Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Kontrakter og innkjøp Prosjektgjennomføring

3 min. lesning

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og -gjennomføring. Her kan Best Value Procurement (BVP), en anskaffelses- og  gjennomføringsmetode for fremtiden, være en god løsning. 

Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor du bør velge BVP og kort om metodikken.

Bakgrunnen for utvikling av metoden er:

 • Store prosjekter har mange utfordringer med høyt konfliktnivå, høyt kostnadsnivå og liten innovasjonsgrad
 • Evaluere kvalitet er ofte utfordrende og pris blir derfor ofte avgjørende
 • Detaljstyring og kontroll fra kundene øker kostnadene og gir ikke bedre prosjekter og kompetanse
 • Leverandører bruker mye ressurser på å finne feil og tillegg for å kompensere for lav anbudspris
 • Det jobbes for mye i siloer og det er for lite samarbeid i organisasjoner

Behov og ønsker i dag

 • Behov for prosjekter der prestasjoner og kompetanse hos leverandør settes i sentrum, alle jobber mot samme mål og samspill er helt naturlig i prosjektet

 • Rask og smertefri konkurransegjennomføring

 • Fremoverlente leverandører som føler eierskap til prosjektet og som gir gode råd

 • Mindre styring og kontroll fra kunde som stoler på leverandøren og lavere konfliktnivå i prosjektperioden

 • Prosjektet levert på tid, kostnad og med god kvalitet

 • Fornøyde brukere

Vi kan hjelpe deg på veien til flere vellykkede prosjekter. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift.

Bakgrunn og resultater

BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode.

Nederlandske byggherrer var de først ut i Europa (2004) og har brukt metoden i over 300 prosjekter og metodikken vokser raskt i resten av Europa. 

Basert på 16 pilotprosjekter i Nederland 2008-2010 fremkom følgende resultater ift. tradisjonell prosjektanskaffelse og - gjennomføring:

 • 15 % lavere tilbudspris
 • 50 % reduserte transaksjonskostnader
 • 50 % redusert tid til kontraktsoppfølging
 • 25 % raskere prosjektgjennomføring
 • Meget lavt konfliktnivå 

Kort om BVP metodikkens faser

Forberedelse: Kunden vurderer markedet, kvalifiserer, utarbeider prestasjonsmål og estimerer en makspris.

Tilbud: Tilbydere leverer et tilbud på kun; 2 sider med prestasjoner, 2 sider risiko og 2 sider med tilleggsverdi og en gitt fast pris som er under makspris.

Vurdering: Tilbudene vurderes basert på prestasjoner, risiko og tilleggsverdier etter et poengsystem. I tillegg vurderes CV og intervju av nøkkelpersoner. Beste tilbyder blir med til neste fase.

Konkretisering: Her konkretiseres fremdriftsplan og risiko. Leverandøren viser kunden konkret hvordan prosjektet skal gjennomføres. Leverandøren er eksperten iht. BVP og leder prosessen.

Utførelse: Ukentlig risikorapportering, oppfølging av avtalte KPI og fokus på prosesser for effektivt samspill med samlinger der alle skal nå samme prestasjonsmål.

Vi kan hjelpe deg på veien til flere vellykkede prosjekter. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift.


Ragnar er Director i Metier. Han har BVP sertifisering fra Best Value Group og bistår selskaper som benytter eller ønsker å benytte BVP metodikken. Han er sivilingeniør fra NTH, har nærmere 20 års prosjektleder erfaring, underviser i prosjektfaget og jobber generelt med prosjektforbedring. Han er en positiv type som alltid er blid, uansett om han sykler eller løper – eller befinner seg i skisporet utenfor hytta på Sjusjøen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

Hvordan kan du lykkes med gode innkjøp?

Hvert år kjøper offentlig sektor varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent hva det ville kostet å bygge 140 operahus. Som offentlig innkjøper er du forvalter av en vesentlig del av ressursene i samfunnet. Det er derfor viktig at du som innkjøper er bevisst på at fellesskapets midler skal benyttes på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips og suksessfaktorer for hvordan du kan lykkes med gode anskaffelser. Suksesskriteriene er like relevante for deg som jobber i det offentlige, som deg som jobber i det private.

Rett prosjekteier og prosjektleder er avgjørende

Byggeprosjekter handler like mye om folk som om skruer, bolter og betong. Det byggetekniske kommer ingen vei uten god planlegging, kompetente folk og styring og ledelse. Prosjekteier og prosjektleder er svært sentrale roller, og utnevnes feil personer i noen av rollene kan det få store konsekvenser for prosjektets evne til å nå sine mål og levere de planlagte gevinstene. Velger man disse med omhu, slik at rollene fylles av kompetente folk som bryr seg om prosjektet, kan oppsiden derimot være stor. Her kan du lese om et prosjekt som lykkes med nettopp det.