssammenheng.

Nytenkning har en positiv effekt på konkurransekraften til bedrifter i form av blant annet økt verdiskaping og reduserte kostnader. Så det å gjøre noe samfunnsnyttig som kommer andre til gode og som løser større samfunnsproblemer utenfor det umiddelbart økonomisk lønnsomme, kan også ha økonomisk gevinst som en heldig bivirkning.

Det er dette som ligger i begrepet «Creating Shared Value» (CSV), utviklet av Harvard Business Professor og Business Guru Michael Porter i 2011. «Creating Shared Value» er basert på god praksis i store selskaper verden over – blant annet General Electric, Dow Chemicals, Nestle og Walmart. CSV er et rammeverk for å skape økonomiske verdier og samtidig adressere samfunnsmessige behov og utfordringer. Med enkle ord er «Creating Shared Value» det som skjer når man tjener penger på å gjøre godt.

Når selskaper opptrer som selskaper – ikke som veldedighetsorganisasjoner – kan de forbedre lønnsomheten samtidig som de utvikler tiltak som er positive for folkehelsa, matproduksjon, miljø, gir rimeligere boliger og økonomisk trygghet (for å nevne noe). Bare selskaper kan skape økonomisk velstand ved å komme samfunnsbehov i møte ved å skape uendelig skalerbare og selvbærende løsninger.

LES OGSÅ: 10 tips for å lykkes med miljø og bærekraft i prosjekter

Ifølge Michael Porter er det tre veier til bærekraft:

  1. Forbedre produkter og markeder: Ved å se på hvordan målretting av udekkede behov fremmer inntekter og lønnsomhet (identifiser et reelt problem og finn en løsning for det, for eksempel har CCS løsninger både forretnings- og samfunnsmål).
  2. Forbedre produktiviteten i verdikjeden: Ved å automatisere kan man øke produktiviteten. For eksempel kan man forbedre og forenkle logistikktjenester, og på denne måten redusere unødvendig aktivitet og ressursbruk (både når det kommer til energi knyttet til transport, og bruk av menneskelige ressurser som heller kan bruke tiden sin på andre ting).
  3. Muliggjøre klyngeutvikling og innovasjon: Innovasjon og samarbeid går hånd i hånd. Om vi forbedrer samfunnsforhold kan vi utløse mer positiv vekst samtidig som vi får gevinster knyttet til produktivitet. Hvordan å forbedre samfunnsforholdene utløser ny vekst og produktivitetsgevinster.

3-veier-til-bærekraftLa oss ta fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i Oslo som et eksempel for å se hvordan disse veiene fungerer i praksis. I tråd med Oslo kommunes klimastrategi skal alt bygg- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommunen være utslippsfritt innen 2025.

Fossilfri-og-utslippsfri-byggeplasserEn rapport gjennomført av SINTEF viser at de elektriske og utslippsfrie maskinene fører til mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø. For eksempel har gravemaskinene på tre byggeplasser i Oslo spart til sammen over 372.000 kroner i energikostnader, og over 91 tonn CO2-ekvivalenter i direkte utslipp. I tillegg forventes utslippsfrie løsninger å utløse mye verdiskaping og sysselsetting i selskapene som skal bygge om til utslippsfrie byggeplasser.

EUs nye takstonomi forventes å akselerere bærekraftige investeringer

Nytt regelverk på europeisk og nasjonalt nivå skaper nye rammer og handlingsrom for bedriftene. Særlig EUs grønne giv med lovpakken «Fit for 55» og nasjonale strategier som bl.a. EU taksonomi og sirkulær økonomi vil ramme de fleste bransjer.

Ta taksonomien som eksempel. Selv om den skal brukes av banker, forsikringsselskaper og investorer, vil taksonomien også få konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren. Et av hovedmålene med taksonomien er å stimulere bygge- og eiendomsmarkedet slik at investeringene rettes mot mer miljø- og energieffektive bygg.

Bygge- og eiendomsselskaper vil få en direkte økonomisk fordel ved å følge taksonomiens krav fordi selskapet blir et mer attraktivt investeringsobjekt og dermed tiltrekker seg mer kapital til sine prosjekter.

Grønne investeringer er investeringer i fremtiden

Det er ikke alltid enkelt å se fordelene ved å innlemme bærekraft i prosjektene. Bærekraft krever et langsiktig perspektiv, og noen ganger kan det være vanskelig for en virksomhet å vente mange år på at investeringen skal bære frukter. I økonomiske nedgangstider og usikkerhet vil mange prosjektbaserte virksomheter fokusere på å investere i tiltak som gir kjapp og sikker profitt.

Mangel på robuste rapporteringssystemer på prosjektnivå er også en grunn til at enkelte nøler. Dette er essensielt for å monotonere og kontrollere bærekraftytelsen i investeringsprosjekter. I slike tilfeller kan mangelfull implementering av bærekraftrelaterte investeringer føre til at man ikke ser de økonomiske gevinstene man ellers ville sett.

Basert på rikelig med empiri, sammen med et økende regulatorisk press, kan vi konkludere med at den bærekraftige veien er den eneste virksomheter kan ta om de ønsker å skire seg en kompetitiv fordel og plass i fremtiden, selv om de økonomiske fordelene ikke er umiddelbart synlige.

Bærekraft er her for å bli, og før eller siden vil det være selvsagt at vi går for de grønne løsningene. De som enda står på gjerdet, som venter for lenge, vil merke dette på lommeboka.

Få en introduksjon til hva som skal til for å legge til rette for et vellykket bærekraftig prosjekt. Meld deg på vårt gratis webinar.


Hasan jobber som Senior Consultant og bærekraftsansvarlig i Metier. Han fullførte nylig sin Ph.d. innenfor prosjektledelse og bærekraftig byutvikling, og har ca. 7 års erfaring fra prosjektorganisering, prosjektplanlegging og strategiutvikling av bygg- og anlegg. De siste årene har han forsket ved The Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities ved NTNU, hvor han har utviklet og publisert ny kunnskap om bærekraft og innovasjon i prosjektsammenheng. På fritiden liker han å jogge ved sjøen, utforske nye byer og kulturer eller lære seg noe nytt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for institusjonens brukere. Ifølge Helsedirektoratet viser både norske og internasjonale studier at omkring 30% av voksne pasienter på sykehus er underernærte eller i risiko for å bli underernært innen kort tid. En metaanalyse av europeiske studier viste at 52 % av eldre på sykehjem og 33 % av mottakere av hjemmetjenester var i risiko for underernæring. Dermed er det viktig at man lykkes i å bygge institusjonskjøkken, og at man både i planlegging, bygging og drift tar de beste valgene man kan.