Slik etablerer du gode prosjektmål

Prosjektoppstart og planlegging

3 min. lesning

Når du jobber prosjektbasert er det viktig å definere mål. Hensikten med dette er å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva prosjektet skal levere.

Sentrale spørsmål vil i de aller fleste prosjekter innbefatte noe som dette:

 • Hvorfor skal prosjektet gjennomføres?
 • Hva kan gi de ønskede effekter (gevinster)?
 • Hvor mye skal prosjektet koste?
 • Når må prosjektet være ferdig?

I prosjekter skiller vi mellom effektmål (gevinsten som prosjektet skal gi) og resultatmål (hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig).

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


Effektmål

Hele hensikten med et prosjekt er å oppnå en effekt eller realisere en gevinst. Den ønskede gevinsten defineres som et mål for prosjektet og kalles effektmål. Effektmål peker tilbake på de behov eller problemer som er grunnlaget for prosjektet, og er ofte knyttet til følgende emner:

 • oppnåelse av samfunnsmessige mål
 • tilfredsstillelse av lovpålagte forhold
 • lønnsomhet
 • effektivisering og forbedring
 • kostnadsreduksjoner i driften
 • tilfredsstillelse av nødvendige behov

Eksempel på et effektmål: Prosjektet skal øke selskapets markedsandel fra 25 % til 30 % innen 2018.

Resultatmål

Resultatmålene forteller hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig, og hvor mye prosjektet vil koste. Et resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålet og etablerte tids- og kostnadsrammer. Det er viktig at målene har et realistisk ambisjonsnivå og at effekt- og resultatmål henger sammen.

Eksempel på et resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år. Kostnadsramme: 10 millioner. Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato.

Slik definerer du smarte mål

Målene i prosjektet må formuleres på en måte som gjør dem klare, entydige og målbare. Som en huskeregel bør målene være SMARTE:

 • Spesifiserte – veldefinerte, klare og entydige
 • Målbare – kvantitativt dersom mulig, eventuelt etterprøvbare på andre måter
 • Akseptert – felles forståelse i prosjektet, hos prosjekteier, kunde og brukere
 • Realistiske – målene skal kunne nås
 • Tids- og kostnadsavgrenset – må kunne gjennomføres innenfor gjeldende rammer
 • Enkle – målene må formuleres kort og konsist slik at alle forstår dem

Eksempler på gode og dårlige målformuleringer:

   "Dårlig" målformulering   "God" målformulering
Effektmål (gevinster)   Styrke lønnsomheten 1 år etter prosjektets avslutning skal lønnsomheten øke med minimum 30 %
Arbeidsomfang (kvalitet)   Produktet skal ha akseptabel kvalitet Produktet skal oppfylle alle krav til kvalitet og funksjonalitet som er definert i spesifikasjonen
Tid   Produktet vil bli overlevert så snart som mulig Produktet skal overleveres kunden innen 20. september
Kostnader   Kostnadene skal holdes på et rimelig nivå Kostnadsrammen er 10 millioner

Veldefinerte mål er viktig for å gi alle som er involverte i prosjektet en god forståelse hva som skal oppnås og leveres. Effekt- og resultatmål kan påvirkes av usikkerhet og endringer underveis i prosjektet, som igjen medfører at de må oppdateres. Man kan også havne i en situasjon hvor kostnadene eller tidsbruken blir høyere enn planlagt og effektmålene ikke lenger kan nås. I slike situasjoner må prosjekteier vurdere om prosjektets mål skal endres, eller om prosjektet skal avsluttes.

Vil du lære mer om målformulering og prosjektledelse? Se våre prosjektlederkurs.

New Call-to-action


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Last Planner® System?

God prosjektplanlegging er essensielt for å levere et prosjekt innenfor rammene på tid, kost og kvalitet. Likevel er det her det skorter for mange virksomheter, og årsaken er ofte mangel på forståelse på hva god planlegging er og hvilke resultater det kan gi.

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

Vi gjennomfører feil prosjekt, hva gjør vi nå?

Et viktig tidlig steg for å lykkes i et hvert prosjekt er å tydelig definere suksessfaktorene for det du skal oppnå og sette premisser for prosjektet. Hvordan skal du ellers vite at du har valgt rett konsept? Det er en gjennomgående feil at en del prosjekter hopper rett til en løsning uten at behovet og mulighetsrommet er godt nok utforsket. Her forteller vi om et prosjekt som ikke lykkes med å velge rett prosjekt, og flere ting pekte på at man heller ikke ville evne å gjennomføre det riktig – en doble foul. Hva gjør man da?