Hvem passer Scaled Agile Framework for?

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

8 min. lesning

De fleste bransjer og sektorer er i endring, og stadig flere virksomheter jobber for å bli mer smidige (agile). I dette ligger både det å øke utviklingstakten og å bli mer tilpasningsdyktige. Noen aktører har ledet an, noe som gjør at vi med stor trygghet tør si at smidige modeller kan gi gode resultater. Spørsmålet blir derfor hvordan?

SAFe – Scaled Agile Framework® –er et svar på hvordan virksomheter effektivt kan respondere på uforutsigbarhet i marked og omgivelser, endret etterspørsel og rask teknologiutvikling.

Men passer SAFe for alle typer virksomheter, sett i lys av at det fortsatt er grunnleggende forskjeller med tanke på hvordan virksomheter skaper verdi? Hvilken rolle spiller det om virksomheten leverer til forbrukere eller til andre virksomheter, om de leverer standardiserte produkter eller skreddersøm, fysiske produkter eller digitale produkter?

LES OGSÅ: Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

Fra Facebook til etablerte virksomheter i offentlig og privat sektor

De siste årene har aktører som Google, Amazon, Spotify og Facebook vært viktige inspirasjonskilder til agil endring – også for virksomheter i helt andre bransjer og i offentlig sektor. Inspirasjonen har gitt gode resultater. Hva kan vi lese ut av dette? Jo, tilsynelatende svært forskjellige virksomheter kan ha noe til felles og som gjør at de kan «bli agile» etter felles prinsipper og modeller. Her kommer SAFe inn i bildet.

SAFe har sin opprinnelse i programvareindustrien, og er utviklet for å levere bedre produkter til markedet raskere. Med utgangspunkt i etablerte metoder for agil utvikling på team-nivå, adresserer SAFe den største utfordringen mange virksomheter har fått som en konsekvens av å ta i bruk metoder som Scrum, Kanban etc. Ved å skape en sammenheng mellom virksomhetsledelse og overordnede styringsprosesser – i samspill med smidige utviklingsprosesser i autonome team – introduserer SAFe nivåer som muliggjør skalering i større virksomheter. SAFe sikrer tilstrekkelig strategisk styring og sammenheng mellom mange utviklingsteam som skal levere deler av en større helhet for virksomheten.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile  Framework


 LES OGSÅ: Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®) og Dette er Scaled Agile Framwork (SAFe®)

Riktig virkemiddel, men ikke for alle

SAFe er ikke en løsning for alle, men for virksomheter med noen grunnleggende likheter som vi straks skal se litt nærmere på. I tillegg er SAFe en kilde til kunnskap og innsikt. Dette er innsikt som kan benyttes i kombinasjon med andre typer rammeverk, for å oppnå det vi mener er det viktigste:

Virkemidler tilpasset virksomheten og utfordringene som skal løses.

SAFe er ikke lenger bare for programvareindustrien, men retter seg mot digitale virksomheter. Dette er virksomheter som for å være konkurransedyktige, eller levere på samfunnets endrede krav og forventninger, må ha evne å håndtere rask utvikling av IT. Denne typen virksomheter kjennetegnes av et eller flere av følgende momenter:

  • Kjernevirksomheten kan organiseres i relativt varige produktlinjer – Lean
  • Utvikling av IT skjer etter smidige metoder som Scrum, Kanban og lignende – Agile
  • Permanente tverrfaglige team med ansvar for både drift, forvaltning og utvikling – DevOps

Det viktigste er at det både er mulig og hensiktsmessig å organisere virksomheten rundt relativt varige produktlinjer. Det innebærer at innovasjon og høy utviklingstakt skjer innenfor organisering av noen hovedprodukter eller -tjenester som er relativt stabile og leveres kontinuerlig. Lean har også sitt opphav og sin styrke innen produksjonsvirksomhet – herunder tjenesteproduksjon – og en kontinuerlig forbedring og utvikling. Noen forenklede eksempler:

  • Spotify leverer en digital tjeneste til et forbrukermarked i kontinuerlig utvikling. Utviklingstakten er høy, samtidig er produktet i stor grad varig og i stort det samme.
  • En bank tilbyr de samme grunnleggende tjenester som alle andre banker, og er dermed relativt lik i kjernevirksomhet, som i dag er svært digitale. Konkurransekraft skapes gjennom rask utvikling for å tilby effektive og kundetilpassede tjenester rundt grunnleggende varige produkter.
  • En rekke offentlige etater har ytelsesområder som i svært stor grad er digitale, med systemløsninger for håndtering av regelverk, saksbehandling og kundedialog. Evne til å håndtere høy utviklingstakt er viktig, men ytelsene og ytelsesområdene er varige.

Sentralt i SAFe er også at selve produktutviklingen følger prinsipper og metodikk i smidig utvikling av IT (agile). Samtidig som dette er en forutsetning, kan vi kanskje også si at det er det minst viktig i denne sammenheng. Dette fordi iterativ og inkrementell utvikling i dag må sies å være «default-metode» for utvikling av IT-løsninger – enten de inngår i varige eller temporære team, i tidsavgrensede prosjekter eller kontinuerlig utvikling.

Viktigere er derfor at den smidige utviklingen skjer i permanente team, som har et helhetlig ansvar for både utvikling, forvaltning og drift av en løsning eller et produkt som inngår i en varig produktlinje, altså DevOps. DevOps har vist seg å ha positive effekter når de implementeres på en god måte, og er derfor en målsetting for de fleste digitale eller IT-intensive virksomheter i dag.

Skalerbart og kan implementeres trinnvis

Organisering rundt varige digitale produkter som utgjør en del av kjernevirksomheten, men som på tross av å være varige må være i rask og kontinuerlig utvikling, er altså sentralt i SAFe.

En av SAFe sine store styrker er som nevnt en helhetlig organisering, som skaper sammenheng mellom virksomhetsledelsen og et høyt antall utviklingsteam. SAFe er skalerbart og kan implementeres trinnvis, noe som også er en tydelig anbefaling. I korte trekk beskrives trinnene slik:

På laveste nivå forklares det hvordan smidige utviklingsteam inngår i en kontinuerlig leveranse-pipeline (Agile Release Train), som også kalles et Program. I tillegg til definerte prosesser og roller, er det sentralt  at alle team jobber med samme sprintfrekvens (Cadence). Dette gjør at de forskjellige nivåene kan samhandle både strategisk og operativt. Videre kan Programmer inngå i et overordnet «Large Solution-nivå». Dette har et mer strategisk fokus både teknologisk og forretningsmessig, i tillegg til å sikre at underliggende programmer og team gjør riktige ting til riktig tid og skaper forventet nytte. På øverste nivå beskrives en helhetlig porteføljestyring, som i korte trekk handler om strategisk prioritering, eierstyring, finansiering og kapasitetsstyring.

Mulige utfordringer med SAFe

SAFe har, som alle metoder og rammeverk, både styrker og svakheter. I utgangspunktet er det lite hensiktsmessig å sette forskjellige rammeverk opp mot hverandre. Det som imidlertid er viktig, er å forstå hvordan din virksomhet skaper verdi – hva som skal forbedres – for deretter å finne egnede virkemidler til forbedring. Noen overordnede forhold ved SAFe kan det likevel være greit å være forberedt på:

SAFe kan fremstå som «for stort» for typiske norske virksomheter

Et «Agilt Release Train» kan beskrives som en virtuell organisasjon på 50–125 personer. Vi mener likevel at alle nivåer kan forstås også på et mer konseptuelt nivå – og at det må tilpasses virksomheten, som alle andre metoder og rammeverk.

SAFe er ikke en «quick fix»

Implementering av SAFe kan innebære en transformasjon av hvordan virksomheten opererer, noe som kan kreve både teknologisk, organisatorisk og ikke minst kulturell omstilling. SAFe kommuniserer dette tydelig og tilbyr en «Implementation roadmap». Det er likevel betydelig risiko for en over-optimistisk tilnærming, som for all utvikling og omstilling.

SAFe er ikke «ekte agilt»

For smidige evangelister vil SAFe kunne fremstå som rigid. Dette er fordi smidige team må forholde seg til flere overordnede styringsmekanismer. De kan faktisk minne en hel del om prinsipper vi finner i god prosjektledelse og -eierstyring. Vi mener dette er absolutt nødvendig for å sikre virksomhetens samlede evne til helhetlig utvikling og styring.

SAFe er ikke løsningen for all type innovasjon eller nyskapning

Det er svært mye i SAFe som bidrar til økt endringstakt og hyppige, verdiøkende innovasjoner. Vi mener imidlertid at en organisering i varige produktlinjer og «DevOps» i større grad stimulerer til en kontinuerlig innovasjon og forbedring – enn til mer radikal innovasjon og nyskapning. Vår erfaring er at også denne type virksomheter vil utsettes for endringer som en produksjonsvirksomhet ikke er organisert eller skalert for. Her kan utfordringen kreve en annen type strategisk planlegging, hvor virksomheten må forplikte seg til overordnede rammer som innebærer en annen type beslutningsrisiko etc.

I dette blogginnlegget har vi valgt å trekke frem noen forhold som kan være en utfordring, uten at det bør leses som kritikk av SAFe. Så langt er det kun ett forhold vi er kritiske til i SAFe-rammeverket. Vi mener at SAFe bygger opp under en myte der det settes likhetstegn mellom prosjekt og fossefallsmetodikk. SAFe konkluderer derfor med at vi ikke lenger trenger prosjekter. Vi velger å si at alle rammeverk krever kompetanse for å bli forstått og benyttet på en god måte, slik at en benytter virkemidler tilpasset virksomheten og den type utfordring som skal løses. Og med våre «faglige briller» ser vi at SAFe benytter litt annen terminologi for å håndtere mange av de samme utfordringene som vi typisk tenker på som et prosjekt eller et program.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork


Øyvind jobber i Management Consulting i Metier OEC og har stort engasjement innen digitalisering og virksomheters evne til utvikling. Han har utdanning innen produksjonsteknikk og kvalitetsledelse, og over 20 års erfaring med prosjekter og forbedring av prosjektvirksomheter. De siste ti årene har han vært rådgiver og kvalitetssikrer i en rekke store offentlige og private digitaliseringsprogrammer, og lært masse i fremveksten av smidige arbeidsformer. Ellers trives han på sykkel, ski og brett.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.